ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 30.06.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г. Д.

ЧЛЕНОВЕ : М.Б.

                      М.Х.

като разгледа докладваното от мл.с. МАРИЯ ХРИСТОВА 385 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи по реда на чл. 396 и сл. от ГПК /в сила от 1.03.2008 г./.

Образувано е по частна жалба от „У.Л.ССБ” ЕООД гр. С., с адрес на управление гр. С., кв. „Р.”, ул. „Т.А.” N *, представлявано от управителя В.Т.Д., против определение N 1402/18.05.2009 г. по гр.д. N 1785/2009 г. по описа на СлОС, с което е допуснато обезпечение на предявения от С.И. *** иск за заплащане на трудово възнаграждение в размер на 2119,09 лв. с правно основание чл. 128 от КТ, чрез налагане на обезпечителна мярка – запор на движима вещ, представляваща преса хидравлична 100 т. 4 бр., с инвентарен N 40009, 400009, 400011, 400013, всяка от които е на стойност от по 140,80 лв.

В жалбата се сочи, че запорираните и описани вещи не влизали в баланса на дружеството и не били негова собственост. Сочи се, че били собственост на ТД „У.ССБ” ЕООД клон С. и заведени в активите на дружеството по сметка 204/4 – производствени машини и оборудване под N 45, 47, 49 в инвентарния опис – преса хидравлична 100 т. 4 бр., с инвентарен N 40009, 400009, 400011, 400013, всяка от които е на стойност от по 140,80 лв. Моли да се отмени атакуваното определение, въз основа на което е издадена обезпечителната заповед от 18.05.2009 г., като необосновано и незаконосъобразно. Прилага като доказателства към жалбата: инвентарен опис на „У.Л.ССБ” ЕООД С. и на „У.ССБ” ЕООД клон С., у-ние за актуално състояние на „У.Л.ССБ” ЕООД С. и „У.ССБ” ЕООД клон С..

                По делото е постъпил отговор на частната жалба от С.И.И., чрез пълномощника й Л.С.,***, която счита, че жалбата е неоснователна и моли да се остави в сила определението на СлРС, с което е допуснато обезпечение на предявения иск за заплащане на трудово възнаграждение, чрез налагане на обезпечителна мярка запор на движими вещи, като законосъобразно.

         Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок, от лице което има правен интерес от обжалване на определението.

         Разгледана по същество същата се явява неоснователна по следните съображения:

         За да бъде допуснато обезпечение на предявен или бъдещ иск е необходимо той да е допустим, вероятно основателен, преценката за което се прави при представените доказателства, необходимо е да е налице обезпечителна нужда, а предложената обезпечителна мярка да е подходяща.

         Правилно първоинстанционния съд е стигнал до обоснования извод, че иска на И. е допустим, както и вероятно основателен, а и е налице обезпечителна нужда, за да се гарантира вземането й при евентуално уважаване на предявения иск. Предложената обезпечителна мярка е подходяща и обезпечението следва да се допусне чрез налагане запор върху посочените в молбата движими вещи, тъй като видно от оценката, дадена от ищцата, всяка една от вещите е на такава стойност, че от продажбата им може да се получи стойността на вземането й за трудово възнаграждение.

         Твърдението на жалбоподателя, че запорираните вещи са собственост на друго дружество „У.ССБ” ЕООД, а не на ответното дружество „У.Л.ССБ” ЕООД, не се подкрепя от приложените към молбата писмени доказателства – заверено ксерокопие на извлечение от инвентарен опис на „У.ССБ” ЕООД клон С.. По делото не е представен баланса на ответното дружество, за който се твърди, че описаните вещи не влизали в баланса на процесното дружество и не били негова собственост, поради което не може да се установи това обстоятелство. Липсват доказателства за притежаваните дълготрайни материални активи на „У.Л.ССБ” ЕООД и не се установява по никакъв начин идентичността между вещите посочени в представения инвентаризационен опис и запорираните вещи. Липсват документи и доказателства относно отчуждаването на запорираните движими вещи. В жалбата не се оспорва, че при извършения опис от съдия-изпълнителя движимите вещи са се намирали във владение на ответното дружество „У.Л.ССБ” ЕООД, т.е. че към момента на описа владението върху тях не е било предадено на посочения приобретател  „У.ССБ” ЕООД клон С.. Съгласно разпоредбата на чл. 453 т. 4 от ГПК, в случаите когато липсва документ с достоверна предхождаща дата относно отчуждаването на движими вещи, чието владение към момента на запора не е било предадено на приобретателя, отчуждаването не може да се противопостави на взискателя.

         Предвид изложените съображения, съдът

 

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от „У.Л.ССБ” ЕООД гр. С., с адрес на управление гр. С., кв. „Р.”, ул. „Т.А.” N 1, представлявано от управителя В.Т.Д., против определение N 1410/19.05.2009 г. по гр.д. N 1746/2009 г. по описа на СлОС, с което е допуснато обезпечение на предявения от С.И. *** иск за заплащане на трудово възнаграждение в размер на 2119,09 лв., с правно основание чл. 128 от КТ, чрез налагане на обезпечителна мярка – запор на движима вещ, представляваща преса хидравлична 100 т. 4 бр., с инвентарен N 40009, 400009, 400011, 400013, всяка от които е на стойност от по 140,80 лв.

 

         Определението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 274 ал. 3 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: