ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 17.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юли през две хиляди и идевета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :Р.Д.,

Х.М.,*** Х.,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА 419 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба и се разглежда по реда на чл. 275 и сл. от ГПК

Й.Е.Е. чрез пълномощника си адв. Мл. Д. *** обжалва разпореждане по гр.д. № 2448\09г. по описа РС – гр. Сливен, с което по предявения от него срещу „ДЗИ-О.З.” АД – гр. София иск за заплащане на обезщетение в размер на 5000лв.  заедно със законната лихва, считано от датата на увреждането му е указано да заплати д.т. в размер на 200 лв. и да представи документ, удостоверяващ заплащането.

Твърди, че обезщетението е за непозволено увреждане от престъпление, за което е установено с влязла в сила присъда по НОХД № 422ю06г. на ОС – гр. Сливен, поради което и съгласно чл. 83, ал.1 т.4 от ГПК не дължи заплащането на д.т.

Иска обжалваното разпореждане да бъде отменено като незаконосъобразно.

Въз основа на данните от гр.д. № 2448\09г. на РС – гр. Сливен се установява, че Й.Е.Е. е предявил иск против „ДЗИ – О. з.” АД – гр. София за заплащането на обезщетение в размер на 5000 лв., заедно със законната лихва считано от 04.08.2005г. за причинените му неимуществени вреди, причинени му в следствие на извършеното от Г. В. Д.престъпление по чл. 343, ал.3 б. „б”1 пр.1 вр. чл. 343 ал.4 от НК, за което е признат за виновен с влязла в сила присъда по НОХД № 422\06г-. на ОС – гр. Сливен.

Към подадената на 01.06.2009г. искова молба не е приложен документ, удостоверяващ заплащането на държавна такса, поради което с разпореждане от 02.06.2009г. исковата молба е оставена без движение и на ищеца са дадени указания в едноседмичен срок от съобщаването да внесе по сметка на РС – гр. Сливен д.т. в размер на 200 лв. и да представи вносна бележка, като е предупреден, че при неизпълнение на указанията исковата молба ще бъде върната.

Указанията са съобщени на 02.06.2009г. на ищеца чрез неговия пълномощник – адв. Мл. Д. ***. Частната жалба е подадена на 08.06.2009г. и е представена квитанция за заплащането на д.т. в размер на 15 лв. по сметка на ОС – Сливен за разглеждане на частната жалба.

Въз основа на гореизложеното се налага извода, че частната жалба е недопустима предвид следното:

Съгласно чл. 274, ал.1 от ГПК на обжалване подлежат определенията, с които се  прегражда по-нататъшното развитие на делото, както и тези, за които това е предвидено изрично в закона.

Обжалваното разпореждане не е от категорията на нито едно от посочените определения. С него не се прегражда по-нататъшното развитие на делото.

От друга страна разпоредбата на чл. 129 ГПК, която регламентира реда за отстраняване на нередовност на исковата молба, не предвижда изрично възможност за обжалване на акта, с който молбата се оставя без движение и се дават указания за привеждането й в съответствие с изискванията на ГПК. По аргумент от чл. 129, ал. 3 ГПК на самостоятелно обжалване подлежи определението за връщане на исковата молба, в случай че такова бъде постановено, по повод на което горестоящият съд по необходимост проверява и правилността на дадените по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК указания.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Й. ЕДРЕД Е. ЕГН ********** ***„С. к”, бл. *, вх „*”, ап. * чрез пълномощник – адв. М.Л.Д. ***, съдебен адрес за призоваване: гр. С., ул. „Г. С. Р.” №*, офис * частна жалба против разпореждане от 02.06.2009г. по гр.д. № 2449\09г. по описа на РС – гр. Сливен като НЕДОПУСТИМА.

 

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му  пред ВКС на РБ!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

2.