О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 02.10.2009г.

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на втори октомври, през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

     ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                          РАДКА ДРАЖЕВА

 

 

като разгледа докладваното от В. Николова  въззивно ч. гр. дело № 539 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

  Производството се движи по чл.274 и следващите от ГПК.

          Образувано е по частната жалба на И.Г.Д. против Определение от 14.07.2009г. по гр.д. № 2006/2009г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на иска.

          Жалбоподателят твърди, че производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска, мотивирана от съда като липса на доказан правен интерес от търсената с предявения установителен иск защита. Твърди, че правният му интерес от завеждането на иска произтича от неотразяването на трудовия му стаж като инструктор през учебните 1981/82г. и 1982/1983г. в трудовата му книжка и необходимостта от установяването му пред Комисия за провеждане на изпити за водачи на МПС. Счита, че атакуваният съдебен акт е порочен и следва да бъде отменен, тъй като визираните в него процесуални пречки и пороци за произнасяне на съда по съществото на спора са своевременно отстранени.

          Ответната страна по жалбата е представила отговор, с който счита, че определението на районния съд е правилно, тъй като тя не е надлежна страна в процеса по предявения иск за установявяне на определен вид трудов стаж.

          След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

          Пред Сливенския районен съд е била депозирана искова молба от И.Г.Д.  с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК. По исковата молба било образувано гр. д № 2006/2009г. по описа на СлРС. С оглед депозирания от ответната страна отговор с възражение за недопустимост на иска поради липса на правен интерес за ищеца и на процесуална легитимация за ответника, съдът предоставил на ищеца възможност да отстрани нередовностите като визира правения си интерес от воденето на делото и конкретно срещу този ответник. Въпреки че посочил причините, обуславящи завеждането на иска и субектът /органът, институцията/ пред който цели да установи наличие на трудово правоотношение, респективно определен вид трудов стаж, ищецът не отстранил нередовностите в исковата молба като не посочил процесуално легитимиран ответник по отношение на който за него съществува правен интерес да установи наличието на стаж, съответно трудово-правно отношение.

           С определение от 14.07.2009г. СлРС е приел, че ищецът няма обоснован правен интерес от търсената с иска защита срещу визирания ответник, поради което прекратил производството по делото поради недопустимост на иска.

Фактическите констатации мотивират извеждането на следните правни изводи:

Частната жалба е допустима - депозирана в определения от закона преклузивен 7 – дневен срок за обжалване и от надлежна страна в процеса, поради което се явява допустима.

Преценена по същество жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Атакуваният съдебен акт е законосъобразен и правилен, предвид което следва да бъде потвърден.

На първо място, съгласно изискванията на ГПК съдът следва първоначално да изследва въпросите за редовността на исковата молба и допустимостта на предявения с нея иск и едва след констатиране наличието на предявен допустим иск да пристъпи към събиране на доказателства за неговата основателност и разглеждането му по същество. Така именно е процедирал първоинстанционният съд и е констатирал липсата на правен интерес за ищеца от завеждане на иска срещу посоченото средно учебно заведение, което не притежава пасивна процесуална легитимация да отговаря по този иск. С тези доводи съдът е разпоредил отстраняване на нередовностите в исковата молба отстрана на ищеца.

Констатирайки неотстранените нередовности и неналичие на процесуална легитимация за ответната гимназия да участва като страна в исковото производство за установяване съществуването на трудово правоотношение за определен период от време за ищеца, респективно правен интерес за последния от защитата с предявения иск срещу този ответник, съдът правилно е отказал разглеждане на делото по съществото на спора и е прекратил производството като недопустимо.

Съблюдавайки принципа на служебно начало в гражданския процес, съдът е насочил страната да отстрани пречките за продължаване на производството, посочил е алтернативата при бездействие и едва след изчерпване на възможностите за ликвидиране на пречките за процеса е пристъпил към санкциониране на страната за проявеното бездействие. В конкретния случай ищецът действително не е депозирал доказателства за процесуалноправна легитимация на посочения ответник, респективно правен интерес от търсената с иска защита срещу него; не е извършил корекции в исковата си молба, не е посочил друг - пасивно легитимиран - ответник, спрямо който да реализира търсената с иска защита. 

Предвид изложените съображения, Сливенският окръжен съд следва да потвърди обжалваното определение като правилно и законосъобразно, и да остави без уважение като неоснователна депозираната срещу него жалба.

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

          ОСТАВЯ без уважение частната жалба на И.Г.Д. *** срещу Определение от 14.07.2009г. по гр.д. № 2006/2009г. на СлРС, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на иска, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните пред ВКС.

 

                                               

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                            2.