ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Сливен, 23.05.2008г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осма година в състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :Г. Д.,

Х.М.,

М.Х.,

 

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА 400 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба на основание чл.129 ал.3 от ГПК и се движи по реда на чл. 275 и сл. от ГПК.

Частната жалба е подадена от М.Д.И. със съгласието на нейната майка М. Й. С. против определение на РС – гр. Сливен №1810\18.04.2008г., с което е прекратено производството по гр.д. № 1741\08г.

Поддържа се, че поради грешка исковата молба, по която е образувано гр.д. № 1741\08г. на РС – гр. Сливен, е била подадена от майка й М. Й.С. като неин законен  представител. Заявява, че иска следва да се счита заведен от нея – частната жалбоподателка, със съгласието на своята майка, поради което определението за прекратяване да се отмени и производството по предявения иск да продължи.

Жалбата е допустима. Същата е подписана от М. Д. И. и нейната майка и е спазен преклузивния срок по чл. 275 ал.1 от ГПК.

Разгледана по съществото си частната жалба е основателна.

Производството по ч.гр.д. № 1741\08г. на РС – гр. Сливен е образувано по исковата молба подадена на 17.04.2008г. и подписана от М. Й. С. в качеството и на майка и законен представител на непълнолетната М.Д.И. против Д.Н.И., с която е предявен иск за изменение на издръжката определена по гр.д. № 1733\98г. на РС – гр. Сливен чрез увеличаването й по размер от 30 лв. на 100 лв. Към исковата молба е приложен препис от решението по гр.д. № 1733\98г. на РС – гр. Сливен, удостоверения за раждане и за доходи.

С обжалваното определение от 18.04.2008г. районният съд е приел, че исковата молба е недопустима. Изложени са съображения, че М.И. С. не е активно легитимирана да предяви иск за изменение на издръжката, която ответникът следва да заплаща на дъщеря им М., която е непълнолетна – навършила е 17 години. Исковата молба е следвало да бъде подадена от непълнолетната маргарита със съгласието на нейната майка.

Съображенията на районния съд относно активната легитимация по предявения иск на основание чл. 86 от СК с оглед възрастта на детето са съобразени с разпоредбата на чл. 26 ал.2 и чл. 28 ал.2 от ГПК, но определението е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 101 ал.1 и ал.2 от ГПК.

Тези разпоредби възпроизвеждат положенията регламентирани с разпоредбата на чл. 25 от отменения ГПК от 1952г., съгласно които процесуалните действия извършени без процесуална дееспособност, без представителна власт или без съгласие на родител, могат да бъдат потвърдени. Съгласно чл. 101 ал.1 от ГПК съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия и следва да укаже на страната нередовността и как може да бъде отстранена, за което определя срок. Съгласно чл. 101 ал.2 от ГПК поправеното процесуално действие се счита редовно то деня на извършването му, а съгласно чл. 101 ал.3 от ГПК съдът следва да счита, че процесуалното действие не е извършено само, ако нередовността не бъде отстранена в указания срок.

Като е пристъпил към прекратяване на гражданското производство, без да е изпълнил задължението си да укаже на ищцата нередовността на извършеното от нея процесуално действие - подаването на исковата молба без представителна власт, съдът е постановил определението в нарушение на посочените процесуални правила. Поради това определението следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на производството по предявения иск след отстраняването на констатираната нередовност на исковата молба по реда на чл. 101 ал.1 от ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 1810\18.04.2008г., с което е прекратено производството по гр.д. № 1741\08г. на РС – гр. Сливен и ВРЪЩА делото за продължаване на производството съобразно указанията.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

2.