ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

03.09.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на трети септември……...……………………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: Р.И.

                                                              Членове: В.Н.

С.Б.

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова.…516 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на ЕТ “Д.-Р.-ММ-М.С.” гр. Нова Загора  против Определение № 377/06.08.2009г. по гр.д.№ 454/09 по описа на РС – Нова Загора. Жалбоподателят твърди в жалбата си, че с атакуваното определение е допуснато обезпечение на предявения от него иск с правно основание чл. 79 във вр. чл. 280 от ЗЗД против ЕТ “Г.- М.А.” с цена 6 720 лв. предявен като частичен иск и общ размер от 20 158.19 лв. чрез налагане на възбрана върху притежавани от ответницата недвижими имоти. Твърди, че Новозагорския районен съд е допуснал обезпечение при внасяне на гаранция от нейна страна в размер на 2500 лв. Счита, че постановеното определение в частта, в която е определена гаранция е незаконосъобразно, тъй като от представените с исковата молба доказателства може да бъде направен извода, че предявеният от нея иск е вероятно основателен. Моли съда да отмени определението в частта му, в която е постановено да внесе гаранция в размер на 2 500 лв. или да намали размера на гаранцията в съответствие с цената на предявения иск, който е предявен като частичен за сумата 6 720 лв., а гаранцията е определена върху цялата сума по претенцията в размер на 20 158.19 лв.

            Частната жалба  е допустима и подадена в срок . Разгледана по съществото си е  частично основателна.

            Жалбоподателката ЕТ “Д.-Р.-ММ-М.С.” гр. Нова Загора е подала до Новозагорския районен съд искова молба против ЕТ “ Г. 2 – М.А.”*** която твърди, че е сключило с ответницата договор за поръчка по силата на който ответният едноличен търговец е следвало да води счетоводството й. Твърди, че ответницата не е изпълнила задължението си да я информира и своевременно подаде декларация за регистрация по ЗДДС при достигането на необходимия оборот  и  в резултат на това за нея са настъпили вреди в размер на общо 20 158.19 лв. по изброени в исковата молба ревизионни актове и от имуществена санкция наложена по наказателно постановление. Ищцата е предявила иска си за част от сумата, а именно в размер на 6 720 лв. от цялата сума от 20 158.19 лв., като в исковата молба е поискала и налагане на обезпечителна мярка на предявения иск чрез възбрана на три имота притежавани от ответницата.

            С атакуваното определение № 377/06.08.09 г. по гр.д. №454 от 2009 г. на Новозагорския районен съд, съдът е констатирал твърдяните от ищцата факти в исковата молба и след запознаване с представените от нея писмени доказателства е приел, че не са налице достатъчно писмени доказателства обуславящи вероятната основателност на предявения иск, поради което са налице условията за определяне на парична гаранция, която да се внесе от ищцата при допускане на обезпечението. Изводите на Новозагорския районен съд са изцяло правилни и законосъобразни. Действително от представените писмени доказателства, на този етап от производството не може да бъде направен извод за вероятната основателност на предявения иск и за да бъде допуснато обезпечение на същия от ищцата следва да бъде внесена парична гаранция. Новозагорският районен съд е определил паричната гаранция в размер на 10% от сумата 20 158.19 лв. По принцип процедирането на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и размерът на гаранцията следва да бъде определен по този начин, но съдът не е съобразил обстоятелството, че искът е предявен като частичен за сумата 6 720 лв. /част от цялото задължение от 20 158.19 лв./ и именно за тази част следва да се осигури принудителното изпълнение на бъдещото позитивно решение, а не за цялата сума, която се твърди, че е размер на претърпяната вреда. Настоящата инстанция намира, с оглед изложеното, че размерът на паричната гаранция, която следва да бъде внесена от ищцата следва да бъде в размер на 10 % от цената на предявения частичен иск или сумата 672 лв., след внасянето на която на ищцата следва да бъде издадена обезпечителна заповед.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

            ОТМЕНЯ определение №377/06.08.09 г. по гр.д. №454/2009 г. на Районен съд – Нова Загора в частта, в която е определена гаранция в размер на 2 500 лв., като вместо това постановява:

ОПРЕДЕЛЯ парична гаранция в размер на 672 лв., след внасянето на която на ищцата да бъде издадена обезпечителна заповед.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ЕТ “Д.-Р.-ММ-М.С.” гр. Нова Загора  против определение №377/06.08.09 г. по гр.д. №454/2009 г. на Районен съд – Нова Загора в останалата му част.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: