ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

07.07.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на ……седми юли………… през

две хиляди и девета година в състав:

Председател: С.Б.

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………С.Б.…***…359….по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Съдът констатира че с разпореждане от 16.06.2009 г. е оставил исковата молба на Окръжна прокуратура Сливен без движение, като е указал на ищеца, че следва да посочи ответник, да посочи кой го представлява по закон (тъй като същия е поставен под запрещение), както и да представи преписи от молбата и доказателствата за ответника. В дадения от съда срок ищцовата страна е представила молба, с която посочва че като ответника по делото следва да бъде призован К.Й.К., който е назначен за настойник на Е.А.И.. С молбата не са отстранени констатираните нередовности на исковата молба. Самият ищец е посочил в исковата си молба, че решението на Органа по настойничество и попечителство – Кмета на Община Твърдица, с което е назначен за настойник К.Й.К. е отменено и в същото време твърди че поставения под запрещение се представлява от това лице по закон, като се представя отмененото решение. Тъй като не са отстранени тези и останалите нередовностите на исковата молба, указани в разпореждането на съда и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА  исковата молба на Окръжна прокуратура – Сливен, чрез прокурор С. Г. с правно основание чл.340 от ГПК от 12.06.2009г., като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 359/09 на СлОС.

 Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: