О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 07.09.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на седми септември, през две хиляди и девета година,

 в състав:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Н.Я.

               ЧЛЕНОВЕ:           М.Д.

          М.С.                             

При секретаря …………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от Маргарита  Друмева 281  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:     С молба, входирана в СлОС с № 15310/06.07.2009 г. въззивникът С.Г.Х. *** моли да бъде намалена присъдената с Р. № 194 от 26.06.2009 г. по в.гр.д. № 281/2009 г. на СлОС сума за разноски в размер на 356.70 лв., тъй като възнаграждението  на пълномощника на противната страна било неправомерно завишено.

Адвокат Ю.Я.от АК Сливен, в качеството му на пълномощник на “Т.-С.” ЕАД в писмения си отговор моли молбата да бъде оставена без уважение. Счита присъдените разноски за правилно определени. Настоява, че възнаграждението му изцяло съответства на §2 от ДР на Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Съдът намира молбата за допустима, като подадена в едномесечен срок, съгласно чл. 248, ал.1 от ГПК от надлежна страна, участваща в процеса и имаща правен интерес от подаването й.

Разгледана по същество молбата е  основателна:

Въззивният съд разгледал жалбата на С.Х. против решение на СлРС с обжалваем интерес от 386.90 лв. и не я уважил.  Потвърдил решението в обжалваната му част и присъдил направените от противната страна разноски за адвокатско възнаграждение от 350 лв. Предявеният в СлРС иск е с  правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК за установяване на недължимост на суми за неплатена топлинна енергия, за която ответникът бил снабден с изпълнителен лист.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл. 36, ал.2 от Закона за адвокатурата размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по- нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.

В чл. 7, ал.2, т.1 от Наредбата, публикувана в ДВ бр. 64 от 23.07.2004 г., изменена и допълнена - бр. 2 от 09.01.2009 г. е прието, че при интерес до 1000 лв. възнаграждението за защита е 100 лв.

В чл. 78, ал.5 от ГПК е предвидено, че при прекомерност на заплатеното на адвоката възнаграждение, с оглед действителната правна и фактическа сложност на делото по искане на насрещната страна съдът може да присъди по- нисък размер, но не по- малко от минимално определения размер, съобразно чл. 36 от ЗА. Обжалваемият интерес е в размер на 386.90 лв.

С §2 от ДР на Наредба № 1 /изм.- ДВ, бр. 2 от 2009 г./ изрично е посочено, че в случаите на чл. 78, ал.5 от ГПК присъденото възнаграждение не може да бъде по- ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба. Трикратният размер на възнаграждението по наредбата възлиза на 300 /100 по 3/ лв.

Съдът намира, че с оглед действителната правна и фактическа сложност на делото не е наложително завишаване над тройния размер, определен с наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а сумата над 300 лв. до заплатените 350 лв. е прекомерно завишена, поради което съдът ще присъди по- ниския размер от 300 лв.  

Въз основа на приетото, съдът 

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ присъдените с Р № 194/26.06.2009 г. по в.гр.д. № 281/2009 г. на СлОС разноски в полза на “Т.-С.” ЕАД, гр. Сливен, дължими от С.Г.Х. ***, с адрес за призоваване с. К., общ. С., ул. “Н.В.” № * от 350 лв. на 300 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

ЧЛЕНОВЕ :