ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Сливен, 08.10.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на осми октомври през две хиляди и девета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

МАРИЯ БЛЕЦОВА,

мл.с.МАРИЯ ХРИСТОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № 469 описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 436 и сл. от ГПК

В. К. В., в качеството си на длъжник по и.д. № 20098350400207 по описа на ЧСИ П.Р.с рег. № 835 при КЧСИ на РБ и район на действие – ОС – гр. Сливен е подал жалба (именувана „възражение”) против определената въз основа на заключение на в.л. оценка на имот спрямо който е насочено принудителното изпълнение.

Във връзка с жалбата на жалбоподателя е било съобщено – разписка за връчване на съобщението на 02.06.2009г., да представи допълнително преписи от жалбата, както и да заплати 48 лв. за администрирането й – 24 лв. за връчване на екземпляр на другата страна и 24 лв. за копиране и изпращане на делото на ОС – гр. Сливен.

Нито към жалбата, нито в изпратеното на основание чл.- 436, ал.3 от ГПК към нея копие от и.д. № 20098350400207 не е приложен документ за заплащането на д.т. за разглеждане на жалбата от ОС – Сливен, което е изискване за нейната редовност съгласно чл. 261, т.4 от ГПК във вр. с чл. 436, ал.4 от ГПК.

На основание чл. 262, ал.1 от ГПК на жалбоподателя е съобщено да отстрани нередовността на жалбата в едноседмичен срок. Съобщението е връчено на 28.09.2009г., като срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 05.10.2009г. Към днешна дата – 08.10.2009г. вкл. указанията не са изпълнени поради което и на основание чл. 262, ал.2 от ГПК във вр. с чл. 436, ал.4 от ГПК производството следва да се прекрати и жалбата да бъде върната

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 469\09г. по описа на ОС – гр. Сливен и ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.В. ЕГН ********** *** против определената въз основа на заключение на в.л. оценка на имот по и.д. № 20098350400207 по описа на ЧСИ П.Р.с рег. № 835 при КЧСИ на РБ и район на действие – ОС – гр. Сливен поради неотстраняване на нередовността й в указания срок!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Бургаски апелативен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                          2.