ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 07.08.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седми август 2009 г. в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Д.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

                                                                                                          М.М.

разгледа докладваното от младши съдия МИРА МИРЧЕВА  474 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 279 във връзка с чл. 274 – 278 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от „Ю.И Е.Д.” АД – гр. София срещу разпореждане от 29.05.2009 г. на Сливенския районен съд по гр. дело 2359/2009 г., с което е отхвър­лено искането на банката за издаване на заповед за незабавно изпълнение на осно­вание чл. 417, т. 2 от ГПК срещу С.В. ***. Съдът е счел, че заявлението за издаване на заповед е нередовно, тъй като не е внесена държавната такса – в представения банков документ е вписана сметка, различна от тази на Сливенския районен съд.

            С жалбата се иска да бъде отменено обжалваното разпореждане и да бъдат издадени в полза на банката заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, тъй като неправилно е прието от съда, че в случая е неприложима процедурата по чл. 129, ал. 2 от ГПК за даване на указания за отстраняване на нередовности на заявлението, а и номерът на сметката, по която е направен преводът (старата сметка на СлРС), е бил посочен в интернет-сайта на съда.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

            От материалите по делото се установява от фактическа страна следното:

Със заявление до Сливенския районен съд от 28.05.2009 г. банката жалбопо­дател е поискала издаването на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжницата С.В. за парично задължение в размер 685,92 лв., като към него е приложила преводно нареждане за сумата от 25 лв. по сметка в „У.Б.” АД. Към този момент посочената в нареждането банкова сметка на съда не е съществувала, а съдът е имал сметка за преводи на държавни такси в „И.” АД, където сума за такса по това заявление не е постъпвала.

От правна страна съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

В ГПК не е предвидена възможност съдът да дава указания за отстраняване на нередовностите на заявлението за издаване на заповед за изпълнение извън случаите, когато то не е по установения от министъра на правосъдието образец. Нормите в глава 37 от ГПК препращат изрично към изискванията за редовност на исковите молби в чл. 127 и 128, но не и към чл. 129, който предвижда възможността за даване на срок за отстраняване на нередовностите и за връщане на молбата при неотстраняването им. Без такова препращане формулировката на чл. 425, ал. 2 от ГПК не е достатъчна, за да се приеме, че писменото указание за отстраняване на нередовностите на заявлението е нещо подразбиращо се, което се отнася и за случаите на нередовности извън тези по чл. 425 от ГПК.

Без значение е дали погрешният номер на сметка е бил посочен в интернет-сайта на съда – дори и да е било така към момента на подаване на заявлението (към настоящия момент в сайта на Сливенския районен съд се сочи актуалната сметка), невнасянето на сумата по актуалната сметка, която заявителят има възможност да научи, представлява нередовност на заявлението.

Връщането на нередовните искови молби също е предвидено в чл. 129 от ГПК, а той е неприложим в това производство, затова районният съд се произнася с акт, с който отхвърля заявлението, а не го връща като нередовно.

С оглед размера на обжалваемия интерес определението не подлежи на касаци­онно обжалване.

По горните съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава разпореждане № 6175 от 29.05.2009 г. по гр. дело № 2359/2009 г. на Сливенския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.