О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 08.09.2009 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Н.Я.

        ЧЛЕНОВЕ:   М.С.

*** М.

 

като разгледа докладваното от  МАРТИН САНДУЛОВ  N 486  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба срещу определение от 10.07.2009г. по гр. дело №2052/09 на СлРС, с което е прекратено производството по делото поради местна неподсъдност. В жалбата се твърди, че съдът неправилно е приел, че за конкретния случай следва да се приложи общото правило за местна подсъдност съгласно чл.105 от ГПК, а не тази по чл.115 ГПК, тъй като искът е предявен за присъждане на вреди от непозволено увреждане.

В отговора на частната жалба, подаден от ответника, се поддържа становището, че определението е правилно и законосъобразно, тъй като заплащането на застрахователното обезщетение произтича от сключен договор за застраховка, независимо че застрахователното събитие по същия договор представлява непозволено увреждане.

С атакуваното определение районният съд е приел, че делото е подсъдно пред съда, в района на който се намира седалището на ответника. В случая не намирала приложение разпоредбата на чл.115 ГПК, а тази на чл.105 ГПК тъй като заплащането на застрахователното обезщетение произтича от сключен договор за застраховка, независимо че застрахователното събитие по същия договор представлява непозволено увреждане. Съдът обаче не се съобразил с разпоредбата на чл.108 ал.1 от ГПК - искове срещу държавни учреждения и юридически лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище. По спорове, възникнали от преки отношения с техни поделения или клонове, исковете могат да се предявяват и по тяхното местонахождение. В случая не е обсъдена тази хипотеза, която дава възможност на ищеца да избере в кой съд да предяви иска си. Ето защо определението е неправилно и подадената против него частна жалба се явява основателна. Атакуваният съдебен акт следва да бъде отменен и делото да се върне на районния съд за продължаване на процесуалните действия по разглеждането и решаването на повдигнатия пред него спор.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

     

ОТМЕНЯ определение от 10.07.2009г. по гр. дело №2052/09 на СлРС, с което е прекратено производството по делото поради местна неподсъдност.

ВРЪЩА делото на Сливенския районен съд.

 

Определението е окончателно

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: