О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 08.09.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на осми септември, през две хиляди и девета година,

 в състав:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Н.Я.

                   ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

мл. съдия М.М.                            

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от МАРГАРИТА  ДРУМЕВА 491  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

                Производството е по обжалване на определение за прекратяване на исково производство, поради неотстраняване на пропуск в исковата молба и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Обжалвано е определение от 03.07.2009 г., постановено по гр.д. № 1487/2009г. на  районен съд, гр. Сливен, постановено по предявен иск с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК. Жалбоподателят “И. А. М.” АД, гр. София моли да бъде отменено прекратителното определение, постановено с мотива, че не е отстранена в срок нередовност на молбата. Посочва, че съобщението за удължаване на срок за представяне на справка за адресна регистрация на ответника до 19.06.2009 г. е получено на 25.06.2009 г., а съдът приел, че е получено на 05.06.09 г., въпреки, че самото разпореждане е от 09.06.2009 г. Не било възможно юрисконсултът да е получил съобщението на 05.06.2009 г. и нямало как да бъде спазен срока 19.06.09г.

Окръжният съд констатира, че по искова молба на ищец “И. А. М.” АД, гр. С., с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК, за установяване вземане по запис на заповед, с цена на иска 1352.64 лв. е образувано гр.д. 1487/2009 г. от Сливенски районен съд. Ответник по иска е лицето А.Х.А. ***. Поради неоткриване на ответницата на адреса е даден едноседмичен срок за посочване на точен адрес. По молба на ищеца за удължаване на срока, с резолюция от 09.06.2009 г. докладчикът удължил срока до 19.06.2009 г. Ищецът е със седалище и адрес за кореспонденция гр. С.. Съобщението за удължаване на срока е получено от юрисконсулта на дружеството В. С. на 25.06.09 г. На 03.07.09 г. е постановено обжалваното определение, с което производството по делото е прекратено, поради неотстраняване нередовност на молбата и разпоредено връщане молбата с приложенията. Изрично в мотивите е прието, че съобщението за удължаване на срока е получено на 05.06.2009 г., въпреки, че на гърба на съобщението- бланката озаглавена РАЗПИСКА има отразяване за получено съобщение на 25.06.09г.

          Освен, че съобщението е получено на 25.06.09 г., невъзможно е да се приеме /въпреки неясното изписване на 2 от 25, с наподобяване на 0/, че е получено на 05.06.09 г., след като самото разпореждане, което се съобщава е от 09.06.09г.

          Съдът намира, че обжалваното определение е валидно и допустимо, но неправилно. Не отговаря на действителността приетото от СлРС, че е налице неотстраняване нередовност в молбата /исковата молба/ в срок, след като съобщението е получено след определения срок. Следва на основание чл. 271, ал.1, предложение второ от ГПК  да го отмени.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОТМЕНЯ  определение от 03.07.2009 г., постановено по гр.д. № 1487/2009г. на  районен съд, гр. Сливен, като неправилно.  

Връща гр.д. № 1487/2009 г. на СлРС за продължаване на съдебно процесуалните действия.  

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: