О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

гр. Сливен, 19.05.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  М.С.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          Н.Я.

                                                                            М.Д.

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  N 284 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ДСИ при КРС на 06.04.09г. е постъпила жалба против действията му.

Жалбата е подадена от двамата длъжници по изп.д. № 35/08г. на  ДСИ в СИС при КРС. Твърдят, че макар да са уведомили ДСИ, че единият от тях е получил тежка бъбречна криза и е постъпил на лечение в болница, и са поискали отлагане на изпълнителните действия във връзка с извършване на въвод и пис на движими вещи, на 27.03.09г. ДСИ е посетил дома им и изхвърлил на пътя личните им вещи, не извършил описа, защото като били изхвърлени, те били силно увредени, не допуснал и техни близки да присъстват на действията му и да удостоверят неговите действия.

Поради това, считат, че действията на ДСИ са незаконосъобразни и молят съда да ги отмени.

Насрещната страна – кредитор по изпълнителното дело, с писмено възражение оспорва жалбата като недопустима.

В обясненията си ЧСИ е заявил, че е спазил предписаните от закона изисквания и е изтъкнал трикратното отлагане на въвода, по молба на длъжниците, както и, че не е извършил опис на движимите вещи, тъй като кредиторът е поискал това..

След като се запозна с изп.д.№ 35/08 на ДСИ при КРС и като извърши преценка на доводите на жалбоподателите и обясненията на ДСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

На първо място в нея не е номинирано конкретно действие на ДСИ, а в изложението се коментира цялостния изпълнителен процес, свързан с  извършване на въвод във владение на надвижим имот и неизвършване на опис на движими вещи, като основното оплакване на длъжниците е свързано с това, че не било уважено поредното им искане за отлагане.

На второ място, съгласно разпоредбите на  ГПК, в сила от 01.03.08г., основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Длъжникът по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 2 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане.

В настоящия случай не е налице никоя от възможните хипотези, при наличието на които се поражда правото на жалба нито от гледна точка на носителя, нито от гледна точка на предмета му.

Ако се приеме, че жалбата има за предмет въвода във владение на недвижим имот, обективиран в протокол от 27.03.09г., законът е предвидил правото да се обжалва това действие само за трето лице при определени условия. Действията, които длъжникът има право да атакува, не са предмет на жалбата, а обжалваното с нея действие не е атакуемо от длъжника.

В този смисъл инвокираните от жалбоподателите доводи не могат да обосноват надлежно и допустимо основание за обжалване.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 75/06.04.2009г. на длъжниците Н.Х. К. и Е.Д. ***, против действията на ДСИ в СИС при КРС по изп.дело № 35/2008г. на СИС при КРС, във връзка с извършване на въвод във владение на недвижим имот, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 284/09 СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: