ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

14.07.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение

в ……закрито…………заседание на…четиринадесети юли…………..

две хиляди и девета година в състав:

Председател:…С.Б.……….

Членове: ….……………………………..……

при секретаря……………………………………………….……………..и с участието на ……………………………. прокурора……..……………..изслуша докладваното от ………СНЕЖАНА БАКАЛОВА .… …438…..…..по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Постъпило е мотивирано искане  от Председателя на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което се иска допускане на обезпечителни мерки на бъдещ иск с правно основание чл. 22 ал. 1 от ЗОПДИППД във вр. чл. 390 от ГПК.

В молбата се твърди, че  с Решение № 3/14.01.2009г. г. на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Н.Т.К.. Твърди се, че същият е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 120/2006г. по описа на Шуменския окръжен съд за извършено през периода от 24.12.2004г. до 21.01.2005г. престъпление по чл. 246 ал.1 пр. І-во във вр. чл.. 243, ал. 2, т. 3 от НК, и за извършено през периода от 24.12.2004 г. до 21.01.2005 г. престъпление по чл. 244, ал. 1, предл. 2-ро във вр. с чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК, които попадат в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД.

Твърди че лицето Р.Й.К. е съпруга на Н.Т.К. от 29.08.1982г.

Комисията е установила с какви имущества разполага Н.Т.К. в страната и дружества, , от които в районна на Сливенския окръжен съд попадат следните недвижими имоти:

- ИМОТ с пл.№ 8461 /осем хиляди четиристотин шестдесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, улица "А.Е." № *, в квартал 127 /сто двадесет и седем/ по плана на град Сливен, кв. ЦГЧ, с идентификатор № 67338.533.93, с площ 612 кв.м. /шестстотин и дванадесет кв.м./, при граници: имоти пл. №№ 5148, 5147, 5149 и улица, ВЕДНО с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА в западната част от имота, състояща се от четири стаи, салон, антре, баня-тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект и ЖИЛИЩНА СГРАДА в северната част от имота, състояща се от три стаи, кухня, баня –тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект, придобит с Нотариален акт № 69, том ІІ, рег. № 2740, н.дело № 307/17.08.2000 г., за сумата от 22 000 лв.

- С Нотариален акт № 181, том ІІ, рег. № 4961, н.дело № 818/28.10.1999 г. съпругата на проверяваното лице е купила АПАРТАМЕНТ № 8 (осем), находящ се в гр. С., кв. „Д.", бл. № * (четиридесет и едно), вх. "*", /стар *, вх. */, етаж *, застроен върху 78.08 (седемдесет и осем цяло и осем) кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: изток – П. П., запад – А.Д.; север – външен зид, юг- външен зид, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 (осем), при граници: изток-коридор, запад-коридор, север-общо помещение, юг-П. П.; ведно с отстъпеното право на строеж и 2.79 % (две цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, за сумата от 7 400 лв. и с пазарна оценка към датата на придобиване, изготвена от оценител с лиценз № 1897/04.10.1993 г., в размер на 27 200 лв., равняващи се на 406 МРЗ за съответния период. С Нотариален акт № 157, том V, рег. № 9462, н.дело № 817/13.08.2008 г. същият имот е продаден от проверяваното лице и съпругата му за сумата от 52 000 лв., както и следното движими имущество:

- - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МОСКВИЧ 412”, с рег.№ СЛ **** Г, рама № 1573632, двигател № 4539547, цвят – оранжев, дата на първоначална регистрация – 23.02.1985 г., съгласно справка рег.№ 6813/11/15.12.2008 г. на ОДП-гр. Сливен, сектор „ПП-КАТ”,

- ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ОПЕЛ АСТРА”, с рег.№ СН **** ВВ, рама № W0L000051T2518340, двигател – без номер, цвят – червен, дата на първоначална регистрация – 25.09.1995 г., съгласно справка рег.№ 6813/11/15.12.2008 г. на ОДП-гр. Сливен, сектор „ПП-КАТ”,  и следните банкови сметки:

 - за Н.Т.К.:

- банкова сметка № BG62PIRB73384600474288, при ТБ “Б.П.Б./” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG05UBBS83814014856411, при ТБ “О.Б.Б.” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG38UBBS83814114856415, при ТБ “О.Б.Б.” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG46UBBS83814414856416, при ТБ “О.Б.Б.” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

- и за  Р.Й.К.:

- банкова сметка № BG81BPBI 7936 1079153701, при ТБ “Б.П.Б.” АД, финансов център Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG54BPBI 7936 1079153702, при ТБ “Б.П.Б.” АД, финансов център Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG23PIRB73384600014240, при ТБ “Б.П.Б./” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 264808, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 6077373, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 6077374, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 9060792, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 11422325, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 12938347, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 11422324, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 13966787, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 16240334574123, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка №17321334574001, при ТБ “Б.ДСК” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

Счита, че е налице презумпцията на чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД, тъй като проверяваното лице и съпругата му не са имали достатъчно доходи за придобиване на всички описани в молбата имущества.

 Твърдят, че комисията ще предяви бъдещ иск по чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на процесното имущество, тъй като са налице предпоставките на чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД. Молят съда, след като прецени, че са налице условията на чл. 390 от ГПК да допусне исканото обезпечение чрез налагане на възбрана върху описаните по-горе недвижими имоти  и запор върху леките автомобили и банковите сметки на ответника и съпругата му. Молят съда да определи едномесечен срок за предявяване на иска.

Съдът, след като разгледа молбата незабавно в закрито заседание констатира следното:

Молбата е допустима и на основание чл. 22 ал. 1 от ЗОПДИППД е подсъдна на Сливенския окръжен съд.

Разгледана по съществото си молбата е основателна.  Бъдещият иск с правно основание чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД е допустим. Искането  е подкрепено с достатъчно писмени доказателства, които правят бъдещия иск на държавата чрез КУИППД вероятно основателен. Н.Т.К. е осъден с влязла в сила присъда № 16 от 30.03.2006 г. по НОХД № 120/2006 г. по описа на Шуменски Окръжен съд за извършено през периода от 24.12.2004 г. до 21.01.2005 г. престъпление по чл. 246, ал. 1, предл. 1-во във вр. с чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК, и за извършено през периода от 24.12.2004 г. до 21.01.2005 г. престъпление по чл. 244, ал. 1, предл. 2-ро във вр. с чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК, които попадат в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД.

 Лицето Р.Й.К. е съпруга на Н.Т.К..

От друга страна са представени писмени доказателства  за придобиване на имущества на значителна стойност по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД, което подлежи на отнемане в полза на държавата, както и на отчуждени имущества, като на отнемане подлежи тяхната равностойност.

Налице е и втората предпоставка, за допускане на обезпечението, а именно – обезпечителна нужда.

Исканата обезпечителна мярка е подходяща и допустима, поради което  следва да бъде допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху описаните недвижими имот и запор върху притежаваните МПС и банкови  сметки. Имотите и МПС са придобити в режим на СИО.

На молителя следва да бъде определен едномесечен срок за предявяване на иска.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.390  от ГПК във вр. чл. 397 ал.1 т. 1 и т.2  от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

      

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на  бъдещия  иск с правно основание чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД и цена  189 400 лв., който  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, БУЛСТАТ ********** представлявана от Председателя си С. И. К., да предяви против Н.Т.К. с ЕГН ********** *** и Р.Й.К. с ЕГН **********,***„С. к.” № *, вх. „*”, ет. * ап. *

чрез НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА  върху НЕДВИЖИМ ИМОТ с пл.№ 8461 /осем хиляди четиристотин шестдесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, улица "А.Е." № *, в квартал 127 /сто двадесет и седем/ по плана на град Сливен, кв. ЦГЧ, с идентификатор № 67338.533.93, с площ 612 кв.м. /шестстотин и дванадесет кв.м./, при граници: имоти пл. №№ 5148, 5147, 5149 и улица, ВЕДНО с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА в западната част от имота, състояща се от четири стаи, салон, антре, баня-тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект и ЖИЛИЩНА СГРАДА в северната част от имота, състояща се от три стаи, кухня, баня –тоалетна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект, собственост на Н.Т.К. и Р.Й.К..

и чрез НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ:

 ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МОСКВИЧ 412”, с рег.№ СЛ **** Г, рама № 1573632, двигател № 4539547, цвят – оранжев, дата на първоначална регистрация – 23.02.1985 г.;.

    - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ОПЕЛ АСТРА”, с рег.№ СН **** ВВ, рама № W0L000051T2518340, двигател – без номер, цвят – червен, дата на първоначална регистрация – 25.09.1995 г. ;

     - банкова сметка № BG62PIRB73384600474288, при ТБ “Б.П.Б./” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

 - банкова сметка № BG05UBBS83814014856411, при ТБ “О.Б.Б.” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG38UBBS83814114856415, при ТБ “О.Б.Б.” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG46UBBS83814414856416, при ТБ “О.Б.Б.” АД, клон Сливен, с титуляр Н.Т.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG81BPBI 7936 1079153701, при ТБ “Б.П.Б.” АД, финансов център Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG54BPBI 7936 1079153702, при ТБ “Б.П.Б.” АД, финансов център Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № BG23PIRB73384600014240, при ТБ “Б.П.Б./” АД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 264808, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 6077373, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

 - банкова сметка № 6077374, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 9060792, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 11422325, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

 - банкова сметка № 12938347, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 11422324, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 13966787, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 16240334574123, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********.

- банкова сметка № 17321334574001, при ТБ “Б.ДСК” ЕАД, клон Сливен, с титуляр Р.Й.К., ЕГН **********, до размера от 189 400 лв.

 

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. За спазване на дадения  срок за предявяване на иска, молителят е длъжен  да представи доказателства, като в противен случай съда ще отмени служебна наложеното обезпечение.

 

Да се издаде обезпечителна заповед.

Определението подлежи на незабавно изпълнение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответниците от деня на връчване на съобщение за наложената обезпечителна мярка от службата по вписванията и съдебния изпълнител пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: