ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                   

Гр. Сливен, 16.09.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  шестнадесети септември през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА ,

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.,*** Х.,

 

като се запозна с докладваното ч.гр.д.№ 470 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 122 от ГПК

С определение № 216\16.06.2009г. по гр.д. № 185\09г. по описа на Радневски районен съд е прекратено производството по делото и същото е изпратено за разглеждане от РС – гр. Нова Загора като местно компетентен съд съобразно правилото на чл. 108 от ГПК.

С определение № 349\21.07.2009г. по гр.д. № 433\09г. на РС – гр. Нова Загора е повдигната препирня за подсъдност по изложените в определението съображения, че Радневски районен съд е постановил определението си в нарушение на разпоредбата на чл. 119, ал.3 от ГПК, т.к. предявените искове не попадат измежду изключенията предвидени в разпоредбата на чл. 119, ал.2 от ГПК, при които съдът може и служебно да повдигне въпроса за неподсъдност на делото.

По така подигнатия спор за подсъдност съдът намери за установено следното:

Производството по гр.д. № 185\09г. на Радневски районен съд е било образувано по подадената на 15.06.2009г. от А.Д.А. против Министерство на отбраната на РБ чрез поделение **** – П. г., община Р., област Стара Загора, с която е предявил искове за заплащане на възнаграждения за положен извънреден труд в размер на общо 13583, 84 лв., заедно с мораторна лихва за забава до подаване на исковата молба в размер на 1200 лв. и законната лихва върху неизплатените възнаграждения, считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.

Непосредствено след образуване на делото, позовавайки се на нормата на чл. 118, ал.2 от ГПК РС – гр. Раднево служебно е повдигнал въпроса за подсъдността на делото пред себе си с оглед правилото на чл. 108 от ПК за местна подсъдност, като го е прекратил и изпратил за разглеждане на РС – гр. Нова Загора, в чийто съдебен район се намира ответното поделение 36510 – П. г., община Р..

Нормата на чл. 118, ал.1 от ГПК, която предвижда, че всеки съд решава сам дали започнатото пред него дело му е подсъдно има предвид извършването на преценка от съд дали сезираният съд има право да разгледа делото. От гледна точка на правилата за местна подсъдност, с изключение на подсъдността по чл. 109 от ГПК – по местонахождение на имота, извършването на такава преценка е предпоставено от наличието на възражение за неподсъдност от ответника по чл. 119, ал.3 от ГПК. При липсата на такова възражение сезираният съд има право да разгледа подадената пред него в отклонение на правилата за местна подсъдност искова молба.

Предвид гореизложеното определението на Радневски районен съд, с което е прекратил делото пред себе си и го е изпратил за разглеждане на Новозагорски районен съд е незаконосъобразно. До подаването на възражение по чл. 119, ал.3 от ГПК и\или при пропускане на срока за отвод на съда съобразно правилата за местна подсъдност, компетентен да разгледа делото по исковата молба е Радневски районен съд

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

КОМПЕТЕНТЕН да разгледа предявените от А.Д.А. ЕГН ********** ***, съдебен адрес: гр. Б., ул. „Г. Г.” № * чрез адв. М. П. против Министрество на отбраната чрез поделение **** – П. г., община Р., област Стара Загора искове по чл. 128 във вр. С чл. 262 от КТ и чл. 86 от ЗЗД е РАДНЕВСКИ РАЙОНЕН СЪД.

 

ВРЪЩА делото на РС – гр. Раднево за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБ!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            

ЧЛЕНОВЕ: 1.             

                     

                     2.