О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен,  17.09.2009 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, втори граждански състав в закрито

 заседание на двадесет и четвърти септември,  две хиляди и девета година в състав:

                                                                  Председател: ГИНА ДРАГАНОВА.

                                                            Членове: Х.М.  

М.Х.

при секретаря…………… …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…Г.Д.…………………ч. въззивно дело № 518  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

         Производството е с правно основание чл.274 и следващите, във връзка с  чл. 279  и чл. 418, ал. 4 от ГПК.

Образувано е по частна жалбата на „Ю. И Е. Д. Б.” АД  ЕИК ****** гр.С., Район „С.”, бул.”Ц. О.” № * депозирана чрез процесуален представител адв.Д. К. от САК  със съдебен адрес” ул.”Б.” С. № *сграда * етаж * против разпореждане № 6290/1.06.2009 г. по ч.гр.д. № 2114/2009 г. на РС – Сливен, с което е отхвърлено заявление на жалбоподателя с вх. № при РС – Сливен 10946/20.05.2009 г. за издаване на основание чл. 417 от ГПК на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, на парично задължение и изпълнителен лист.

В жалбата се твърди, че има промяна на наименованието на Българска пощенска банка АД на „Ю. Е. Д. Б.” АД, което приема за ноторно известен факт. Моли да се отмени обжалваното разпореждане и вместо него да се постанови друго, с което да се уважи искането за издаване на Заповед за изпълнение и изпълнителен лист за претендираните в заявлението суми срещу П. Т. М., С.И.М. и Н.М.К.,***. Към жалбата е приложено удостоверение на СГС по ф.д. № 10646/1991 г., от което е видно, че с решение от 01.11.2007 г. е вписано „промяна на наименованието от „Българска пощенска банка” АД  на „Ю. И Е. Д. Б.” АД.

 Съдът след като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК установи следното: частната жалба е депозирана от надлежна страна, имаща правен интерес да обжалва валидно постановен, подлежащ на обжалване съдебен акт.Постъпила е в законния срок и при спазване изискванията за редовност по чл. 260 и чл. 261 от ГПК, поради което е процесуално допустима по смисъла на чл. 274 ал.1 от ГПК.

Като съобрази становището на жалбоподателя и  обсъди събраните по делото доказателства, преценени по отделно и тяхната съвкупност, съд намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е депозирал Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 от ГПК. При извършената служебна проверка за редовност на искането за издаване на заповед за незабавно изпълнение, настоящата инстанция установи, че то отговаря на  утвърдения по смисъла на чл.425 от ГПК образец и в него са отразени всички   необходими реквизити.

Към заявлението са били приложени: - „извлечение от счетоводните книги” по кредитната сметка на кредитополучателите П.Т.М.с ЕГН ********** и С. И. М. с ЕГН **********, както и за Н.М.К. с ЕГН ********** – поръчител по договор за потребителски кредит; - договор № 120277/23.03.2006 г. в размер на 3 400 лв.; - копие от договор за потребителски кредит № 120277/23.03.2006 г.; - погасителен план по същия и  копие от молбата за отпущане на кредита.

Приложено е и пълномощно на адв.Д. К. от САК от законните представители на молителя - „Ю. И Е. Д. Б.”  АД, Я. Я. и П. Д. – членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори. Към заявлението е било приложено удостоверение изх. № 20081219100224 от 19.12.2008 г. на Агенцията по вписванията за удостоверяване вписването на жалбоподателя-молител в Търговския регистър. Действително от това удостоверение няма данни молителя да е правоприемник на Българска пощенска банка.

Към частната жалба е приложено удостоверение от 17.12.2007 г. на СГС по ф.д.№ 10646/1991 г., от което е видно, че „с решение от 01.11.2007 г. вписва промяна на наименованието от Българска пощенска банка АД на „Ю. И Е. Д. Б.” АД.

За да отхвърли заявлението на жалбоподателя за издаване на основание чл.417 от ГПК на Заповед за незаконно изпълнение на парично задължение РС – Сливен е приел, че заявителя не е установил, че няма приложени доказателства за посоченото вземане по договор за потребителски кредит, сключен на 23.03.2006 г.   да е било прехвърлено от Българска пощенска банка на заявителя.

От фактическа страна депозираното заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 т.2 от ГПК съдържа искане за издаване и на изпълнителен лист и отговаря на изискванията за редовност на исковата молба по чл. 127 ал.1 и ал.3 и чл. 128 т.1 и т.2 от ГПК. Заявителят е приложил освен извлечение от счетоводните книги и копие от договора за банков кредит, както и погасителния план за издължаване на отпуснатия кредит.

Видно от посоченото удостоверение на СГС по ф.д. № 10646/1991 г. с решение от 1.11.2007 г. по същото дело е вписана промяна на наименованието на Българска пощенска банка на „Ю.Б.ИЕ.Д.Б.” АД, при което не е необходимо да се установява някакво „правоприемство или прехвърляне на вземането по приложение договор за потребителски кредит”. Представители на заявителя, по  това удостоверение са: - Я. В. Я. с ЕГН ********** и П. Н. Д. с ЕГН **********, двамата винаги заедно, като членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори.

Договорът за потребителски кредит, по който се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение с № FL120277/335  е сключен на 23.03.2006г., за сумата от 3400лв. с падеж на издължаване 23.03.2011г. Кредитът е усвоен  на същата дата.  Към 24.04.2009г. задълженията на кредитополучателя са: - главница в размер на сумата 2773,38лв; - договорена лихва – 184,45 лв. за периода 23.03.2006г.- 24.04.2009г- вкл; - наказателна лихва по просрочена главница – 94,83 лв. за периода 24.07.2006г. до 24.04.2009г. вкл. /арг. Препис - извлечение  от сметката на кредитополучателите  П. и С. М. и поръчителя по договора Н.К.,***4/2009г. на РС -  Сливен.

При подписване на договора за банков кредит страните са постигнали съгласие относно  възможността при непогасяване изцяло или отчасти на която и да е вноска от главницата или лихвата по кредита вземането на банката за целия кредит да стане „предсрочно изцяло изискуемо без да се прекратява действието на договора. Изискуемостта настъпва без да е необходимо какъвто и да е волеизявление на страните”. Предвидена е и възможността при неизпълнение на договора банката да може да се снабди с изпълнителен лист от извлечение от сметка и да пристъпи към принудително събиране на вземането си. / арг. ч. 154 от цитирания договор /.

 

Така установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Целта на заповедното производство по ГПК е да се установи спорно ли е вземането за издаване на заповед за незабавно изпълнение, т.е. да се установи дали длъжникът оспорва посоченото вземане.

Законодателят изрично е предвидил предпоставките за започване на процедурата по издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, които в конкретния случай са налице.

Частната жалба е основателна и следва да се уважи по следните съображения:

В конкретния случай по заявлението за издаване заповед за незабавно изпълнение заявителят е поискал и издаване на изпълнителен лист като се позовава на извлечение от счетоводни книги, което установява вземане на банката, включително и договор за потребителски банков кредит /арг.чл.417 т.2 от ГПК/. Заявлението е с предмет, посочен в чл. 417 от ГПК и отговаря на изискванията по чл. 127 ал.1 и ал.3 и чл. 128 т.1 и т.2, т.е. отговаря на изискванията за редовност на исковата молба, която да е придружена от изискуемите от законодателя приложения. В случая към депозираното заявление за издаване заповед за незабавно изпълнение са били приложени посочените в чл. 128 приложения от ГПК. Това се установява от факта, че към депозираното пред РС – Сливен заявление са били приложени, освен доказателствата, установяващи вземането и пълномощно от Я. Я. и П. Д. – членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори  и законни представители на „Ю. И ЕВ Д. Б. „ АД, с което са упълномощили адв.Д.К.от САК „да представлява банката пред съдебните органи на Република Б., като извършва всички необходими правни и фактически действия по издаване на заповеди за изпълнение в полза на банката по предсрочно изискуеми вземания произтичащи от предоставени банкови кредити.......”.

 Установено е по делото, че Българска пощенска банка вече е с вписана промяна на името и е „Ю. ЕВ ДЖИ Б.” АД. Твърдението, че това е ноторно известен факт, не може да бъде споделено, след като по националните медии тече реклама за „Пощенска банка”, която вече явно не съществува под това име.

Заявителят може да иска издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение със заявление по чл. 417 от ГПК. В случая това вземане се основава на договор за предоставяне на потребителски кредит, който е бил и обезпечен чрез поръчител Н.М.К..

Към заявлението е приложен и препис извлечение от сметката на длъжниците, установяващ точно  настъпилите факти в разчетните отношения между кредитора, който води счетоводството и длъжниците по процесния договор за потребителски банков кредит.

            Молителят, заедно със заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение е представил доказателства, които потвърждават  изискуемостта на вземането му.

            При разглеждане на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, съда следва да провери дали приложените документи  към заявлението  са  редовни от външна страна и удостоверяват ли подлежащи на принудително изпълнение вземания срещу  посочените длъжници.

            В конкретния случай представените със заявлението документи удостоверяват вземането на молителя, както по основание, така и по размер. Тези документи са надлежно подписани от съответните длъжностни лица, поради което следва да се приеме, че те удостоверяват дължимата главница. Към това заявление няма приложена покана към длъжниците за доброволно изпълнение на   това им задължение, но такава не е предвидена  да се изпраща, след като волята на страните по договора е била изрично вписана в него, че  за   непогасени в срок вноски,  „вземането  на Банката за възстановяване на целия кредит става предсрочно изискуемо, ... без да  е необходимо каквото и да е волеизявление на страните.” / арг. чл.15 от цитирания договор/. Изрично страните в  договора за банков кредит са предвидели настъпване на незабавна и автоматична изискуемост на всички задължения, при наличие на случай на неизпълнение на този договор.

            В производството по чл. 418 ал.4 от ГПК съдът следва да провери законосъобразността на обжалваното  разпореждане. Предмет на тази проверка се свежда и до преценка, установяваща наличието на   кумулативно изискуемите от законодателя предпоставки, визирани в чл. 418 ал.2 от ГПК: – дали  представените документи са сред изброените в чл. 417 от ГПК; - редовни ли са тези документи от външна страна; - удостоверяват ли подлежащо на изпълнение вземане и - активната и пасивна легитимация на страните. В конкретния случай тези предпоставки са налице.

            Съгласно разпоредбата на чл. 60 ал.2 от Закона за кредитните институции ( ЗКИ ), когато кредитът или отделни вноски от него, не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредита бъде обявен за предсрочно изискуем, поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредите, банката има право да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от ГПК въз основа на извлечение от счетоводните си книги.

            Настоящата инстанция намира, че представените към заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист документи, ( сключен договор за кредит между заявителя и две от лицата, против които се иска издаване на изпълнителен лист, наличие на договор за поръчителство между заявителя и лицата, против които се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и извлечение от сметка ) са сред изчерпателно изброените в чл. 417 ал.1 т.2 от ГПК, във вр. чл. 60 ал.2 от ЗКИ необоходими  доказателства. Тези документи съдържат изискуемите реквизити и са редовни от външна страна.

            Тези констатации мотивират извода, че жалбата на заявителя „Ю. ЕВ ДЖИ Б.” АД е основателна и следва да бъде уважена.

           

Като е приел, че липсват доказателства, установяващи правоприемство и прехвърляне на вземането на „Българска пощенска банка” АД със седалище гр.София на заявителя „Ю. ЕВ ДЖИ Б.” АД и само на това основание РС – Сливен е отхвърлил заявлението на частния жалбоподател за издаване на заповед за незабавно изпълнение на основание чл. 417 от ГПК на парично задължение и изпълнителен лист, РС – Сливен е постановил един незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

В съответствие с разпоредбата на чл.278, ал.2  и на основание  чл. 418, ал.1  от ГПК, ОС – Сливен следва да издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист, в полза на заявителя за процесното вземане.

Мотивиран от гореизложеното, Окръжния съд

 

 

                                       О П Р Е Д Е Л И   :

 

 

ОТМЕНЯВА разпореждане № 6290/01.06.2009 г. постановено по ч.гр.д. № 2114/2009 г. по описа на РС – Сливен, с което е отхвърлено заявление с входящ при РС – Сливен № 10946/20.05.2009 г. на „Ю. И ЕВ Д. Б.” АД със седалище гр.София, за издаване на основание чл. 417 от ГПК на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист, въз основа на документ по чл.417 от ГПК, в полза на „Ю. И ЕВ Д. Б.” АД със седалище гр.София ЕИК ***** гр.София, Район „С.”, бул.”Ц. О.” № *, представлявана от Я. В. Я. с ЕГН **********- член  на Съвета на директорите и изпълнителен директор и П. Н. Д. с ЕГН ********** – член  на Съвета на директорите и изпълнителен директор, двамата винаги заедно, като законни представители на „Ю. И ЕВ ДЖИ Б. „ АД, против длъжниците:  - П.М. Т. ЕГН ********** ***; -   С. И. М. с ЕГН ********** *** и  поръчител Н.М.К. ЕГН ********** ***„С. к.” бл. * вх. * ап.*, да заплатят солидарно на кредитора „Ю. ЕВ Д. Б.” АД със седалище и адрес на управление С., район „С., бул.|”Ц. О.” № *представлявано от П* Н* Д. и А* В* Я* и двамата членове на съвета на директорите и изпълнителни директори, сумата  общо в размер на 3 052,66 лв. /три хиляди петдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/,   представляваща просрочено задължение по договор за потребителски кредит № 120277/23.03.2006 г., включваща: главница в размер на сумата 2 773,38 лв./ две хиляди седемстотин седемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки/ ,  договорена лихва от 23.03.2006 г. до 24.04.2009 г. в размер на 184,45 лв. / сто осемдесет и четири лева  и четиридесет и пет стотинки/ и наказателна лихва от 24.07.2006 г. до 24.04.2009 г. в размер на 94,83 лв.деветдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки/, заедно със законната лихва върху  главницата – 2 773,38лв., считано от 20.05.2009г., до окончателното й изплащане както и разноски по делото в размер на сумата  253,15лв. за двете инстанции.

 

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в двуседмичен срок от връчване  на заповедта за незабавно изпълнение.

 

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: