О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

                                    гр. Сливен, 30.09.2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито  заседание на  тридесети Септември 2009 год. в състав:

                                                 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

          като разгледа докладваното от мл. съдия М. Христова  ч.гр.д.  № 535 по описа на съда за 2009 г., за да се произнесе съобрази следното:

          Производството се движи по реда на чл. 435  ал.1  от ГПК /в сила от 01.03.2008 г./

          Образувано е по частна жалба на А.Т.А. ***, с ЕГН ********** против  постановление от 20.08.2009 г. по ИД № 571/2006 г. по описа на Държавен съдебен изпълнител при СлРС, с което е прекратено изпълнителното производство поради навършване на пълнолетие на  лицето, на което се дължи издръжка.

          В жалбата се сочи, че след като навършила 18 годишна възраст жалбоподателката продължила да учи като студентка във ВХТИ „А.З.” – гр. Бургас, за което представила документ от учебното заведение. Сочи, че длъжникът Т.М. *** не е изплатил дължимата  сума по делото. Моли за продължаване на запора върху заплатата му във фирмата, в която работи „Б.” ЕООД – гр.Сливен, ул. „Х.Д.” № *. Представя уверение № 10267/31.08.2009г., издадено от университет „ Проф.д-р А.З.” – гр. Бургас, че е записана през  учебната 2009/ 2010 г.  първи  семестър на първи курс редовно обучение за висше образование на образователно квалификационна степен „ бакалавър” със специалност „химично инженерство”.

          Постъпило е възражение от Т.М.М., в което сочи,  че постановлението е правилно и законосъобразно, тъй като изплатил всички дължими суми по делото. Моли жалбата да не бъде уважавана като неоснователна, предвид издължаването му.

 

           Представени са мотиви от  ДСИ Г.Г.В.по ИД № 571/2006 г. при СлРС, в които сочи, че  изпълнителното производство по делото е прекратено, тъй като  лицето на което се дължи издръжка – А.Т.А. е навършила пълнолетие и е завършила обучението си в средно учебно заведение. По отношение продължаващото обучение във висше учебно заведение сочи, че разпоредбата на чл. 82 ал.2 от СК предвижда задължение за родителя да изплаща издръжка само, ако това няма да представлява особено затруднение за самия него, което обстоятелство следва да се установи в хода на исков процес в Районен съд и не може да се анализират предпоставките за това  в изпълнителното производство. Уточнява, че запора върху заплатата на длъжника не  само, че не е вдигнат към настоящия момент, но и на 07.09.2009г. е уведомено трето задължено лице да преведе следващата си държавна такса по чл. 53 ал.4 от Тарифа № 1.

          Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок, от лице което има правен интерес от обжалване на определението.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

          Съгласно чл. 86 от СК при изменение на обстоятелства, присъдената издръжка може да бъде изменена или прекратена.

          Съгласно чл. 82 ал.2 от СК родителите дължат издръжка и на своите навършили пълнолетие деца, ако последните не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си, когато учат редовно в средни, полувисши и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение до навършване на 20 годишна възраст при обучение в средно и на 25 годишна възраст при обучение в полувисше или висше учебно заведение.

          Съгласно ал.3 на чл. 82 от СК издръжката по предходната алинея се дължи,  ако тя не съставлява особени затруднения за родителите.

          От представените по делото писмени доказателства, обяснения на страните  и  видно от приложеното  ИД № 571/2006г. на ДСИ на молителката  А.Т.А., действаща лично и със съгласието на майка си И.М.К.е била определена съгласно определение от 19.02.2008 г. по гр.д. № 200/ 2008 г. по описа на СлРС да получава ежемесечна издръжка от баща си Т.М.М. в размер на 70 лв., до настъпване на законни основания за изменяване или прекратяване на издръжката.

 

          Жалбоподателката  е навършила пълнолетие на 16.01.2009 г., което  е довело до изменение на основанието, за което следва да й се заплаща издръжка. Съгласно чл. 82 ал.1 от СК родителите дължат на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. При тази хипотеза е била присъдена издръжка на молителката до момента на навършване на пълнолетие, което е довело до изменение на обстоятелствата и довело до нейното прекратяване, съобразно чл. 86 от СК.  Следва да се установи по исков ред от РС наличието или липсата на предпоставките, изискващи се  при  хипотезата на ал.3 от чл. 82  от СК, дали  издръжката не съставлява особени затруднения за родителите, дали продължава обучението си навършилото пълнолетие дете в средно, полувисше или висше учебно  заведение при редовна форма на обучение, както и дали навършилото пълнолетие дете не може да се издържа от доходите си или от използване на имуществото си.

          Правилно в мотивите си ДСИ е посочил, че в хода на изпълнителното производството по делото не може да събира и анализира доказателства досежно тези факти и да направи правен извод за това, както и че всичко това се прави в хода на исков процес  в Районния съд.

          Неоснователно е твърдението на жалбоподателката, че е вдигнат запора върху заплатата на длъжника преди издължаване на присъдените суми по издръжката, тъй като видно от уведомително писмо от 11.08.2009г.  определената  държавна такса  по изпълнителното дело, за която  е изпратено запорно съобщение  от 30.07.2009г. до трето задължено лице  касиера на  ТД „ Б.” ЕООД – Сливен, където работи длъжника е заплатена, както и размера на присъдената издръжка, видно от представените  вноски бележки от 19.08.2009г., 15.07.2009г., 12.06.2009г. и други приложени към изпълнителното дело. Няма посочена от жалбоподателката  конкретна сума или остатък, които да не са заплатени от длъжника по изпълнителното производство.

          Представеното по делото уверение от Университета „ Проф.д-р А.З.”, където се е записала да следва молителката като редовна студентка е само една от предпоставките изискуеми от закона за присъждане на издръжка, която следва да се присъди по надлежния исков ред и при наличието на всички останали предпоставки изброени по-горе и в тяхната кумулативна даденост.

 

          При тези констатации жалбата на А.Т.А. се явява неоснователна, а постановлението на ДСИ  Г.В.по ИД № 571/2006г. правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.       

          Воден от горното и на основание чл. 437 ал.3 и ал. 4  от ГПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА  постановление   от 20.08.2009 г. по ИД № 571/2006 г. по описа на Държавен съдебен изпълнител при СлРС, с което е прекратено изпълнителното производство поради навършване на пълнолетие на  лицето А.Т.А. *** с ЕГН **********, на което се дължи издръжка от Т.М. ***.         

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му .

         

 

 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: