ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 20.07.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети юли през две хиляди и девета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :Х.М.,

ЧЛЕНОВЕ:      М.Б.,

М.Х.,

 

като разгледа докладваното от Христина Марева 429 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба подадена на основание чл. 418 ал.4 от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 278 от ГПК

„Б.ДСК” ЕАД – гр. София чрез надлежен пълномощник по чл. 32 т.3 от ГПК – Р.И.Г.обжалва разпореждане по ч.гр.д. № 2468\08г. на РС – гр. Сливен, с което е отхвърлено заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 т.2 във вр. с чл. 60 ал.2 от ЗКИ.

Изложени са съображения за това, че банката е сключила договор за кредит за предоставяне на стоков кредит чрез банкова карта на Й.К.Щ. в размер на 1500лв., който кредит е разрешен на 21.10.2005г.. с краен срок на погасяване – 21.10.20010. Поддържа, че съгласно този договор при неплащане на дължимите месечни анюитети в договорените срокове, когато неиздължената сума стане равна на три месечни анюитета, кредитът става предсрочно изискуем и се отнася в просрочие, а вземанията се събират по съдебен ред. Последното плащане на месечната вноска е било на 27.12.2007г. след което длъжникът е преустановил нормалното обслужване на задълженията си, с което кредита е станал предсрочно изискуем.

Мотивите на първоинстанционния съд да отхвърли заявлението са, че не са представени доказателства, че вземанията на банката са станали изцяло предсрочно изискуеми, докато видно от представеното  извлечение от сметка последната транзакция по главницата е от 27.12.2007г., като от тогава е изтекъл срок многократно надвишаващ изискващия се тримесечен срок.

Предвид изложеното се иска въззивният съд да отмени обжалваното определение и да издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист съгласно заявлението.

Приложено е пълномощно.

Частната жалба е допустима спазен е преклузивния срок по чл. 418 ал.4 от ГПК, представен е документ за заплащане на държавната такса.

С обжалваното определение първоинстанционният съд е отхвърлил заявлението като е намерил, че с него е представен документ, предвиден като основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 т.2 от ГПК, който е редовен от външна страна, но представеният договор не представлява документ съгласно чл. 418 ал.3 от ГПК, установяващ изискуемост на вземанията.

Частният жалбоподател – „Б.ДСК” АД – гр. София чрез пълномощника си Р.И.Г.е подала заявление вх. № 9811\18.06.2008г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение в размер на главница 1871,35 лв., договорна лихва от 21.10.2005г. до 20.02.2007г. в размер на 340,47 лв. и наказателна лихва от 20.02.2007г. до 18.06.2008г. в размер на 5,88 лв. въз основа на извлечение от счетоводна сметка, с което се установява вземането на банката по договор за кредит. Претендират се и деловодни разноски: юрисконсултско възнаграждение в размер на 93,57 лв. и разноски по издаване на изпълнителен лист в размер на 37,43 лв.

Към заявлението е приложен договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Б.ДСК (Master Galaxy, Visa Galaxy, MasterCart Gold, Visa Gold) от 21.10.2005г. сключен между банката и Й.К.Щ. с предмет – уреждане на взаимоотношения между банката и Клиента във връзка с издаването и обслужването на кредитна карта Master Galaxy MasterCart/Visa, който договор се сключва при спазване на Общите условия и Условията за този вид карта, които представляват неразделна част от договора и се приемат с условията му. В чл. 1, ал. 2 от договора е посочено, че банката предоставя кредитен лимит в размер на 500 лв., в ал.3 е посочена месечна падежна дата – 10 то число. Съгласно чл. 6 договорът се сключва за срок определен в Условията, като в срока на договора картата се преиздава автоматично. Действието на договора се продължава автоматично, ако никоя от страните по договора не го прекрати по някой от начините посочени в Общите условия. Съгласно чл. 8 Банката има право да извършва промени в Общите условия, Условията и Тарифата, които стават задължителни за клиента. За всяка промяна банката уведомя Клиента чрез съобщения поставени на видно място в салоните на банката.

Към договора заявителят не е представил препис от Общите условия и Условията, при които е бил сключен договорът, нито надлежно променените съгласно чл. 8 от представения договор от 21.10.2005г. и действащи към настоящия момент Общи условия и Условия.

Към заявлението е приложено извлечение от сметка на длъжника, от който е видно, че последното погасяване на главница – междувпрочем в размер на 1525 лв., (а не 1871, 35 лв., което е общия размер на задълженията) е на 27.12.2007г. и кредитът е оформен със статут „неразрешен овърдрафт. Извлечението е подписано от надлежно упълномощено лице съгласно нотариално заверено пълномощно за това с рег. № 10994\07г. на Нотариус М. Шамлиян с рег. № 042 при НК и район на действия – гр. София.

Въз основа на гореизложеното се налага извода, че частната жалба е неоснователна.

Действително представения документ- извлечение от сметка, е редовен от външна страна и предвиден в разпоредбата на чл. 417 т.2 вр. чл. 60 ал.2 от ЗКИ като основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

Представеният договор от 21.10.2005г. сам по себе си не установява изискуемостта на вземанията. Към заявлението не са приложени Общите условия и Условията, при които е сключен договора и които, както е посочено, представляват неразделна част от него. Сключването на договора при Общи условия е регламентирано в общо приложимата за търговските отношения норма на чл. 298 ал.1 от ТЗ, като същите са станали задължителни за длъжника с подписването на представения договор от 21.10.2005г.

Съдържанието на общите условия, при които е сключен договорът, както и тяхното надлежно изменение съгласно разпоредбата на чл. 8 от представения договор от 21.10.2005г. не е установено от заявителя. Условията в тях, според които, както се поддържа в частна жалба, настъпва автоматична и предсрочна изискуемост на вземанията по договора за кредит или изпълнението на установените в тях насрещни задължения, като условие за настъпване на изискуемост, е необходимо да бъдат доказани надлежно пред съда от заявителя. Съгласно разпоредбата на чл. 298 ал.1 от ТЗ търговецът може да установи отнапред общи условия по сключваните от него сделки, които стават задължителни за другата страна, която не е търговец, не е длъжна да ги знае или не ги е оспорила, само ако изрично ги приеме. С приемането им съгласно чл. 20а ал.1 от ЗЗД договорът има силата на закона, но само за страните, които са го сключели. Така предвидената от закона правна възможност за сключване на договори с оглед интересите на търговския и граждански оборот не означава, че установените отнапред общи условия се превръщат в норми от публичния ред, нито пък обществено и\или служебно известни на съда факти по смисъла на чл. 155 от ГПК.

След като към заявлението не са доказани условията и тяхното изпълнение, при които настъпва предсрочната изискуемост, нито доказателства за надлежното прекратяване на договора, определението с което първоинстанционният съд е отказал издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съобразявайки се с представените доказателства и нормата на чл. 418 ал.3 от ГПК е законосъобразно.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 27.06.2008г. по ч.гр.д. № 2468\08г. по описа на РС – гр. Сливен, с което е отхвърлено заявление вх. №9811\18.06.2008г.  подадено от „Б.ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „М.” № * Булстат\ ЕИК ***** чрез пълномощник - гл. юрисконсулт Р.И.Г.за издаване на заповед за незабавно изпълнение против Й.К.Щ. ЕГН ********** ***„Д.” * – * – * за парично задължение в размер на главница 1871,35лв., договорна лихва от 21.10.2005г. до 20.02.2007г. в размер на 340, 47 лв. лв. и наказателна лихва от 20.02.2007г. до 18.06.2008г. в размер на 5,88 лв. като произтичащи от договор от 21.10.2005г. за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит и извлечение.

 

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.