ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 17.06.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седем­надесети юни 2009 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                                                                          М.М.

разгледа докладваното от младши съдия Мира Мирчева 353 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 274 – 278 от ГПК.

            Образувано е по частни жалби от молителя С.Д.П. и от заинтересованото лице Община Сливен срещу определение № 1213 от 28.04.2009 г. за прекратяване на производството по гр. дело № 4385/2008 г. на Сливенския районен съд, което се е движило по реда на чл. 542 и следв. от ГПК.

            С обжалваното определение съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че става дума за административноправен спор, свързан с отказ за издаване на документ (удостоверение за наследници), който следва да се реши по реда на АПК.

            В частната жалба на Община Сливен се заявява, че общината е в невъзможност да издаде искания документ поради липса на семейни регистри за този период. Декларацията от заинтересуваните лица не е основание за издаването на удостовере­нието, а само помощно средство, като основният източник на информация, въз основа на който се издава документът, са регистрите на населението. При липса на тези регистри законът предвижда друг ред за установявването на съответния факт и това е производството по чл. 542 и сл. от ГПК.

            В своята частна жалба С.П. твърди, че предмет на спора не е отказът да се издаде удостоверение, а липсата на регистри, удостоверяващи обстоятелствата, които следва да се отразят в удостоверението, и съдът е пренебрегнал напълно разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация, съгласно която при унищожени регистри за гражданско състояние, липса на съставени актове или вписани в тях неверни данни заинтересованите установяват правата си по съдебен ред.

            Частните жалби са подадени в едноседмичен срок от връчването на определе­нието. Частната жалба на С.П. е подадена от лице, което има интерес от обжалването, и е допустима. Частната жалба на Община Сливен е недопустима като подадена от нелегитимирано лице – след като само молителят има възможност да инициира производството, само той има интерес и да обжалва прекратяването му.

            От материалите по делото се установява следното:

Прекратеното производство е образувано по молба на С.Д.П. до Сливенския районен съд за установяване на факта, че неговата майка Р. С.К., б.ж. на гр. Сливен, родена през 1909 г. и починала през 1944 г., е дъщеря на С. С. К., починала през 1954 г., и по този начин молителят е наследник по заместване на С.К.. В молбата се твърди, че в семей­ните регистри на Община Сливен липсват данни за родствената връзка между двете, което е довело до отказ за издаване на удостоверение за наследници. Като доказател­ство за твърдението си молителят е представил удостоверение от Община Сливен за това, че общината не разполага с данни за наследниците на С.К.. По делото е представено и друго удостоверение от Община Сливен, съгласно което за Р.С. К. в регистъра за раждане от 1909 г. на общината няма съста­вен акт за раждане.

От правна страна съдът намира, че частната жалба на молителя е основателна.

Всяко заинтересовано лице има право да поиска от съда установяване на факт измежду изброените в чл. 542 от ГПК, ако за него документ по надлежния ред не е съставен или е бил унищожен или изгубен. Това лице трябва да установи единствено, че документ липсва и не може да бъде съставен или възстановен и че то черпи права от установя­вания факт.

Произходът на едно лице от неговите родители се доказва с акт за раждане. Законът не предвижда възможност за възстановяване по административен ред на унищожени актове за гражданско състояние. При несъставен в срок акт за раждане пък е възможно по-късното му съставяне само въз основа на решение на съд. В този смисъл са както посоченият от жалбоподателите чл. 38, ал. 4 от ЗГР, така и например чл. 44, ал. 2 от същия закон.

В молбата на С.П. до съда се твърди, че в семейните регистри липсват данни за раждането на майка му, което на практика е твърдение, че липсва и акт за раждане – защото в противен случай той очевидно би бил отразен и в регистъра за гражданско състояние. Твърди се още, че от родствената връзка между майка му и С.К. той черпи права като наследник на С.К.. Тези факти са достатъчни за квалификацията на искането му като молба по чл. 542 и сл. от ГПК и за обосноваването на интереса му.

Не е налице административноправен спор, свързан с издаване на документ, тъй като молителят не възразява срещу неиздаването на удостоверение. Община Сливен няма и задължение да издаде удостоверение за наследници само въз основа на деклара­ция от молителя – декларацията действително е само спомагателно, а не единствено средство при установяването на наследниците. Но дори да беше налице спор във връзка с отказ на общината да издаде документа, в административното производ­ство по обжалването на отказа произходът на Р. К. не би могъл да се устано­вява по друг начин, освен с предписания от закона документ – акт за раждане или извлечение от него. При неговата липса единствената възможност е тази по чл. 542 и сл. от ГПК и от своя страна тя е предвидена именно защото във всички други производства доказва­нето на същия факт става само с документи, съставени по надлежния ред.

По горните съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.П. *** определение № 1213 от 28.04.2009 г. по гражд. дело № 4385/2008 г. на Сливенския районен съд, с което производството по делото е прекратено, и връща делото на Сливенския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Оставя без разглеждане жалбата на Община Сливен срещу същото определение и прекратява производството по нея.

Определението подлежи на обжалване в частта, с която се прекратява производ­ството по жалбата на Община Сливен, а в останалата си част не подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.