О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 19.06.2008 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Мартин Сандулов

 ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                        М.Д.

 

като разгледа докладваното от  М. С. ***. N 384  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по частна жалба против определение № 1398/18.05.2009 г. по гр.д. № 1786/2009г. на Сливенския районен съд, с което е допуснато обезпечение на предявен иск чрез налагане запор върху движими вещи, собственост на „У.л.ССБ” ЕООД, гр. С..

В жалбата се твърди, че запорираната и описана вещ не влиза в баланса на дружеството и не са негова собственост. Поради това с определението е издадена обезпечителна заповед, което води до нейната незаконосъобразност. Иска се отмяна на атакуваното определение.

В отговор на частната жалба се застъпва становище, че тя е неоснователна, тъй като твърдението, че запорираните движими вещи са собственост на друго дружество, не се подкрепя от приложените към жалбата писмени доказателства. Липсват доказателства, че тези вещи не влизат в баланса на ответното дружество, а представеното копие от извлечение от инвентарен опис не е копие от официален документ, тъй като носи само подписите на съставител и ръководител. Не са били представени и документи относно отчуждаването на запорираните движими вещи, а при извършения опис те са се намирали във владение на дружеството. Поради това се иска да бъде оставено в сила определението на Районния съд.

С атакуваното определение съдът е допуснал обезпечение на предявен иск с цена 2180,30 лв., представляваща стойността на неизплатено трудово възнаграждение. Поискано е да бъде допуснато обезпечение, тъй като ответното дружество имало задължение към държавата и юридически лица и е извършило разпродажба на цялото си имущество, поради което е налице опасност ищеца да не може да осъществи правата си по решението. Съдът е стигнал до извода, че искът е допустим. Той е и вероятно основателен, а и е налице обезпечителна нужда, която ще гарантира реализиране на вземането при евентуалното уважаване на иска. Предложената обезпечителна мярка е подходяща и обезпечението следва да се допусне чрез налагане на запор върху  движимата вещ, посочена в молбата. В случая не се спори по това, че е налице обезпечителна нужда. Единственият спорен момент е относно собствеността на универсалната фреза като се твърди, че тя е собственост на друго дружество. Приложени са като доказателства инвентарен опис, изхождащ от „У.л.ССБ” ЕООД. Наличието на този документ обаче по никакъв начин не подкрепя твърдението, че тази вещ е собственост на това дружество, тъй като, както е посочено и във възражението, той не е официален документ. Освен това, безспорно е, че при извършване на опис от съдебен изпълнител вещите са се намирали във владението на дружеството – ответник и не са представени документи относно отчуждаването на тези движими вещи.

С оглед на изложеното следва да се приеме, че частната жалба е неоснователна, а атакуваното определение е правилно, законосъобразно и обосновано. 

Ръководен от изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „У.Л.ССБ” ЕООД, гр. Сливен, представлявано от управителя В.Т.Д. против определение № 1398/18.05.2009 г. по гр.д. № 1786/2009 г. поописа на Сливенския районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

         ЧЛЕНОВЕ: