О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Сливен, 10.09.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                     М.С.

като разгледа докладваното от  МАРТИН САНДУЛОВ   N 495 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ДСИ е постъпила на 18.08.2009г. жалба против действията му.

Жалбата е подадена от  длъжника по изп.д. № 20082230400142/2008г. на І район на ДСИ при СлРС.

Жалбоподателят твърди, че е било направено искане по чл.443 от ГПК, с което е поискал изпълнението да бъде насочено към посочен от него поземлен имот, но ДСИ не се е произнесъл по молбата, а е насочил изпълнението към други земеделски имоти – лозя, в които дружеството длъжник осъществявало основната си дейност и продажбата им сериозно би разстроила дейността на дружеството. Действията на ДСИ били порочни, тъй като не се е произнесъл по искането по чл.443 от ГПК. Освен това били допуснати и нарушения, свързани с разгласяването на проданта. Поради това се иска отмяна на незаконосъобразните действия на ДСИ, свързани с налагането на възбрана и насрочването на публична продан.

С писмено възражение взискателят по изпълнителното дело оспорва допустимостта и основателността на подадената жалба. Твърди се, че подадената жалба не се основава на изчерпателно изброените в закона основания, поради което е недопустима. Освен това е и неоснователна, тъй като дружеството е било надлежно уведомявано за всички предприети от ДСИ действия чрез свои представители. Поради това подадената жалба е неоснователна, а действията на ДСИ във връзка с налагането на възбрана и извършване на публична продан са напълно законосъобразни.

Настоящият състав намира жалбата за процесуално недопустима. Обжалваните действия не са от категорията на тези, за които законодателят е предвидил да бъдат атакувани от длъжника по реда на чл. 435 ал. 2 и 3 от ГПК, а именно: длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението или постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Действията на ДСИ, които са предмет на жалбата, не се включват в нито една от посочените хипотези. Така жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на „Т. И.” ООД със седалище и адрес на управление гр. С., кв. И. *, представлявано от И.В.К. и б.С.Й., длъжник по и.д. № 20072230400142/2008г. на І район на ДСИ при СлРС  като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 495/09 СлОС като НЕДОПУСТИМО.

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: