О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

                                      Гр. Сливен, 31.07.2009 г.

 

      В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание проведено на  тридесет и първи Юли, две хиляди и девета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Г.Д.

ЧЛЕНОВЕ:      М.Б.

                                                                                    М.Х.

 

         Като разгледа докладваното от мл. съдия МАРИЯ ХРИСТОВА 458 по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на  ГПК  в сила от 01.03.2008 г.

         Образувано е по частна жалба на Ч.К.К.с ЕГН ********** ***, фирм. дело №2574 от 2004 г. БУЛСТАТ ******* със седалище гр. С. и адрес на управление ж.к. „О.*” бл. * вх. *, ет.* ап. *представлявана и управлявана от Ч.К.К., със същия адрес против изпълнителен лист от 02.04.2008 г. на РС Нова Загора по ч.гр.д. №118 от 2009 г. В жалбата се сочи, че за издадения от РС Нова Загора изп. лист от 02.04.08 г. срещу фирма „Т.***” ООД, длъжникът бил уведомен на 28.05.09 г. с покана за доброволно изпълнение от съдия-изпълнител И. Б. – ЧСИ № 869 към ОС – Стара Загора. Счита, че изпълнителният лист бил постановен при грубо нарушение на изискванията на ГПК, тъй като не била направена бележка за издаването му в противоречие с чл. 406 ал. 3 от ГПК. Не било ясно на коя дата бил издаден, тъй като в заглавната му част била посочена дата на издаване 02.04.08 г., а делото въз основа на което се издава било от 2009 г. Сочи, че сумите посочени от съдия-изпълнителя в поканите да доброволно изпълнение и сумите от изпълнителните дела нямали нищо общо по между си. Сочи, че и в двете покани за доброволно изпълнение имало приложен един и същ изпълнителен лист с една и съща заповед № 103, търсените от съдия-изпълнителя суми били различни и не отговаряли на приложените документи. Сочи, че претендираните от фирма „M.” чрез съдия Б. вземания били изпратени за събиране на съдия-изпълнител Г.Д. в гр. С., които задължения заявява, че редовно заплащал при условията на чл. 454 ал. 1 от ГПК. Посочва, че за тях е образувано отделно изпълнително дело при съдия Д. под №828 от 2008 г., поради което счита, че се иска няколко пъти да заплаща една и съща сума неправомерно от взискателя. Моли да се обезсилят посочените изпълнителни листове и да се спре започналото изпълнително дело срещу фирма „Т.***” ООД от съдия – изпълнител Б..

         По делото е постъпило възражение от „M.” ООД гр. Стара Загора с ЕИК ***** представлявана от управителя И.Н.П.със съдебен адрес гр. С. З., ул. „Х. Д. А.” №* ет.*, с което моли да се остави без уважение като неоснователна подадената частна жалба. Счита, че разпореждането за издаване на изпълнителен лист по ч.гр.д №118/09 г. по описа на РС – Нова Загора е валидно, допустимо и правилно и като такова следва да бъде оставено в сила. Счита, че от жалбата не може да се прецени какви са конкретните основания за обжалване по реда на ГПК, тъй като не е посочено в какво се състои допуснатото „грубо нарушение на изискванията на ГПК”. Счита, че обжалваният акт не е индивидуализиран, което от своя страна води до неяснота на въпроса точно кой акт на съда действително обжалват.  Сочат, че в жалбата се излагат доводи отнасящи се до изпълнителни производства водени срещу двамата длъжници, които са неотносими към настоящия спор и законодателят е предвидил друг ред за разглеждане на същите.  Счита, че в действителност е сгрешена датата в изпълнителния лист, но се касае за техническа грешка при изписване на тази дата, която по никакъв начин не опорочава изпълнителното действие. Моли да се остави без уважение подадената жалба като неоснователна, необоснована и незаконосъобразна и да се остави сила атакувания с нея съдебен акт.

         По делото е приложено гр.д. №118/2009 г. на РС – Нова Загора.

         Като обсъди данните и доказателствата по делото във връзка с изложените в жалбата възражения и доводи съдът приема за установено следното:

         На основание чл. 417 от  ГПК е издаден изпълнителен лист с дата 02.04.08 г. в гр. Нова Загора против „Т.***” ООД гр. С. и Ч.К.К.като съдлъжник да заплатят солидарно на „M.” ООД гр. Стара Загора  сумата 10000 лв. главница, неустойка 11 700 лв. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.03.09 г. до изплащане на вземането, както и разноски по делото в размер на 2434 лв. В изпълнителния лист е посочено, че се издава въз основа на заповед № 103 от 30.03.09 г. по ч.гр. д . №118 /09 г. по описа на РС-гр. Нова Загора.

         Въз основа на изпълнителния лист е образувано изп.дело №20098690400079 при ЧСИ И. Б. с район на действие Окръжен съд – Стара Загора. На 26.05.2009 г. ЧСИ е изпратил покана за доброволно изпълнение на длъжника, която същият заявява, че е получил на 28.05.09 г. , видно от твърденията в  жалбата.

         Процесната частна жалба е подадена в срока по чл. 407 ал. 1 от ГПК от управомощено лице имащо интерес от обжалването.

         Тези констатации от фактическа страна мотивират следните правни изводи:

           Съобразно предмета на обжалване, с който е обвързано и въззивното производство посоченото в жалбата основание за обжалване на „издадения от РС Нова Загора изпълнителен лист от 02.04.2008 г.” е недопустимо.

Съгласно разпоредбата на чл. 407 ал. 1 от ГПК на обжалване подлежи разпореждането, с което се уважава или отхвърля изцяло или отчасти молбата за издаване на изпълнителен лист. Законодателят не е предвидил възможност в действащия ГПК, да бъдат обжалвани посочените в жалбата действия „грубо нарушение на изискванията на ГПК”, „съдържанието на изпълнителния лист не е ясно”, „поканите за доброволно изпълнение към длъжника и сумите по изпълнителните дела нямат нищо общо по между си”, „да обезсилите и обявите за нередовни посочените по-горе изпълнителни листи”. Съдът не би могъл да се произнесе по законосъобразността на разпореждането по издаване на изпълнителния лист, след като не е сезиран с такова искане. При липсата на доводи в жалбата сочещи пороци на разпореждането произнасянето на съда би било плюс петитум, а и никъде в нея не се сочи такова искане. Освен това не става ясно кои „изпълнителни листове” се жалят, като първоначално е посочен само един, а после се иска „обявяването за нередовни” на посочени изпълнителни листове, които не са описани и не са индивидуализирани като съдебни актове и няма представени доказателства за такива /представен е само един/. Посочената техническа грешка не е от такъв характер, че да води до недействителност на изпълнителния лист. Законодателят е предвидил друг ред за разглеждане на инвокираните в жалбата възражения, досежно недължимостта на вземането и действията на съдебните изпълнители.

Настоящият въззивен състав констатира, че жалбата на длъжника, против издадения изпълнителен лист е недопустима, поради недопустимост на обжалване на посочените в нея като предмет  „изпълнителни листове”.

По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, и делото да бъде върнато на ЧСИ за продължаване на процесуалните действия.

         Мотивиран така, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Ч.К.К.с ЕГН ********** ***, фирм. дело № **** от 2004 г. БУЛСТАТ ******* със седалище гр. С. и адрес на управление ж.к. „О.*” бл. * вх. *, ет* ап. * представлявана и управлявана от Ч.К.К., със същия адрес против изпълнителен лист от 02.04.2008 г. на РС Нова Загора по ч.гр.д. №118 от 2009 г., като НЕДОПУСТИМА.

         ВРЪЩА делото за продължаване на процесуалните действия по изп.дело № 20098690400079 на ЧСИ И.Б. рег. № 869 с район на действие Окръжен съд – Стара Загора.

 

         Определението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 от ГПК.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: