О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 23.06.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на двадесет и трети юни, през две хиляди и девета година,

 в състав:                             

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н.Я.

                   ЧЛЕНОВЕ: М. *** М.                            

 

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от Маргарита Друмева 391  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по частна жалба против съдебен акт на районен съд, Сливен и се движи по реда на чл. 217 от ГПК /отм./.

Обжалвано е Определение № 301/ 02.02.2009 г.,  постановено по гр.д. № 1551/2004 г. по описа на Сливенския районен съд в частта, в която е прекратено производството по делото по отношение ответника М.И.Д., като ЕТ “С.- М.Д.”*** и адрес на управление ул.”Д.Ж.”, бл. *-*-*, поради липса на пасивна процесуална легитимация за него.

Жалбоподателят “У.К.Б.” АД, София, представляван от юрисконсулт М.Й.С.-И., надлежно упълномощена моли определението да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, като след отмяната му съдът да постанови делото да се върне на районен съд гр. Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия и по отношение на ответника едноличен търговец.

Счита мотива на съда за прекратяване производството спрямо ЕТ “С.- М.Д.”***, че страни в атакувания с исковата молба договор за учредяване на ипотека върху недвижим имот са само Т.И.С. и съпругата му М.П.С., като ипотекарни длъжници и “Е. В. Б. Б.Б.” АД /чиито права са преминали у “У.К.Б.” АД, София/, като ипотекарен кредитор, без да е отчетено, че при изповядване на сделката пред нотариус участие е взел и М.И.Д., като ЕТ “С.- М.Д.”, в качеството му на кредитополучател, чието задължение по Договор за инвестиционен кредит в размер на 45 000 лв., респ. вземането на банката по този договор се обезпечава с учредената от ипотекарните длъжници  ипотека върху собствения им недвижим имот. Касаело се за тристранен договор, сключен и правно релевантен само с участието на три страни, а именно кредитора, кредитополучателя и ипотекарните длъжници, които обезпечават със своя имот точно и само задължението на този кредитополучател. Настоява, че без участието на кредитополучателя и без наличието на първоначалното договорно взаимоотношение между него и Банката, ипотекарните длъжници и Банката също не биха били страни по конкретния договор за ипотека и съответно не би бил налице настоящия правен спор по гр.д. № 1551/2004 г. Съдебното решение по спора щяло да има определящо значение за по- нататъшното развитие на взаимоотношенията между кредитор и кредитополучател по Договора за кредит.

Моли съдът на основание чл. 216, изр. 2 от ГПК /отм./ да постанови спиране на производството по гр.д. № 1551/2004 г. на ХVІ-  ти с-в на СлРС до разрешаването на частната жалба.

В дадения срок ответниците по жалбата не са изразили становище по нея.

Съдът констатира, че с исковата си молба ищците С.И.М. и Ц.Н.И. предявили иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД против ответниците  Т.И.С., М.П.С., М.И.Д., като ЕТ “С.- М.Д.” и ТБ “Б.” АД, С., с последващи промени- АД заличено и конституирано “У.К.Б.” АД, София с петитум- да бъде обявен за недействителен спрямо тях /ищците/ сключения между ответниците договор за ипотека, с предмет описания в нот. акт № 172, т.1 н.д. № 1344/2004 г. на службата по вписванията при СлРС, с който е оформен. Касае се за нот. акт №295, том І, рег. № 1297, д. 176 от 2004 г. на нотариус Д. Г.,рег. № 182 на Нот. камара на РБ.

С протоколно определение от 19.11.2004 г. гр.д. № 1551/2004 г. съдът спира производството по делото, до влизане в сила на решение по гр.д. № 1550/2004 г. на СлРС. По него съдът се произнесъл с влязло в сила решение, с което унищожава сключения с нот. акт № 43, т. ХІV, н.д. № 2956/2001 г. на СВ при СлРС на 26.09.2001 г. /нот.акт № 55, том І, рег. № /не се чете/, дело № 828/2001 г. на нотариус Е. Ш., с рег. № 128 между ищците С.И.М. и Ц.Н.И. и ответниците Т.И.С., М.П.С. договор за покупко- продажба на недвижим имот- апартамент в гр. Сливен. /описания и в нот. акт 172, т.1 н.д. № 1344/2004 г. на службата по вписванията при СлРС/, поради заплашване. Производството е възобновено на 17.11.2008 г., а с определение № 5449/18.11.2008 г. е оставено без движение за отстраняване на пропуск в исковата молба. На 02.02.2009 г., с частично обжалваното определение в частта за прекратяване досежно ответник ЕТ съдът насрочил делото.   

Съдът намира обжалваното определение за правилно и законосъобразно, поради което ще го остави в сила. Участието на ЕТ в учредяването на договорна ипотека  с нот. акт № 295, том І, р. 1297, д. № 176 от 2004 г. на нотариус Д. Григоров, рег. № 182 на Нот. камара на РБ / акт. № 172, т.1 н.д. № 1344/2004 г. на службата по вписванията при СлРС, с който е оформен/ е само доколкото да се съгласи физическите лица  Т. и М. Симеонови да ипотекират имота си в полза на банката за отпуснатия му кредит от 45000 лв. По този договор ЕТ не поема никакви задължения. Последният не се явява длъжник на ищците. Не се явява и трето лице по смисъла на  чл. 135, ал.1 изр. 2 и 3 от ЗЗД. Такова е банката жалбоподател.   

Като споделя изводите на СлРС за липса на пасивна процесуална легитимация на М.И.Д., като ЕТ “С.- М.Д.”, настоящата инстанция

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 301/ 02.02.2009 г.,  постановено по гр.д. № 1551/2004 г. по описа на Сливенския районен съд в частта, в която е прекратено производството по делото по отношение ответника М.И.Д., като ЕТ “С.- М.Д.”*** и адрес на управление ул.”Д.Ж.”, бл. *-*-*, поради липса на пасивна процесуална легитимация за него, като правилно и законосъобразно.

В останалите части определението влязло в сила, поради необжалването му.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: