ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

07.07.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седми юли……...……………………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: В.Н.

                                                              Членове: С.Б.

Р.Д.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…СНЕЖАНА БАКАЛОВА 365 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на “У.Л.ССБ” ЕООД гр. Сливен против Определение № 1395/18.05.2009г. по гр.д.№ 1789/09 на СлРС, с което е допуснато обезпечение на предявения от Р.П.Р., иск за заплащане на трудово възнаграждение, чрез налагане на запор върху вещите: мотокар 3,5 тона с инвентарен № 500017 и фреза инструментална FUS 200 Р с инв. № 400602. Жалбоподателят твърди, че първата от тези вещи - мотокар 3,5 тона е собственост на ТД “У.ССБ” ЕООД – клон Сливен, което е дружество различно от ответното дружество и е заведена в активите на дружеството ТД “У.ССБ” ЕООД – клон Сливен, под № 158, с инв.№ 500001- мотокар 40 т.с балансова стойност 775,72 лв. Твърди че вещта фреза инструментална FUS 200 Р не съществува и в двете дружества. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното определение.

            В срок за отговор на частната жалба ответната по частната жалба страна  е депозирала отговор, в който твърди че същата е неоснователна, тъй като от представените с нея доказателства не може да се направи извод, че запорираните вещи не са собственост на ответника и не се спори че при извършването на описа от съдебния изпълнител движимите вещи са  намерени у ответното дружество.  

            Частната жалба  е допустима и подадена в срок . Разгледана по съществото си е неоснователна.

            Ищецът Р.П.Р. е предявил пред СлРС против ТД “У.Л.ССБ “ ЕООД гр. Сливен иск за заплащане на сумата 644,29 лв., представляваща неплатено трудово възнаграждение. По негова молба от 18.05.2009г., с обжалваното Определение № 1395/18.05.2009г. по гр.д.№ 1789/09 на СлРС, състав на СлРС е допуснал обезпечение на предявения иск до пълния му размер чрез налагане на запор върху вещите: мотокар 3,5 тона с инвентарен № 500017 и фреза инструментална FUS 200 Р с инв. № 400602, собственост на ответника.

            Определението е законосъобразно.  С частната жалба е представена част от документ “И. о. – “У.ССБ “ ЕООД клон Сливен, включващ описание на вещите от пор. № 45, инв. № 400009 до пор.№ 61, инв.№ 400054 (на две страници) и трета страница, озаглавена по същия начин и носеща печата на ТД “У.Л.ССБ” ЕООД гр. Сливен. Това писмено доказателство, оспорено от ответната по частната жалба страна, не доказва твърдението на частния жалбоподател, че първата от запорираните вещи е собственост на “У.ССБ “ ЕООД клон Сливен, нито второто твърдение, че вещта фреза инструментална FUS 200 Р с инв. № 400602 не съществува и активите на двете дружества. За да се докаже първото твърдение, че вещта мотокар 3,5 тона с инвентарен № 500017 не е собственост на ответника следва да бъде представен в цялост инвентарен опис на ответното дружество, а за да се докаже твърдението че тя е собственост на “У.ССБ “ ЕООД клон Сливен следва да бъде представен инвентарен опис на това дружество, подписан и подпечатан с печата му, в която вещта фигурира. Посоченото доказване следва да бъде проведено и за втората от описаните вещи - фреза инструментална FUS 200 Р с инв. № 4006002. тъй като с частната жалба не са представени такива доказателства твърдението на жалбоподателя не е доказано.

            В жалбата не се твърди че посочените вещи не са намерени във владение на ответника при извършването на описа.

            Други съображения за незаконосъобразност на атакуваното определени не се навеждат с частната жалба.

С оглед изложените съображения, настоящата инстанция намира че частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на “У.Л.ССБ” ЕООД гр. Сливен, със седалище и адрес на управление гр. С., кв. “Р.” , ул. “Т. А.” №*, представлявано от Управителя В.Т.Д. против Определение № 1395/18.05.2009г. по гр.д.№ 1789/09  по описа на Районен съд -Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: