О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.С., 08.10.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          С.ският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на осми октомври през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 МАРИЯ ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 538 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

 

          Образувано е по частна жалба на адв. Г.  в качеството й на пълномощник на „Т.-С.” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „ С.К.„№ 23 против Разпореждане от 10.07.2009 г. по гр. д. № 773/2009 г. по описа на С.ския районен съд, с което е била върната частна жалба вх. № 14017 / 23.06.2009 г. подадена по делото от жалбоподателя поради неотстраняване на нередностите по нея. В частната жалба се сочи, че разпореждането на СлРС е незаконосъобразно, тъй като такса е била платена по сметка на РС вместо по тази на ОС – С. , но това представлявало техническа грешка и не било основание за връщане на частната жалба .Моли се обжалваното разпореждане да бъде отменено и да бъде допуснато разглеждането на депозираната частна жалба .

          Ответникът по жалбата Д.Ч. е изразил становище чрез процесуалния си представител адв. П. , че същата е неоснователна.

          След преценка на събраните по делото доказателства съдът установи следното:

          На 23.06.2009 г. в РС – С. е била депозирана частна жалба вх. № 14017 против определение по гр.д. 773 / 2009 г. на СлРС , с което е било прекратено производството по делото поради недопустимост на предявените искове. С разпореждане от 24.06.2009 г. съдията – докладчик оставил без движение жалбата и дал изрични указания на жалбоподателя да внесе по сметка на СлОС ДТ в размер на 15.00 лв за разглеждане на жалбата. Указанията били съобщени на жалбоподателя на 29.06.2009 г. На 30.06.2009г. адв. Г. депозирала молба , с която поискала приемането по делото на квитанция за платена ДТ . Видно от платежното нареждане приложено на стр.51 от делото като получател на сумата от 15.00 лв бил посочен РС – С. . На 10.07.2009 г. било постановено обжалваното разпореждане , с което съдът приел , че е налице неизпълнение на указанията му и прекратил производството по депозираната на 23.06.2009 г. частна жалба . Разпореждането било съобщено на жалбоподателя на 24.07.2009 г. и в рамките на законоопределения едноседмичен срок , на 31.07.2009 г. била депозирана процесната жалба .

          Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна с правен интерес от постановяване на решение по обжалвания акт и в законоустановения срок. Разглеждана по същество същата се явява неоснователна.

          При депозиране на частната жалба на 23.06.2009 г. същата е страдала от пороци изразяващи се в липса на приложен документ за заплатена ДТ . Въпреки изрично дадените от съда указания за внасяне на ДТ по сметка на СлОС – съдът който е следвало да се произнесе по основателността на жалбата , в указания едноседмичен срок – от 30.06.2009 г. до 06.07.2009 г. жалбоподателят не изпълнил задължението си да внесе ДТ по сметка на СлОС. Жалбоподателят е бил внесъл такса в размер на 15.00 лв , но същата не е била внесена по посочената от съда сметка на ОС – С. , нито при плащането и по някакъв начин е било посочено , че тази сума е внесена именно с оглед депозираната пред съда частна жалба , поради което правилно не е била приета от съда като изпълнено указание .

          С оглед изложеното обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено поради неговата законосъобразност, а частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

 

 

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

                ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 10.07.2009 г. по гр. д. № 773/2009 г. по описа на СлРС.

 

Определението  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

        

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: