О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  N  

 

гр. Сливен, 16.06.2009 г..

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на шестнадесети юни през две хиляди и девета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Сандулов

ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                   М.Д.

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря Р. Б., като разгледа докладваното от  М.С. ***.  N 371 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по жалба на длъжник по изпълнително дело против действията на съдебен изпълнител, изразяваща се в отказа му да вдигне запор върху МПС като се счита, че самото налагане на запора е незаконосъобразно. Твърди се, че не е налице постановление, от което да е видно, че е наложен такъв запор и което като действие на съдебния изпълнител да подлежи на съдебен контрол и да бъде съобщено на длъжника като се поддържа, че запора е следвало да бъде наложен с призовката за доброволно изпълнение.  Твърди се още, че не е извършен опис по смисъла на чл. 450 ал.1 от ГПК и че произволното налагане на запор води до ограничаване правата на длъжника, тъй като той е добросъвестен и редовен в плащанията си, поради което е отпаднала нуждата от принудително изпълнение. Поради това се иска да бъдат отменени действията на съдебния изпълнител, а именно изпращане съобщение до ПП КАТ при ОДП – Сливен за наложен запор и съобщение от 29.04.2009 г. за отказ да се вдигне запора.

         В мотиви на държавния съдебен изпълнител се сочи, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Изпълнителното дело е било образувано въз основа на изпълнителен лист от 06.03.2003г. като на 11.06.2003г. длъжникът е получил призовка за доброволно изпълнение. От 29.12.2008 г. длъжникът е започнал да внася суми по изпълнителното дело, които водят до частичното намаляване на задължението. Държавният съдебен изпълнител е мотивирал отказа си за вдигане на наложения запор от липсата на правно основание по непрекратено с влязло в сила постановление изпълнително производство да бъдат вдигани наложените обезпечителни мерки. Сочи се, че за налагането на запор длъжникът се уведомява чрез поканата за доброволно изпълнение или с получаване на съобщението за опис.

         Жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. В жалбата не се съдържат такива основания, поради което тя не може да се приеме за жалба против действия на държавния съдебен изпълнител, попадаща сред допустимите от закона. Съобщението за отказ за вдигане на запор няма характер на действие на държавния съдебен изпълнител и не води до отнемането на собствеността на движимата вещ като за точност следва да бъде посочено, че длъжникът е надлежно уведомен за изпълнението.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.С. – длъжник по изпълнително дело № 20032230400270 чрез адв. П.П. като НЕДОПУСТИМА.

         ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.дело №371/09 по описа на СлОС като недопустимо.    

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред БАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: