О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 15.06.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав, в закрито заседание на петнадесети юни, през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       М.С.

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:             Н.Я.

            М.Д.

като разгледа докладваното от Маргарита Друмева 318 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл.ХХІ от ГПК във връзка с чл. 415, ал.2 и чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на “И.А.М.” АД, С., представлявано от изпълнителния директор Н.Й.С., чрез юрисконсулт З.В.И. против Определение  от 22.04.2009 г. по гр.д. № 4364/2009 г. на СлРС, с което на основание чл. 415, ал.2 от ГПК е обезсилена издадената заповед за  незабавно изпълнение № 1477 от 05.12.2009 г. по ч. гр.д. № 4364, поради непредявяването на иск в указания едномесечен срок; обезсилен е издадения изпълнителен лист въз основа на заповед за незабавно изпълнение № 1477 от 05.12.2009 г. по ч. гр.д. № 4364 и е прекратено ч. гр.д. № 4364/2008 г.

          В частната си жалба дружеството жалбоподател- взискател твърди, че в дадения законен срок подало искова молба с входящ № 7140/2009 г. и след като правото на иск е упражнено и е образувано исково производство- гр.д. № 1293/2009 г. по описа на СлРС, ХІV състав обжалваното определение е неправилно. Моли да бъде отменено като такова.

          Ответната страна- длъжник по вземането Н.М.Б. *** в писмения си отговор твърди, че не отговаря на истината твърдението на жалбоподателя, че не е пропуснат срока за подаване на искова молба. Настоява, че по делото не е постъпвала никаква молба до дата 26.05.2009 г.- датата на изготвяне на отговора, поради което жалбата да не бъде уважена. 

          Съдът констатира, че с разпореждане от 05.12.2008 г. по ч. гр.д. № 4364/2008 г. на СлРС е разпоредено на основание чл. 418, ал.1 от ГПК, въз основа на приложен към заявление оригинален запис на заповед, издаден на 28.03.2008 г. в гр. Сливен да се издаде  заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на заявителя “И.А.М.” АД, С., за  заплащане от страна на длъжника Н.М.Б. *** сумата 1941.00 лв., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на заявлението 05.12.2008 г. до изплащането на вземането и разноски по делото в размер на 38.82 лв.

                На същата дата 05.12.2008 г. е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК. В заповедта е изписана и важна информация: ако  в двуседмичен срок длъжникът подаде възражение, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу него. Издаден е и изпълнителен лист. На 18.12.2008 г. взискателят се подписал, че се запознал с определението и получил изпълнителен лист. Образувано е изпълнително производство- изп.д. № 20098370400050 от ЧСИ П.Г., с район на действие окръжен съд, Сливен и е изпратена покана за доброволно изпълнение на 17.02.2009 г. 

          Длъжницата подала на 20.02.2009 г. възражение за недължимост на сумите по изпълнителния лист. Докладчикът разпоредил препис от възражението да се изпрати на ЧСИ П. Г. и че възражението спира изпълнението на изпълнителното производство, което да му се съобщи. С определение № 619 от 20.02.2009 г. указал на заявителя, че в едномесечен срок от получаване на съобщението може да предяви иск относно вземането си, както и да довнесе д.т. по така предявения иск. Указал му, че ако в едномесечен срок от получаването на съобщението не представи доказателства, че е предявил иска си, съдът ще обезсили издадената заповед за незабавно изпълнение и издадения изпълнителен лист изцяло. Заявителят получил съобщение за подадено възражение на 19.03.2009 г.

                Заявителят- сега жалбоподател  подал искова молба, с Вх. № 7140/01.04.2009 г. и в СлРС е образувано исково производство с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК за “съществуване на вземането”, с цена на иска 1941 лв. против ответник Н.М.Б.-***009 г. В исковата молба ищецът твърди, че получил съобщение, че е постъпило възражение от г-жа Н. Б. на 04.03.2009 г. /въпреки, че в съобщението, приложено в ч.гр.д. № 4364/2008 г. е отразена дата на получаване 19.03.2009 г./. В квитанцията за внесената ДТ от 25 лв., приложена към ИМ е отразено, че сумата е заплатена за внасяне на искова молба по ч.гр.д. № 4364/08 г.

Докладчикът по гр.д. № 1293/09 г. разпоредил довнасяне на ДТ и делото да се докладва с ч. гр.д. № 4364/08г. на СлРС. С определение № 1247/29.04.2009 г. спрял производството по гр.д. № 1293/09 г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на ч. гр.д. № 4364/08 г., след като констатирал, че поради направено възражение, с определение от 22.04.2009 г. по ч.гр.д. № 4364/08 г. на СлРС съдът обезсилил вече издадените заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и липсват данни това определение да е влязло в сила.

          Настоящата инстанция констатира, че мотивите на СлРС по ч.гр.д. № 4364/2008 г. за обезсилване на издадената заповед за  незабавно изпълнение № 1477 от 05.12.2009 г.; обезсилването на издадения изпълнителен лист въз основа на заповед за незабавно изпълнение № 1477 от 05.12.2009 г. по ч. гр.д. № 4364 и  прекратяването на производството по делото е непредявяването на иск в указания едномесечен срок.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

          Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването на съдебния акт и е допустима.

          Разгледана по същество е основателна.

          Двете дела между страните- по заповедното производство и по чл. 422, ал.1 от ГПК са образувани и се разглеждат от СлРС. Първоначалната ДТ за образуване на исковото производство е внесена по номера на ч.гр.д. по заповедното производство. Документите по двете дела са обработвани в гражданското деловодство на съда.

Установи се по делото, че в дадения едномесечен срок от съобщаване за постъпилото възражение – 19.03.2009 г. дружеството заявител в заповедното производство – ч. гр.д. № 4364/08 г. на СлРС подал искова молба с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК против ответницата– на 01.04.2009 г. и е образувано гр.д. № 1293/2009 г. на СлРС, поради което неоснователно и необосновано СлРС приема, че няма предявен иск в едномесечния срок от съобщаване за подадено възражение.  

           Като намира обжалваното определение за неправилно, съдът ще го отмени.

Ето защо

         

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ОТМЕНЯ Определение  от 22.04.2009 г. по гр.д. № 4364/2009 г. на Сливенски районен съд, като неправилно.

          Определението не подлежи на обжалване. 

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: