О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

Гр. Сливен, 30.06.2009 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на тридесети юни, през две хиляди и девета година в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

                                                                                             М.Х.

   

при секретаря……….и с участието на прокурора……………………………..  разгледа докладваното от ……ГИНКА ДРАГАНОВА .………ч.  гражданско дело № 374 по описа за 2009 година и констатира:

            Производството е по реда на чл. 274 и следващите  от ГПК.

            Образувано е по частна жалба на  „У.Л. ССБ” ЕООД – гр. С. , кв. „Р.” ул. „Т. А.” № *, представлявано от управител В.Т.Д., против определение № 1426/19.05.2009 г., постановено по гр. д. № 1787/2009 г. по описа на РС – Сливен.

            В жалбата се сочи , че с обжалваното определението  е допуснато обезпечение на предявен против жалбоподателя от П.Д. *** иск за заплащане на трудово възнаграждение с правно основание чл. 128 от КТ, чрез налагане на обезпечителна мярка - запор на движима вещ, представляваща преса хидравлична 100 тона с инв. № 400020. По тази изпълнителна заповед ДСИ бил образувал изпълнително дело № 162/2009 г. Съобщение на ДСИ за наложения запор и опис на тази движима вещ бил връчен на жалбоподателя на 21.05.2009 г. Тази вещ не била собственост на длъжника, а на ТД „У.ССБ” ЕООД, клон – С. в чийто книги за ДМА била заведена  по сметка № 204/4 – производствени машини и оборудване под № 53 в инвентарния опис – преса хидравлична 100 тона с инвентарен №  400020 – без стойност.

Жалбоподателят счита заповедта за обезпечение за неоснователна и незаконосъобразна. Моли на основание чл. 402 ал. 2 от ГПК да се отмени обжалваното определение и се отмени допуснатото обезпечение по обезпечителната заповед от 19.05.2009 г.

Към жалбата са приложени инвентарен опис и удостоверение за актуално състояние на „У.Л. ССБ”ЕООД  - С. и „У.ССБ” ЕООД, клон С., както и инвентарен опис  с отметка на „У.ССБ”ЕООД  - клон С. и удостоверение за „У.ССБ – Х.” ЕООД на Агенция по Вписванията – София с изх. №  20090527131518 от 27.05.2009 г. –всички – не надлежно заверени, но с печат на „У.Л. ССБ” ЕООД С..

Отговор по частната жалба е депозиран  от насрещната страна П.Д.П., чрез процесуалния му представител адв. Л. С. ***. В отговора се сочи, че частната  жалба  е неоснователна, а допуснатата с обжалваното определение обезпечителна мярка е законосъобразна. Посочената движима вещ била заведена като ДМА под № 1 в инвентарния опис на „У.Л. ССБ” ЕООД, от който е приложено и копие към отговора на ч.жалба. Намира, че обстоятелството че тази движима вещ е посочена и под № 53 в копието от инвентарния опис на „У.ССБ” ЕООД клон – С. не доказва, че не е собственост на ответното дружество. Счита, че представеното копие от инвентарен опис на „У.ССБ„ ЕООД клон – С. не е копие от официален документ, тъй като носи само подписи на съставител и ръководител, без посочване на имена на лицата, положили подписа си под него и няма характер на официален документ. Не се оспорвал и факта, че при извършване на опис  от съдия-изпълнител, тази движима вещ се е намирала във владение на ответното дружество „У.Л. ССБ” ЕООД и не е била предадена на приобритателя „У.ССБ” ЕООД клон – С.. Намира, че съгласно разпоредбата на  чл. 453 т. 4 от ГПК ,след като движимата вещ  не е била във владение на приобритателя преди налагане на запора отчуждаването, не може да се противопостави на взискателя, тъй като липсвал документ с достоверна дата, установяващ да е извършено отчуждаване на тази вещ. Моли да се остави в сила обжалваното определение на РС – Сливен като законосъобразно. Към жалбата е приложено копие от инвентарен опис към 30.04.2009 г. на „У.Л. ССБ”  ЕООД,   в който под № 1, с инвентарен № 400026 е вписано  преса хидравлична, с остатъчна стойност 9500 лв.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в   преклузивния срок от легитимирана страна и при  спазване на законоустановените изисквания за редовност по чл. 275 от ГПК, поради което разглеждането й е процесуално допустимо.

Предмет на жалбата е съдебния акт - определение, с което е   допуснато обезпечение на иск, предявен с правно основание КТ, за неизплатено трудово възнаграждение на ищеца, от работодателя – жалбоподател. „У.Л. ССБ” ЕООД С..      

            Като съобрази доводите, отразени в частната жалба  и  отговора, както и съображенията на съда, изложени в мотивите част на обжалваното определение, настоящият състав на Окръжен съд – Сливен установи от фактическа страна, следното:

С искова молба на П.Д.П. против „У.Л. ССБ”ЕООД  - гр. С.,  е бил предявен иск с правно основание чл. 242 от КТ във връзка с чл. 128 от КТ и цена 1875.96 лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за посочен  в исковата молба период. /арг. искова молба с Вх. № 9119/23.04.2009 г. по която е образувано гр. д. № 1787/2009 г. на РС – Сливен./

С молба вх. № 10776/18.05.2009 г. ищецът е поискал от РС – Сливен на основание чл. 389 от ГПК, да се допусне обезпечение на иска като се наложи запор на движима вещ, собственост на ответното дружество, намираща се в бакелитово-шприцов цех на дружеството, в гр. С., кв. „Р.” , ул. „Т. А.”  № 1 – преса – хидравлична 100 тона с инв. № 400020 на стойност 2300 лв. Към отговора на частната жалба, ответника по нея П.Д. е приложил инвентарен опис на „У.Л. ССБ” ЕООД, в който на ред първи т.1,  под инвентарен номер 400020 е вписана „преса хидравлична” с остатъчна стойност 9 500 лв. в цех „бекелитопресов”. Това вписване е било изведено от инвентарния опис на 30.04.2009 г.

С обжалваното определение № 1426/19.05.2009 г. РС – Сливен е допуснал обезпечение на предявения иск с посочено правно основание чл. 128 от КТ и е наложил запор върху посочената движима вещ на жалбоподателя. „У.Л. ССБ” ЕООД - С. , кв. „Р.” ул. „Т. А.” № 1.

За да постанови този съдебен акт, РС – Сливен е приел, че исковата претенция е подкрепена с писмени доказателства, които са преценени като основателни. Преценил е, че съществува реална опасност движимата вещ да бъде отчуждена и да бъде осуетено или затруднено изпълнението на правата на ищеца по бъдещо решение, поради което е допуснал исканото обезпечение.

Съобщението на  ДСИ за допуснатата обезпечителна мярка е  получено от представител на жалбоподателя – П. П. – гл. счетоводител на  „У.Л. ССБ” ЕООД  -кв. Р. - С., на 03.06.2009 г.

            Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Съображенията за това са следните:

За да се произнесе по искане за допускане на обезпечение, съдът задължително следва да прецени налице ли са предпоставките за допускане на обезпечение – допустимост и вероятна основателност на иска, има ли необходимост от обезпечителна нужда, доколко адекватна е исканата обезпечителна мярка,  както и необходимо ли е представяне на гаранция и в какъв размер. В настоящия случай РС Сливен е извършил тази преценка по конкретно предявения иск и за точно посочения вид обезпечение, както и за конкретната вещ. Преценката е обективна и съобразена с представените по делото доказателствата.

Категорично е установено по делото, че в конкретния случай към момента на налагане на запора върху просрочената преса собственик на ответника по гр.д. № 1787/2009 г. на РС – Сливен тази преса е била собственост на ответника по спора - „У.Л. ССБ” гр.С.. Твърдението на жалбоподателя, че тази преса е собственост на ТД „У.ССБ” ЕООД клон С.  и тя е вписана без стойност в неговата инвентарна книга за производствени машини и оборудване под № 53, не се подкрепя от доказателствата по делото и не може да бъде споделено.  / Окръжен съд – Сливен   по ф.д. № 447 по описа му за 2005 г. е вписал еднолично дружество ЕООД „У.Л. ССБ” със седалище и адрес на управление гр.С., кв.”Р.” ул.Тодор А. № 1  /арг.цитираното решение/.

Неоснователно е и позоваването от страна на частния жалбоподател на обстоятелството, че едноличен собственик на целия капитал на ответното дружество – жалбоподател е друго дружество, в конкретния случай не може да бъде основание за уважаване на частната жалба. Обезпечението е допуснато за изплащане на трудово възнаграждение на ищеца и по настоящото дело няма представени доказателства, че от 2005 г. насам посочената преса, /за която се твърди, че е без остатъчна стойност/, не е била предоставена в собственост на „У.Л. ССБ” ЕООД – С.. От представеното от жалбоподателя удостоверение изх. № 20905 27131518/27.05.2009 г. на Агенцията по вписванията – София не може да се установи и приеме за доказано, че „У.Л. ССБ” ЕООД – гр.С. вписано по ф.д. № 447/2005 г. на ОС – Сливен – Фирмено отделение, е „клон” на „У.ССБ холдинг” ЕООД – София.

От представения инвентарен опис също не може да се направи извод, че процесната недвижима вещ е собственост на клон  на „У.ССБ” –С. след като тя се води само на „У.Л. ССБ” ЕООД – С. в неговата инвентарна книга. Други надлежни доказателства, установяващи, че процесната движима вещ  е била собственост на друго лице, а не на ответника по гр.дело № 1787/2009 г. на РС – Сливен, по делото няма представени. Доводът, че тя е на друго дружество, не е установен по категоричен начин по делото.Заедно с това, безспорно е, че към момента на описа, тази движима вещ е била в цеха на работодателя на ищеца и няма надлежен, официален документ с достоверна дата, предхождащ датата на описа, че тя е била на друго юридическо лице. / арг и чл. 453, т.4 от ГПК/.

Безспорно е по делото, че жалбоподателят е работодател на ищеца по смисъла на §1,т.1 от ДР на КТ и в случая той не може да предявява пред съда права на трето лице, за което твърди, че е собственик на посочената вещ, но което  не е страна по делото.

По тези съображения се приема, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

                       

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „У.Л. ССБ” ЕООД – гр.С., кв.”Р.”, ул.”Т.А.” № * представлявана от управител В.Т.Д., против определение № 1426/19.05.2009 г. постановено по гр.д. № 1787/2009 г. по описа на Районен съд – С., с което е допуснато обезпечение на предявения от П.Д.П. против „У.Л. ССБ”ЕООД  - гр. С.,    иск с правно основание чл. 242 от КТ във връзка с чл. 128 от КТ и цена 1875.96 лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение за посочен  в исковата молба период, чрез налагане на обезпечителна мярка - запор на движима вещ, представляваща преса хидравлична 100 тона с инвентарен № 400020. 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, съгласно разпоредбата на чл.274, ал.3 от ГПК, пред ВКС на Република България.

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: