О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 09.09.2009 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       Н.Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                                    М.С.

                                                                                      мл. с. М.М.

като разгледа докладваното от  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА  N 514 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение за прекратяване на производство образувано по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение поради непредставяне на документ за внесена дължима държавна такса, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като е внесъл дължимата такса /и е представил документ за това/ по сметка, посочена в интернет сайта на СлРС, без да знае, че тя е старата сметка,  поради което е следвало съдът да му даде възможност да заплати сумата по актуалната сметка. Поради това моли въззивната инстанция да отмени обжалваното определение и уважи искането за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна, поради което следва да я отхвърли.

Жалбоподателят е подал до СлРС заявлевие по чл. 417 т. 2 от ГПК и е поискал да му се издаде заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Законът изрично и императивно е посочил условията на които трябва да отговаря заявлението и едно от тях е изискване за представяне на документ за внесена дължима държавна такса. Безспорно е, че такса се дължи, както и, че сума, в същия размер е платена от молителя. Сметката, по която е внесена, обаче, не е сметката на СлРС, предназначена за събиране на държавни такси, поради което фактически не е налице изискването на чл. 410 ал. 3 вр. чл. 128 т. 2 от ГПК. От една страна заявеното от жалбоподателя обстоятелство, че този номер и банка са били посочени в интернет страницата на СлРС, е невярно към настоящия момент, и голословно – що се отнася до момента на внасяне на сумата. От друга страна законодателят не е предвидил в това производство предварителна проверка за редовност и възможност за отстраняване на нередовностите на заявлението, /арг. чл. 411 ал. 2 от ГПК/, поради което при произнасянето си в разпоредително заседание, съдът се ръководи от наличието или липсата на изискуемите реквизити и приложения към заявлението във вида му при подаването.

Ето защо, поради липса към този момент, на надлежен докмент за внесена дължима държавна такса по сметка на съда, който е сезиран, съгласно чл. 411 ал. 2 от ГПК, последният не издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Заявителят разполага с непреклудирана възможност да подаде отново същото заявление, като изпълни законовите изисквания за това.

Действително СлРС неправилно е държал определение за “прекратяване на производството”, като същевременно се е мотивирал с аналогични на горните доводи, и се е позовал на разпоредбата на чл. 411 ал. 2 от ГПК. В случая тези констатации обосновават не прекратяване на производство, а отхвърляне на заявлението, което подлежи на обжалване с частна жалба, съгласно чл. 413 ал. 2 от ГПК. Така, макар диспозитивът на обжалвания акт да не е прецизен и да не кореспондира точно със законовата терминология, настоящата инстанция приема, че СлРС, с оглед изложените в мотивировъчната част съображения и релевираните разпоредби, е формирал именно такава воля, чийто краен резултат е неиздаване на исканата заповед.

В този смисъл, щом въззивният съд стига до идентичен правен извод – че по посочената причина заявлението следва да се отхвърли, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1941/03.07.2009г. по ч.гр.д. № 154/09г. на СлРС.

 

 

Определението  не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: