ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 21.07.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи юли 2009 г. в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г. Д.

                                                        ЧЛЕНОВЕ: Х.М.                                                                             М.Х.

 

         разгледа докладваното от младши съдия МАРИЯ ХРИСТОВА . 311/2009 г. и за да се произнесе, съобрази:

         Производството се движи по реда на чл. 435 от ГПК обн дв. Бр. 59 от 20.07.2007 г. в сила от 01.03.2008 г.

Подадена е частна жалба от А.М.Т., председател на ТПК „К.К.”-гр. Котел, Сливенска област, взискател по изп. дело № 10 по описа за 2008 г. на ДСИ при Котелски районен съд, против постановление от 02.04.2009 г., с което е променил изпълнението на вземането, чрез насочване на същото срещу месечното трудово възнаграждение на длъжника С.Н.Ф. с ЕГН **********,***.  В жалбата са наведени основания сочещи необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното постановление. Сочи, че ДСИ извършил само опис на движимото имущество на длъжника и не се е произнесъл до настоящия момент по направеното искане за опис и публична продан на недвижимото имущество. По същество моли да се отмени постановлението от 02.04.2009 г. по изп. дело № 10 по описа за 2008 г. на ДСИ при Котелски районен съд, като се върне делото за провеждане на исканите изпълнителни действия.

         По делото е постъпило възражение по чл. 436 ал. 3 от ГПК против частната жалба от С.Н.Ф., в което сочи, че се възползвала от правото си по чл. 443 от ГПК и предложила изпълнението да се насочи върху месечното й трудово възнаграждение, тъй като по този начин взискателят щял да получи много по-голяма сума в сравнение с публичната продан на телевизора за сумата от 60 лв. Счита, че жалбата е неоснователна.

         По делото са представени мотиви по чл. 436 ал. 3 от ГПК от ДСИ при РС гр. Котел - Р.К., която посочва, че към датата на подаване на жалбата не се е произнесла по искането за насочване на изпълнението към недвижими имоти, собственост на длъжницата, тъй като още набавя данни за същите. Мотивите й да уважи молбата на длъжницата да насочи изпълнението към месечното й трудово възнаграждение са, че стойността на движимото имущество, към което е било предприето принудително изпълнение е с незначителна стойност, а на длъжницата можело да се удържа ¼ от месечното й възнаграждение. Счита, че не е влошила възможността на взискателя да получи изпълнение. Освен това, заявява, че при наличие на данни за притежавано от длъжницата недвижимо имущество изпълнението ще бъде насочено и към него.

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

 Въз основа на определение № 206 от 24.04.2007 г. по в.гр.д № 172/2007 г. на ОС Сливен е издаден изпълнителен лист срещу С.Н.Ф. за сумата 270,80 лв. представляваща деловодни разноски по обжалвани решения, както и сумата 3 лв. за издаването на изпълнителен лист. С молба от 15.05.2008 г. взискателят А. Т. е поискала образуване на изпълнително дело от ДСИ при РС – Котел, като е поискала при неизплащане доброволно на сумата, да се пристъпи към принудително изпълнение на вземането чрез опис и публична продан на движимото имущество или запор на трудовото възнаграждение.

ДСИ е изпратил покана за доброволно изпълнение на длъжника получена на 16.06.2008 г. Длъжникът не е предприел изпълнение.

С молба от 16.01.2009 г. взискателя е направил уточнение на способа за принудително изпълнение, като е посочил опис и публична продан на недвижимото и движимо имущество на длъжника. ДСИ е пристъпил към принудително изпълнение по искане на взискателя и насрочил опис на движими вещи за 05.02.2009 г. С протокол от 06.02.2009 г. ДСИ присъединил към изп. дело № 10/2008 г. и изп. дело № 3/2009г., образувано въз основа на изпълнителен лист от 11.11.2008 г., издаден по гр.д. № 32/2003 г. на РС-Котел, с длъжник С.Н.Ф. и взискател ТПК”К.К.”, представлявана от А.М.Т., за заплащане сумата 3500,94 лв. представляващи констатирани при инвентаризация липси на материални ценности и активи, ведно със законната лихва, считано от датата на констатирането 26.11.2002 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 628,70 лв., представляващи разноски по делото, адвокатски хонорар в размер на 400 лв., 80 лв. възнаграждение за вещо лице, 50 лв. разноски за въззивната инстанция.

С молба от 06.02.2009 г. взискателя А. Т. е поискала удовлетворяването на вземането да се извърши чрез опис и публична продан на недвижимо имущество на длъжника. ДСИ е дал указания в едноседмичен срок да се посочат конкретни имоти или се внесе държавна такса за цялостно проучване. Взискателя е изпълнил указанията и внесъл на 17.02.2009 г. таксата 20 лв. за извършване проданта на движими вещи и 50 лв. за цялостно проучване на недвижимото имущество на длъжника.

 

С разпореждане от 17.03.2009 г. ДСИ насрочил продан на описаната движима вещ: телевизор с цветно изображение, марка „NEO” модел 1442ТХ, диагонал 30 см., чрез явен търг на 14.04.09 г. с начална цена 60 лв.

 С оглед извършеното от ДСИ проучване по делото на 23.03.2009 г. е постъпило писмо от НАП ТД Сливен, в което се сочи, че длъжникът е собственик на по ½ от две жилища, гараж и земя, описани в справката. Постъпила е и справка за подадените уведомления по чл. 62 ал. 4 от КТ, от които се установява трудовата заетост на длъжника – общ работник, с месечно трудово възнаграждение 180 лв.

С молба от 30.03.2009 г. на осн. чл. 443 от ГПК С.Ф. е предложила изпълнението да бъде насочено към месечното и трудово възнаграждение. С обжалваното постановление от 02.04.2009 г. ДСИ е уважил молбата и отложил насрочената публична продан на движима вещ.

От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

         Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалване на валиден правен акт, а разгледана по същество е неоснователна.

         Изпълнителният процес, уреден от ГПК е призван да замести липсващото доброволно изпълнение, като по принцип в приложното му поле попадат гражданскоправни притезания. Средство за това се явява принудата-призната от закона и регулирана от него възможност за въздействие върху чужда правна сфера. Както всяка форма на властническа дейност, така и съдебното изпълнение се подчинява на строги правила, указващи предпоставките да бъде упражнена и реда, по който следва да стане. Това определя и две самостоятелни групи условия за законосъобразно изпълнение – материалноправни и процесуалноправни.
Материалноправните предпоставки включват – изпълняемо право – интерес, обуславящ съдебното изпълнение и обект на изпълнение – елемент от правната сфера на задълженото лице, въздействието върху който осигурява удовлетворяване на интереса. Тези предпоставки определят предметните рамки на изпълнителното производство. Процесуалноправните условия определят реда, по който следва да бъде упражнена признатата от закона власт. Именно защото съдебното изпълнение е призвано да замести липсващото доброволно изпълнение, то се нуждае от определено по своите характеристики задължение. Средство за това се явява изпълнителния титул. Върховният касационен съд е определил характера на производството по обжалване действията на съдебния изпълнител, като спорно правораздавателно производство, целящо да отмени правните последици на извършеното незаконно действие на съдебния изпълнител или да го задължи валидно да го повтори, респ. – да се въздържа от неговото осъществяване, в което Окръжният съд действа като контролна инстанция по несъдебен акт /ТР № 3/2005 г. на ОСТК на ВКС/.

  Съгласно текстът, който определя предметните рамки на съдебното производство – чл. 435 ал. 1 от ГПК, на съдебен контрол по молба на взискателя подлежат отказът на съдебния изпълнител да бъде извършено искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването  на принудителното изпълнение.

В конкретния случай взискателят обжалва постановлението на ДСИ от 02.04.2009 г., с което уважил молбата на длъжника изпълнението да бъде насочено към месечното трудово възнаграждение и отложил насрочената публична продан на движима вещ, като е счел, че това е отказ да се насочи изпълнението към недвижимото имущество на длъжника.

Съдът намира жалбата за допустима, но неоснователна.

Към датата на подаване на жалбата ДСИ не се е произнесъл по искането за насочване на изпълнението към недвижими имоти, собственост на длъжницата, тъй като не е приключил извършваните справки за същите. Като уважил молбата на длъжницата да насочи изпълнението към месечното й трудово възнаграждение, ДСИ е извършил единствено замяна на способа на започналото принудително изпълнение върху движимото имущество – цветен телевизор на стойност 60 лв. с удържане на ¼ от месечното й възнаграждение в размер на 45 лв.

Това действие ДСИ е извършил и по молбата на взискателя от 15.05.2008 г. за „опис и публична продан на притежаваното движимо имущество или запор на трудовото възнаграждение”, като е целял да се удовлетвори вземането. С обжалваното постановление ДСИ не е влошил възможността на взискателя да получи изпълнение върху недвижимото имущество на длъжницата, тъй като по този въпрос все още не се е произнесъл. Няма пречка при наличие на данни за притежавано от длъжницата недвижимо имущество изпълнението да бъде насочено и към него.

По изложените съображения постановлението на държавния съдебен изпълнител от 02.04.2009 г. се явява правилно и законосъобразно и следва да се потвърди.

Ето защо и на основание чл. 437 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.М.Т., председател на ТПК „К.К.”-гр. Котел, Сливенска област, взискател по изп. дело № 10 по описа за 2008 г. на ДСИ при Котелски районен съд, против постановление от 02.04.2009 г., с което е променил изпълнението на вземането, чрез насочване на същото срещу месечното трудово възнаграждение на длъжника С.Н.Ф. с ЕГН **********,***.,като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: