ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 14.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли през две хиляди и девета  година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.,*** Х.,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА 366 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се развива по реда на чл. 274 – 278 от ГПК във вр. с чл. 396 от ГПК.

Обжалвано е определение № 1394\18.05.2009г. по гр.д. № 1791\09г. по описа на РС – гр. Сливен, с което е допуснато обезпечение на предявения от И.А.И. против частния жалбоподател „У.Л.ССБ” ЕООД – гр. Сливен иск с правно основание по чл. 128 от КТ чрез обезпечителна мярка налагане на запор на движими вещи „шприц формопласт 235\80 – 2 бр. с инв. № 400575 и инв. № 400588 и шприц формопласт 495\164 с инв. № 400589. Твърди се, че шприц формопласт 235\80 с инв. № 400575 не е собственост на дружеството. Поради това се поддържа, че определението е необосновано и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна.

Препис от жалбата е връчен на противната страна, като в срока по чл. 396, ал.2 от ГПК И.А.И. е подал отговор чрез пълномощника си адв. Л.С. ***. В отговора се поддържа, че частната жалба е неоснователна и от приложените към частната жалба доказателства не се доказва твърдението, че движимите вещи не са собственост на дружеството. Изтъква се, че не е представен баланс относно активите на дружеството, а представения препис – извлечение от инвентарна книга не носи белезите на официален документ, т.к. липсва печат и не са посочени имената на лицата, които са го подписали. Не е представен и документ за отчуждаването на движимите вещи и не се оспорва, че към момента на извършване на описа от съдебния изпълнител същите са във владение на ответника, поради което твърдението, че не му принадлежат е непротивопоставимо на ищеца. Иска се потвърждаване на обжалваното определение като правилно и законосъобразно.

Въз основа на данните от приложеното копие от гр.д. № 1791\09г. на РС – гр. Сливен и писмените доказателства представени с частната жалба се установява следното:

Частната жалба е допустима. Подадена е от страна, имаща правен интерес от обжалване на определението съгласно чл. 396 ал.1 от ГПК и е спазен преклузивния срок считано от съобщението на съдебния изпълнител за наложената обезпечителна мярка – 21.06.2009г.

С обжалваното определение районният съд се е произнесъл по молбата на адв. Л.С. *** подадена от нея в качеството й на пълномощник на ищеца И.А.И., в която се изтъква, че работодателят е започнал разпродажба на имуществото на дружеството за покриване на задължения към държавата и други юридически лица и се иска допускане на обезпечения на предявения иск по чл. 128 от КТ.

Намирайки, че предявеният иск е допустим и с оглед представените с исковата молба доказателства – вероятно основателен, както и, че посочените в молбата обстоятелства обосновават наличието на обезпечителна нужда районният съд е допуснал обезпечаване чрез налагане на запор върху движими вещи„шприц формопласт 235\80 – 2 бр. с инв. № 400575 и инв. № 400588 и шприц формопласт 495\164 с инв. № 400589.

Към исковата молба са приложени писмени доказателства: трудов договор и удостоверение № 24\21.04.2009г. издадено от ответното дружество за това, че ищецът има да получава трудови възнаграждение в общ размер на 2167, 07 лв. за периода от м. октомври 2006г. до м. февруари 2009г.

Към частната жалба в подкрепа на твърдението си, че шприц формопласт 235\80 с инв. № 400575 не принадлежи на дружеството е представено извлечение от инвентарен опис към 22.05.2009г. подписано от съставител и ръководител и подпечатано с печат на дружеството. Представеното извлечение от инвентарен опис видно от посечените в него поредни номера е непълен и не съдържа отразяване на движими вещи с инв. № 400588 и инв. № 400589. Под инв. № 400575 е описан „шприц автомат форм….” с незавършено описание. В графата фабр. №, паспорт се съдържа изписана ръкописна буква „в”, а преди нея част от друга ръкописна буква).

Въз основа на така установеното съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

Основателността на молбата за допускане на обезпечението се определя освен от условията за допустимост на предявения иск, но така също – съгласно чл. 391 ал.1 от ГПК, когато е подкрепен с убедителни писмени доказателства или в определен от съда срок бъде представена по реда на чл. 180 и чл. 181 от ЗЗД парична гаранция в размер определен съгласно чл. 391 ал.3 от ГПК.

Предявеният иск по чл. 128 от КТ безспорно е допустим, а с оглед на представените писмени доказателства, изходящи от ответника следва и, че е вероятно основателен. Посоченото в молбата обстоятелство на разпродажба на имуществото на дружеството, което не се оспорва от частния жалбоподател, обуславя и наличието на обезпечителна нужда.

Посочената в молбата обезпечителна мярка е подходяща. Посочени са конкретни вещи, за две от които не се оспорва принадлежността им на ответника, а от представените с частната жалба писмени доказателства не може да се обоснове извод, че шприц формопласт 235\80 с инв. № 400575 не е негова собственост. Представеният инвентарен опис е непълен, като относно „шприц формопласт с инв. № 400575 са налице непълноти и заличавания. Преценката на представения в този вид документ от съда съгласно чл. 178, ал.2 от ГПК опорочава неговата доказателствена сила и не обосновава извода, че посочената движима вещ не принадлежи на дружеството.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1394\18.05.2009г. по гр.д. № 1791\09г. по описа на РС – гр. Сливен.

 

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.