ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.06.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на девети юни……...……………………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: В.Н.

                                                              Членове: С.Б.

Р.Д.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова…310 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на С.Н.К. ***/2009г по описа на СлРС.  В жалбата си твърди че с обжалваното е осъден да заплати сума по заповед за изпълнение № 1033/10.04.2009г.  по ч гр.д.№ 1588/09 на СлРС и е внесъл възражение в СлРС, е не дължи посочената сума. Счита, че предвид изложеното и обезсилването на издадената заповед следва да бъде отменено определението в частта му, в която е осъден да заплати разноските в размер на 25 лв. Моли за определение в посочения смисъл.

            В срок за отговор на частната жалба ответната по частната жалба страна  е депозирала отговор, в който моли производството по делото да бъде прекратено като недопустимо, тъй като длъжника не разполага с възможността да обжалва определението на СлРС, а също така жалбоподателя неправилно твърди, че издадената заповед е обезсилена, тъй като все още  не е изтекъл едномесечния срок за предявяване на иска от молителя..

            Частната жалба  е допустима и подадена в срок . Разгледана по съществото си е неоснователна.

            Заявителят “Т. – С.” ЕАД гр. С. е подал молба за издавен на заповед за изпълнение по реда на чл. 410и сл. от ГПК против длъжника С.Н.К. за парично задължение в размер на сумата 312,85 лв. С разпореждане от 10.04.2009г. СлРС е постановил издаването на изпълнителен лист за посочената сума, както и за сумата 25 лв. разноски, направени в това производството. В срока по чл. 414 ал.2 от ГПК, на 17.04.2009г., длъжникът е възразил че не дължи посочената сума. На заявителя е било съобщено на 24.04.2009г., че е постъпило възражение и следва да предяви иска се в едномесечен  срок.. Преди постъпването на настоящата частна жалба (на 17.04.2009г.) не е бил изтекъл едномесечния срок за заявителя за предявяване на иск.

            Частната жалба е допустима. В разпоредбата на чл. 413 от ГПК е предвидено, че страните могат да обжалват заповедта за изпълнение в частта за разноските т.е. това право е на разположение както на заявителя, така и на длъжника.

            Разгледана по съществото си частната жалба е неоснователна. При издаването на заповедта за изпълнение, СлРС е присъдил и направените в производството разноски в размерна 25 лв. за д.т. Определението в тази си част е изцяло законосъобразно, тъй като при уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение са дължат и направените от страната разноски.  Заповедта за изпълнение не е обезсилена. Едва при евентуалното й обезсилване (при наличието на предпоставките по чл. 415 ал. от ГПК за това) същата ще бъде обезсилена и в частта за присъдените разноски.

С оглед изложените съображения, настоящата инстанция намира че частната жалба следва да бъде оставена без уважение, а обжалваната заповед за изпълнение в частта й за разноските следва да бъде потвърдена.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на С.Н.К. *** против Заповед за изпълнение № 1033 от 10.04.2009г. по ч гр. д.№ 1588/09 по описа на Районен съд -Сливен, в частта й за присъдените разноски , като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: