ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 29.05.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети май 2009 г. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М.С.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                                                          М.М.

разгледа докладваното от младши съдия Мира Мирчева  в.гр.д. 306 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е с правно основание чл. 250 от отменения ГПК във връзка с § 2, ал. 9 от ПЗР ГПК.

            Постъпила е частна жалба от Г.И.Д. срещу разпореж­дане № 168/13.04.2009 г. на Новозагорския районен съд по гр. дело 139/2009 г., с което е спряно на основание чл. 250 от ГПК (отм.) производството по изпълнително дело № 20092220400018 на държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Нова Загора поради това, че задължението, за което е бил издаден изпълнителен лист въз основа на запис на заповед, е погасено по давност, както и че една от уговорките в записа на заповед е нищожна на основание чл. 459 от ТЗ.

            С жалбата се иска да бъде отменено обжалваното определение, като се излагат доводи, че давността за задължението не е изтекла, тъй като е била прекъсната от молбата за издаване на изпълнителен лист, а уговорката, която съдът е приел за нищожна, е действителна, тъй като лихвата, за която длъжникът се е задължил, е точно фиксирана в размер 5% месечно – не определяема, а определена.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

            От материалите по делото се установява от фактическа страна следното:

На 10.03.2006 г. Г.Д. е подал до новозагорския районен съд заявление за издаване на изпълнителен лист срещу И.П.В. въз основа на запис на заповед, издаден на 13.12.2002 г. с посочен падеж 13.03.2003 г. Посоченото в записа на заповед задължение е в размер 805 лв. главница и лихва в размер 5% месечно. Изпълнителният лист е издаден за цялото задължение – главница и лихва.

Молба за започване на принудително изпълнение въз основа на изпълнителния лист е подадена на 09.03.2009 г.

От правна страна съдът намира, че частната жалба е основателна.

В производството по чл. 250 от ГПК (отм.) се разглеждат възражения на длъжника, подкрепени с убедителни писмени доказателства. Става дума за писмени доказателства, различни от изпълнителното основание, които се представят от длъжника и поради това не са могли да бъдат преценени в производството по издава­нето на изпълнителния лист.

Недопустимо е въпросът за изтичането на погасителната давност да се разглеж­да в производството по чл. 250 от ГПК (отм.). Изтичането на давността не се устано­вява с писмени доказа­телства, а се преценява въз основа на изпълнителното основание, доколкото не се установяват факти, прекъсващи или спиращи давността. В това произ­водство взискателят е лишен от възможността да докаже фактите, водещи до прекъс­ване или спиране на погасителната давност. Въпросът за изтичането на давността може да се реши само с участието на двете страни, в двустранно производство, каквото би било исковото.

Възражения, свързани с нередовността от външна страна на изпълнителното основание, също не са предмет на това производство. Те са можели да бъдат преценени от съда, издал изпълнителния лист, или от съда, пред когото се обжалва определението за издаването му. Недействителността на определена уговорка с оглед нейното съдър­жание представлява нередовност на изпълнителното основание от външна страна. Тя може да бъде предявена по исков ред, но не и в настоящото производство, доколкото не се основава на представени от длъжника писмени доказателства.

Определението, с което се отменя определение за спиране на изпълнително производство, не подлежи на обжалване, тъй като не попада между определенията, изброени в чл. 213 от ГПК (отм.).

По горните съображения и на основание чл. 250 от ГПК (отм.) съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя определение № 168/13.04.2009 по гр. дело 139/2009 г. на Новозагорския районен съд, с което е спряно производството по изпълнително дело 20092220400018 на държавен съдебен изпълнител при същия съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.