ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 30.10.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети октомври през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д. № 508 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена на основание чл. 340 във вр. с чл. 336, ал.1 то ГПК от Окръжна прокуратура – гр. Сливен за отмяна на запрещение. С разпореждане от 19.10.2009г. съдът е разпоредил да се съобщи на ищеца, че следва да представи искова молба, в която да се посочат ответниците, респективно техните законни представители, като съобрази т. 10 от Постановление №5\79 от 13.02.1980г. на ПВС относно кръга на пасивно легитимираните в производството за отмяна на запрещение лица.

Съобщението е връчено на ОП – Сливен чрез служител К. Апостолова на 21.10.2009г. като в едноседмичния срок – изтекъл на 28.10.2009г., указанията не са изпълнени.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3 и ал.4 от ГПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 504\09г. на ОС поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба!

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: