ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

09.10.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на девети октомври........................……...……………………….

през две хиляди и девета година в състав:

Председател: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                                                              Членове: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ХРИСТИНА МАРЕВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  571 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

            Образувано е по частната жалба на “Ю.И Еф Д.Б.” АД *** против Определение № 1936/03.07.2009г. по гр.д.№ 3164/09 на СлРС, с което е отхвърлено изцяло заявлението, подадено от “Ю.И Еф Д.Б.” АД ***  за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 417 т.2 от ГПК срещу Я.А.Т. ЕГН **********. Счита, че така постановеното определение е неправилно, необосновано и противоречащо на материалния и процесуалния закон. Счита, че в производството по издаване на заповед за изпълнение следва да се приложи разпоредбата на чл. 129 ал.2 от ГПК, като на заявителя бъдат дадени указания да довнесе дължимата д.т. Твърди че таксата е платена от него по сметка на СлРС, която е посочена в интернет сайта на  съда, без да е наясно че това е старата сметка на съда. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното определение и уважи искането за идване на заповед за незабавно изпълнение е и изпълнителен лист. Прилага копие от банково бордеро за весена д.т. по сметка на СлРС. .

            В срок за отговор на частната жалба ответната по частната жалба страна  не е депозирала отговор.

            Частната жалба  е допустима и подадена в срок . Разгледана по съществото си е неоснователна.

            Подадено е заявление за идването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от заявителя “Ю.И Еф Д.Б.” АД *** срещу длъжника Я.А.Т. ЕГН **********. Към заявлението е приложено преводно нареждане от 29.05.2009г. за заплащането на сумата 25 лв. от “Ю.И Еф Д.Б.” АД *** по сметка *** в “У. б.”, като име на получателя е посочено Районен съд – Сливен. След служебна справка, съдията-докадчик по гр.д.№ 3164/09 на СлРС е констатирал, че сметката на СлРС е различна от сметката по която е внесена сумата от 25 лв. и тя е BG73IORT80293100310101 в ТБ “И.” АД. След тази констатация е направил извод, че заявлението не отговаря на изискванията на чл. 410 ал. във вр. чл. 128 т.2 от ГПК, поради което не са налице условията за уважаването му.

            Постановеното определение е законосъобразно. Неоснователен е довода в частната жалба, че СлРС е следвало да даде указания на заявителя да внесе съответната държавна такса. В заповедното производство е недопустимо даването на указания за отстраняване нередовността на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съответствие с общата разпоредба на чл. 101 ГПК. Неприложимостта на посочената разпоредба следва преди всичко от спецификата на заповедното производство, обуславяща съответно специалния характер на регулиращите го норми по отношение на общите процесуални правила, съдържащи се в общите правила на ГПК. Освен това, тя произтича от липсата на изрично предвидена в чл. 411 ГПК възможност за даване указания във връзка с редовността на заявлението и същевременно - от липсата на препращане към нормата на чл. 129, ал. 2 ГПК, установяваща задължение на съда за даване на указания във връзка с редовността на исковата молба.

            Недоказано е твърдението в частната жалба, че на електронната страница на СлРС е била посочена друга сметка, а не сметка *** *** в ТБ “Инвестбанк” АД.

            При наличието на заявление, което не е отговаряло на изискванията на чл. 410 ал. във вр. чл. 128 т.2 от ГПК, правилно СлРС е отказал издаването на заповед за изпълнение и частната жалба срещу атакуваното определение следва да бъде оставена без уважение.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на “Ю.И Еф Д.Б.” АД ***, със седалище и адрес на управление гр. С., Община столична, район С., бул. “Ц. О.” № *, със съдебен адрес гр. С., ул. “Б. п. С.”№*, сгр. *, ет.*, чрез адв. Д.к. против Определение № 1936/03.07.2009г. по ч. гр. д.№ 3164 /09  по описа на Районен съд -Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: