О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 25.05.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на двадесет и пети май през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

 М.Х.

 

 

 

като разгледа докладваното от Мария Блецова гр.д. 302 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХХІХ от ГПК.

 

          Образувано е по частна жалба на адв. С. в качеството му на пълномощник на ПГЕЕ „ М. *** против Разпореждане от 03.04.2009 г., постановено по гр.д. № 4589 от 2008 г. по описа на СлРС с което е върната въззивна жалба, вх. № 7364 / 02.04.2009 г. против Решение № 211 / 12.12.2009 г, по гр. д. № 4589 / 2008. г. по описа на Районен съд - Сливен на подателя й ответника - ПГЕЕ „ М. ***., като недопустима, поради това, че е подадена след срока. В жалбата се сочи , че срокът за депозиране на въззивната жалба е бил спазен , а постановеното по делото решение е незаконосъобразно поради произнасяне свръхпепитум , поради което се моли разпореждането за прекратяване на производството да бъде отменено.

В срока по чл. 276, ал. 1 от ГПК е постъпил писмено отговор от адв.Е.П. пълномощник на Й.Б.Д.., с което оспорва частната жалба.

Сливенският окръжен съд, като взе предвид доводите на страните и данните по делото, провери обжалваното разпореждане, съобрази правомощията си на въззивен съд, приема за установено следното:

Частната жалба е допустима - подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК, от страна, която има право и интерес от обжалване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване с частната жалба.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, по следните съображения:

На 18.05.2009 г. в Районен съд - Сливен е депозирана въззивна жалба от адв. С. в качеството му на пълномощник на ПГЕЕ „ М. *** против Решение № 211 / 12.12.2009 г, по гр. д. № 4589 / 2008. г. по описа на Районен съд - Сливен

С Разпореждане от 03.04.2009 г., постановено по гр. д. № постановено по гр.д. № 4589 от 2008 г. по описа на СлРС е била върната въззивна жалба, вх. № 7364 / 02.04.2009 г. против Решение № 211 / 12.13.2009 г, по гр. д. № 4589 / 2008. г. по описа на Районен съд - Сливен на подателя й ответника - ПГЕЕ „ М. ***., като недопустима, поради това, че е подадена след срока.

Съобразно разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК, в заседанието за разглеждане на делото съдът посочва деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалването му, а съгласно чл. 316 от ГПК, съдът обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Чл. 316 има предвид двуседмичния инструктивен срок, в който съдът трябва да изготви решението и мотивите. В рамките на този срок съдът следва да обяви решението по смисъла на чл. 235, ал. 5 от ГПК - не само в срочната книга, но и в регистъра на решенията. Посочването на деня, в който ще обяви решението в рамките на двуседмичния срок, е вид съобщаване, че съдът ще го обяви в срочната книга и в регистъра. Този ден се обявява в съдебно заседание, от който ден тече срокът за обжалването му.

От приложените по делото протокол от съдебно заседание по гр. д. № 4589 / 2008 г. по описа на Районен съд - Сливен. (л. 213 – 215 от гр. д. № 4589 / 2008 г. на СлРС ) и от Решение № 211 / 12.12.2009 г., постановено по гр. д. № 4589 / 2008 г. по описа на Районен съд - Сливен ( л. 226 – 230 ) е видно, че в съдебно заседание съдът е постановил, че ще обяви решението си на 13.03.2009 г. , а е сторил това на същата тази дата - 12.03.2009 г., съобразно разпоредбите на чл. 315, ал. 2 и чл. 316 от ГПК. Следователно, срокът за подаване на въззивна жалба против посочения съдебен акт е започналда тече от 13.03.2009 г. и е изтекъл на 27.03.2009 г. Въззивната жалба е депозирана в Районен съд - Сливен на 02.04.2009 г., а е била изпратена по пощата на 31.03.2009 г. – видно от п.к. , т. е. след изтичане на срока, визиран в чл. 259, ал. 1 от ГПК.

Въз основа на изложеното, настоящият състав приема, че въззивната жалба против Решение № 211 / 12.12.2009 г., постановено по гр. д. № 4589 / 2008 г. по описа на Районен съд - Сливен е подадена след изтичане на срока за обжалване. Разпореждане от 03.04.2009 г., постановено по гр.д. № 4589 от 2008 г. по описа на СлРС, с което, на основание чл. 262, ал. 2, т. 1 от ГПК, е постановено връщане на въззивната жалба, като подадена след срока, визиран в чл. 275, ал. 1 от ГПК, е правилно, поради което следва да се остави в сила.

 

          Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278 и 279 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 03.04.2009 г., постановено по гр.д. № 4589 от 2008 г. по описа на СлРС с което е върната въззивна жалба, вх. № 7364 / 02.04.2009 г. против Решение № 211 / 12.12.2009 г, по гр. д. № 4589 / 2008. г. по описа на Районен съд - Сливен на подателя й ответника - ПГЕЕ „М. ***., като недопустима, поради това, че е подадена след срока.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на Република България с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението, че е изготвено, ведно с мотивите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.