ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 24.06.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юни 2009 г. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М.С.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                                                          М.М.

 

разгледа докладваното от младши съдия Мира Мирчева 377 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 396 във връзка с чл. 274 – 278 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „У.Л.С.С.Б.” ЕООД – гр. Сливен срещу определение № 1463/22.05.2009 г. на Сливенския районен съд, с което е допуснато обезпечение на предявения от К.В.М. срещу „У.Л.С.С.Б.” ЕООД иск за заплащане на трудово възнаграждение в размер 3107,55 лв. чрез запор върху движими вещи, собственост на дружеството.

В частната жалба се посочва, че вещите, предмет на запора, не са собственост на дружеството ответник по иска, а на трето лице – „У. ССБ” ЕООД, с клон в гр. С.. Като доказателство е представено извлечение от счетоводни документи, съставени от „У. ССБ” ЕООД – инвентарен опис.

Постъпил е отговор на частната жалба, в който се възразява, че твърдението за собствеността на вещите не се подкрепя от доказателствата по делото – част от запорираните вещи не са идентични с фигуриращите в инвентарния опис, а остана­лите липсват в него; не са представени доказателства, че запорираните вещи не влизат в баланса и на ответника „У.Л.С.С.Б.” ЕООД; представеното копие от инвентарен опис не е копие от официален документ, тъй като не са посочени имената на подписалите го лица и липсва печат; не се спори, че при извършения опис вещите са били във владение на ответника по иска и липсват документи за отчуждаването им с достоверна, предхождаща описа дата.

Частната жалба е подадена в срок от легитимирано лице и е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Единственото оплакване в нея е свързано със собствеността върху вещите. Дори да се приеме, че представеното копие от инвентарен опис, като извлечение от счетоводни книги, евентуално може да представлява доказателство за собствеността на вещите, в случая не се установява запорираните като обезпечение 6 машини (заточваща машина, плосък шлайф, струг, банциг, триоперационна дърводелска плания и дърводелска фреза) да са идентични с тези по представения инвентарен опис. Вместо запорираната дърводелска фреза „Радомир” ФР 101 в описа се открива единствено инструментална фреза „Декел”. Не може да се установи идентичността на заточващата машина и универсално-заточната машина в описа, тъй като и двете нямат посочени индивидуализиращи белези. Същото се отнася за посочения в описа банциг за метал – поради липсата на индивидуализиращи белези не може да се установи дали това е банцигът модел 631, който е обект на запора. Струг, плосък шлайф и триоперационна дърводелска плания пък изобщо не са включени в описа.

По изложените съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение частната жалба на „У.Л.С.С.Б.” ЕООД – гр. Сливен срещу определение № 1463/22.05.2009 г. по гражд. дело № 1693/2009 г. на Сливен­ския районен съд, с което е допуснато обезпечение на предявения от К.В.М. срещу „У.Л.С.С.Б.” ЕООД иск за заплащане на трудово възнаграж­дение.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС при условията на чл. 274, ал. 3 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.