О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 26.05.2009 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРТИН САНДУЛОВ

 ЧЛЕНОВЕ:  Н.Я.

                                                         М.Д.

 

като разгледа докладваното от  М. С. ***. N 282  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу разпореждане на районния съд, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК. Твърди се, че разпореждането е незаконосъобразно, а изводите на съда са необосновани и неправилни. От представения договор за кредит с погасителен план и от извлеченията от счетоводните книги на банката се установява, че длъжникът е просрочил задълженията си както по главницата така и по лихвите. Изрично е регламентирано в договора, че при просрочване на две поредни вноски кредитът става автоматично предсрочно изискуем и изискуемостта настъпва без да е необходимо каквото и да било изявление на страните като кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора. Като е приел обратното Районният съд е постановил незаконосъобразен акт, поради това се иска отмяна на атакуваното разпореждане и постановяване за издаване заповед за незабавно изпълнение по подаденото заявление.

Със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК от 20.01.09 г. „А.Б.Б.” АД е поискало да бъде издадено заповед за незабавно изпълнение срещу С.М.К. и П.С.В. за парично задължение в размер на 2 023,64 лв. като част от това вземане 1445,36 лв. се претендира ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на заявлението пред съда до окончателното му изплащане. Вземането произтича от неиздължен кредит и към него са представени договор за потребителски банков кредит и извлечение от сметки. С разпореждане от 27.01.2009 г. Сливенският районен съд е отхвърлил заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение, тъй като е приел, че от съдържанието на договора било видно, че крайният срок за погасяването на паричното задължение е 25.05.2009 г. т.е. не е настъпило изискуемостта на вземането. Тези изводи на Районния съд са незаконосъобразни. От представения договор за потребителски банков кредит е видно, че при просрочване на две поредни погасителни вноски и/или лихви кредитът става предсрочно изискуем. В този случай изискуемостта настъпва без да е необходимо каквото и да е волеизявление на страните като кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по договора. От представените извлечения от счетоводните книги е видно, че е налице просрочване на главница в размер на 976,07 лв. както и на лихва в размер на 578,28 лв. Извлечението от банка е документ по чл. 417 от ГПК въз основа на който съдът издава заповед за незабавно изпълнение. Съдът проверява дали документът е редовен от външна страна и тогава издава заповедта. В случая безспорно че е налице редовен от външна страна документ, поради което като е отхвърлил искането съдът е издал един незаконосъобразен акт. Ето защо разпореждането трябва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено издаването на заповед за незабавно изпълнение по заявлението.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      ОТМЕНЯ разпореждане от 27.01.2009 г. по гр.д. № 158/2009 г. на Сливенския  районен съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

      ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за незабавно изпълнение срещу длъжниците.

      ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист въз основа на заповедта за незабавно изпълнение.

      Да се направи отбелязване върху заповедта и извлечението от сметка за издадения изпълнителен лист.

 

Определението е окончателно

.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: