ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 03.06.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на трети юни 2009 г. в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

               ЧЛЕНОВЕ:  М.Б.

                                       М.Х.

 

като разгледа докладваното от младши съдия Х. ***. 329/2009 г. и за да се произнесе, съобрази:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 376 вр. чл. 278 от ГПК, /в сила от 1.03.2008 г./ съгласно § 2 ал. 4  от ПЗР на ГПК, обн. ДВ бр. 59/20.VІІ.2007 г. в сила от 1.03.2008 г.

Подадена е частна жалба от „М. и.” С., представлявано от адв. Г.М.,***, против определение № 63/26.02.2009 г. по гр.д. 61/2007 г. по описа на РС * З., с което е уважена молбата на Р.А.Д. с ЕГН ********** ***„Св. П. Е.” № **, вх „*”, ет. *, и е допуснато обезпечение в нейна полза срещу Р. и. „М. и.” със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Б. М.” № **, вписано в регистъра за вероизповеданията на СГС по ф.д. № 16**/2003 г., по установителен иск за собственост върху недвижим имот, чрез спиране на изп.дело № 20098350400*** по описа на ЧСИ П. Р..

 В жалбата са наведени основания сочещи незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното определение. Сочи се, че към писмените доказателства по издаване на обезпечителната заповед липсвал договор за наем с ЕТ”К.-И. В.”, както и че в предявения установителен иск нямало искане за присъждане на наем. По същество моли да се отмени издадената обезпечителна заповед и да продължат изпълнителните действия по цитираното изпълнително дело.

По делото е постъпило възражение против частната жалба от Р.А.Д., чрез адв. Д. Л., АК-* З., с което молят да се остави в сила обжалваното определение, като законосъобразно и обосновано. Сочат, че Районния съд правилно е приел, че искането отговаря на предпоставките за допускане на обезпечение, тъй като са налице: убедителни писмени доказателства и обезпечителна нужда. Сочи, че искът по гр.д. № 61/2007 г. е за собственост върху процесните два търговски обекта и за обезсилване на нотариалния акт, с който се легитимирал ответника. Излага подробни съображения за основателността на иска и прилага писмени доказателства, в подкрепа на твърденията си, а именно: преписи от 1. делбен протокол от 13.11.1972 г. по гр.д.№ 543/1972 г. на Новозагорски районен съд; 2. протокол от 20.11.1972 г. от заседание на Изпълнителния комитет на ГНС гр. * З., с който турската общност е обезщетена с имот, в кв. 161, /различен от процесния, който през 1972 г. попадал в кв. 191/; 3. писмо от Кмета на Община * З. К. с изх. № 94И68 от 05.05.1992 г. до И. Ф. Г.; 4. решение № 12164 от 28.12.2002 г. по адм. д. № 6780/2000 г. на ВАС на РБ; 5. решение № 1212 от 14.05.2008 г. по гр.д. № 1374/2006 г. на ВКС на РБ; 6. удостоверение № 77 от 08.03.2000 г. изд. от Кмета на Община * З. К. К.; 7. удостоверение, изд. от директора на Дирекция „В.” към МС на РБ доц. инж. И. Ж. № 02.18-382 от 07.08.2003 г.; 8. Договор за отдаване под наем от 15.01.2002 г. между Р.А.Д. и ЕТ”К.-И. В.” с. С., общ. С., рег. по ф.д. № 3*/02 г. на ОС Сливен, представлявано от И. В. Б., като наемател.

По същество молят да бъде оставено в сила определение № 63 /26.02.2009 г. по гр.д. 61/2007 г. по описа на РС * З..

Съдът намира жалбата за допустима, но неоснователна.

         Правото на обезпечителния иск предпоставя вероятна основателност на иска, индицирана чрез условията за допускане на обезпечителния иск. Когато се търси обезпечаване на самото спорно право, правото за обезпечителен иск предпоставя вероятното съществуване на това право и по това се различава от правото на иск за същото право. Правото на обезпечителен иск се задоволява с твърдението, че претендираното право съществува.

За да допусне исканото обезпечение, съдът трябва да установи, че ищецът има право на обезпечителен иск, а такова право е налице, когато предявеният иск е допустим и вероятно основателен и когато има интерес, нужда от обезпечаване. Такава нужда може да възникне по повод на всеки иск без оглед на вида на защитата, търсена с иска. Затова обезпечителен иск е допустим не само при осъдителните искове, където е главното приложно поле на тази институция, но и при конститутивни и установителни искове, какъвто е настоящият случай.  

Правилно първоинстанциониия съд е приел, че са налице всички задължителни предпоставки за уважаването на молбата за допускане на обезпечението. От представените по делото многобройни писмени доказателства, включително и цитирания в жалбата договор за наем, и пред настоящата въззивна инстанция се установява, че предявения иск е вероятно основателен. Налице е обезпечителна нужда, а исканата обезпечителна мярка е подходяща и единствено възможна.

Определението на първоинстанционния съд, при тези данни по делото се явява правилно и законосъобразно и следва да се потвърди.

Ето защо и на основание чл. 278 от ГПК/отм/ съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „М. и.” С., представлявано от адв. Г.М.,***, против Определение № 63/26.02.2009 г. по гр.д. 61/2007 г. по описа на РС * З., с което е уважена молбата на Р.А.Д. с ЕГН ********** ***„Св. П. Е.” № **, вх „*”, ет. *, и е допуснато обезпечение в нейна полза срещу Р. и. „М. и.” със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Б. М.” № **, вписано в регистъра за вероизповеданията на СГС по ф.д. № 16**/2003 г., по установителен иск за собственост върху недвижим имот, чрез спиране на изп.дело № 20098350400*** по описа на ЧСИ П. Р., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: