ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 04.11.2007г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти ноември през две хиляди и девета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ВЕСЕЛА НИКОЛОВА,

СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 548 по описа на съда за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба подадена на основание чл. 577, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 32а от ПВ и се движи по реда на чл.275 и сл. от ГПК

Образувано е по частната жалба на М.К.Б. срещу определение № 137\25.08.2009г. на СВ при РС – гр. Сливен, с което е отказано вписването на нотариален акт № 138, т. VІ, д. № 3038\95г. от 21.09.1995г. на Нотариус Д. Д. при РС – гр. Сливен.

В частната жалба се посочва, че вписването е поискано във връзка с изработването на КК на имотите в района на с. И. от АК – СК – гр. Сливен за удостоверяване собствеността на имота и определяне на идентификатор, за което се изисквало изрично вписване на н.а. в СВ. Поддържа се, че отказът на съдията по вписванията е незаконосъобразен, който е следвало да извърши проверка единствено за това, дали актът подлежи на вписване съгласно чл. 4 от ПВ и дали са спазени изискванията на чл. 6 от ПВ. Съображението, че вписването може да бъде поискано само от нотариус е неоснователно, т.к. в закона като активно легитимирани са посочени и заинтересованите лица. Поддържа, че като единствен наследник на К.Б.има това качество, а съображението, че не е посочен номер на имота, е несъстоятелно, т.к. се касае за имот извън регулацията на селото. В н.а. имотът е описан с площ и граници и е посочена неговата оценка.

Иска се съдът да отмени отказа на съдията по вписванията и да върне преписката с указания за вписване на издадения през 1995г. акт съгласно чл. 4 от ПВ.

Частната жалба е допустима. Подадена е от надлежно легитимирана страна срещу акт, подлежащ на обжалване съгласно чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК във вр. с чл. 577, ал. 1 във вр. с чл. 569, т.5 от ГПК и чл. 32а от ПВ. В указания едноседмичен срок чрез представения платежен документ от 13.10.2009г. жалбоподателката е отстранила констатираната по реда на чл. 262, ал.1 от ГПК нередовност по смисъла на чл. 261, т.4 от ГПК.

Разгледана по съществото си частната жалбата е неоснователна.

На 25.08.2009г. жалбоподателката е поискала вписването на нотариален акт № 138, т. VІ, д. № 3038\95г. от 21.09.1995г., като в молбата са посочени само реквизитите на нотариалния акт с приложен към нея препис.

С обжалваното определение СВ при РС – гр. Сливен е отказала вписване на посочения акт със съображения, че същият е съставен през 1995г., а до изменението на разпоредбата на чл. 4 от ПВ в сила от 01.01.2001г. не е предвидено вписване на констативни нотариални актове и с посочените изменения не е предвидено обратно действие по отношение на издадени преди изменението актове, които към момента на издаването им не са подлежали  на вписване.

Освен това СВ е намерила, че са налице пречки за вписването на представения акт, поради неспазване на изискванията за форма и съдържание – не е посочен основен реквизит съгласно чл. 6, ал.1 б. „в” от ПВ, какъвто е номерът на имота, вписването на представеният акт съгласно чл. 8, ал.1 от ПВ може да бъде поискано само от нотариусът, който ги е издал, като съгласно чл. 8, ал.2 от ПВ следва да се представят два еднообразни с първообраза екземпляра. Посочено е и, че не е заплатена дължимата съгласно чл. 2 от ТДТСАВ д.т. в размер на 0,1% върху цената на имота, но не по-малко от 10 лв.

Не се спори относно фактическите констатации в обжалваното определение, като спорът е свързан с преценката по законосъобразност.

Въз основа на гореизложеното съдът намира, че постановеният отказ е законосъобразен и частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Отказът на СВ съгласно разпоредбата на чл. 32а, ал.1 от ПВ следва да съдържа констатация, че представения акт не подлежи на вписване и\или, че не отговаря на изискванията на закона. Задължение да извърши проверката относно обстоятелствата посочени в чл. 32а, ал.1 от ПВ е налице за СВ, когато искането е подадено от лице, което е легитимирано да поиска вписването на акта. Както правилно е посочено в определението, жалбоподателката не разполага с активна легитимация съгласно чл. 8, ал.1 от ПВ. Включително, когато актът – в случая нотариален акт, подлежи на вписване, той следва да бъде представен от нотариус, който го е издал заедно с приложенията посочени в разпоредбата на чл. 8, ал.2, пр. 1 от ПВ.

Освен, че жалбоподателката не притежава процесуална легитимация да поиска вписването на представения нотариален акт, с оглед момента на издаването му, същият не подлежи на вписване. Вписването на актовете, с които се установяват вещни права върху недвижими имоти е предвидено с изменението на разпоредбата на чл. 4, б. а” от ПВ в сила от 01.01.2001г., която разпоредба няма обратно действие.

Що се отнася до липсата на изискуем от разпоредбата на чл. 6, ал.1, б. „в” от ПВ реквизит, извършването на преценка е невъзможно поради липсата на данни относно действащите за района планове и карти, но същото обстоятелство е ирелевантно предвид изложеното по-горе във връзка с липсата на активна легитимация за жалбоподателката и основание за вписването на представения нотариален акт.

Интересът от вписването на представения нотариален акт е обоснован в частната жалба с изработването на кадастрална карта и имотен регистър за района, в който се намира имотът. Редът за създаването на имотен регистър и вписванията в него с оглед одобрената кадастрална са регламентирани в разпоредбите на глава девета и десета от ЗКИР. Производството се открива съгласно чл. 70, ал.1 от ЗКИР със заповед на министъра на правосъдието, в рамките на което, съгласно чл. 71, ал.1 от ЗКИР Службата по вписванията изготвя служебно предварителни партиди и партидни дела към тях за недвижимите имоти на основание данните, съдържащи се в книгите по вписванията, както и на данните по чл. 41, ал. 1 и 2 и актовете, получени от службата по геодезия, картография и кадастър. В посочената разпоредба липсва изискване актовете относно правото на собственост да са вписани по реда на чл. 7 – чл. 11 от ПВ, като е достатъчно да е спазен редът към момента на издаването им. Въз основа на вече създадения и въведен със заповедта на министъра на правосъдието по чл. 73, ал.1 от ЗКИР имотен регистър по реда на гл. девета от ЗКИР съгласно чл. 76, ал.1, т.1 от ЗКИР е предвидена активна легитимация за заинтересуваното лице да поиска вписване по реда и изискванията на чл. 77 и чл. 78 от ЗКИР.

Настоящият случай обаче не е такъв. Липсват данни да е въведен имотен регистър за района, в който се намира имота по посочения по-горе ред. Подадената молба, във връзка с която СВ е постановил отказ с обжалваното определение не се отнася за вписване в имотния регистър по смисъла на глава десета от ЗКИР и нейната неоснователност, както и липсата на легитимация на жалбоподателката да поиска вписване на представения нотариален акт, законосъобразно и правилно е преценена с оглед разпоредбите на чл. 4, чл. 6 и чл. 8 от ПВ

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от М.К.Б., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: с. И., общ. Сливен срещу определение № 137\25.08.2009г. на СВ при РС – гр. Сливен, с което е постановен отказ за вписване на констативен нотариален акт № 138, т. VІ, д. № 3038\95г. от 21.09.1995г. издаден от Нотариус при РС – гр. Сливен Д. Д. като неоснователна.

 

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                         

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

  2.