ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 17.09.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на седем­надесети септември 2009 г. в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                                                                          М.М.

разгледа докладваното от младши съдия МИРА МИРЧЕВА  554 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 279 във връзка с чл. 274 – 278 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от „Ю.И Е.Д.” АД – гр. София срещу разпореждане от 06.07.2009 г. на Сливенския районен съд по гр. дело 3155/2009 г., с което е отхвър­лено искането на банката за издаване на заповед за незабавно изпълнение на осно­вание чл. 417, т. 2 от ГПК срещу Д.Т.Г. ***. Съдът е счел, че заявлението за издаване на заповед е нередовно, тъй като не е внесена държавната такса – в представения банков документ е вписана сметка, различна от тази на Сливенския районен съд.

            С жалбата се иска да бъде отменено обжалваното разпореждане и да бъдат издадени в полза на банката заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, тъй като неправилно е прието от съда, че в случая е неприложима процедурата по чл. 129, ал. 2 от ГПК за даване на указания за отстраняване на нередовности на заявлението, а и номерът на сметката, по която е направен преводът (старата сметка на СлРС), е бил посочен в интернет-сайта на съда.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването.

            От материалите по делото се установява от фактическа страна следното:

Със заявление до Сливенския районен съд от 02.07.2009 г. банката жалбопо­дател е поискала издаването на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника Д.Г. за парично задължение в размер 179,72 лв., като към него е приложила преводно нареждане за сумата от 25 лв. по сметка в „Уникредит Булбанк” АД. Към този момент посочената в нареждането банкова сметка на съда не е съществувала, а съдът е имал сметка за преводи на държавни такси в „Инвестбанк” АД, където сума за такса по това заявление не е постъпвала.

От правна страна съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

В ГПК не е предвидена възможност съдът да дава указания за отстраняване на нередовностите на заявлението за издаване на заповед за изпълнение извън случаите, когато то не е по установения от министъра на правосъдието образец. Нормите в глава 37 от ГПК препращат изрично към изискванията за редовност на исковите молби в чл. 127 и 128, но не и към чл. 129, който предвижда възможността за даване на срок за отстраняване на нередовностите и за връщане на молбата при неотстраняването им. Без такова препращане формулировката на чл. 425, ал. 2 от ГПК не е достатъчна, за да се приеме, че писменото указание за отстраняване на нередовностите на заявлението е нещо подразбиращо се, което се отнася и за случаите на нередовности извън тези по чл. 425 от ГПК.

Без значение е дали погрешният номер на сметка е бил посочен в интернет-сайта на съда – дори и да е било така към момента на подаване на заявлението (а най-късно към началото на м. август 2009 г. в сайта на Сливенския районен съд беше посочена актуалната сметка), невна­сянето на сумата по сметката на съда, която заявителят има възможност да научи, представ­лява нередовност на заявлението.

Връщането на нередовните искови молби също е предвидено в чл. 129 от ГПК, а той е неприложим в това производство, затова районният съд се произнася с акт, с който отхвърля заявлението, а не го връща като нередовно.

С оглед размера на обжалваемия интерес определението не подлежи на касаци­онно обжалване.

По горните съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава разпореждане № 8461 от 06.07.2009 г. по гр. дело № 3155/2009 г. на Сливенския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване .

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.