О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.С., 30.10.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         С.ският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети октомври през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 МАРИЯ Х.

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 574 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по чл. 435 и сл. от  ГПК.

         Образувано е по жалба на С.В.Д. ЕГН ********** в качеството му на Управител на „Д.” ООД – гр. С., ул. „Д. Д.” бл. * ап.* против Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.08.2009 г. по изп.д. № 20098370400453 на ЧСИ  П.Г.. В жалбата е посочено, че жалбоподателят в качеството си на длъжник по изпълнителното производство не е доволен от постановлението на ЧСИ, с което е бил изнесен на публична продан недвижим имот, собственост на жалбоподателя, находящ се в гр. С., кв. „Р.” ул.”Св. И.Р.” № * с площ от 5,516 кв.м. и идентификатор 67338.703.313, ведно с построените в него сгради за сумата от 471,706 лв.  В жалбата се твърди, че с договор за прехвърляне на дружествени дялове едноличният собственик на капитала К.К.е прехвърлил притежаваните от него 50 дяла от капитала на дружеството на стойност 5000 лв. на жалбоподателя С.Д., което е станало в хода на изпълнителното дело. Така новият собственик научил едва сега за първи път за извършените принудителни действия срещу дружеството, поради което възразява против начина, по който е описан имотът и сградите в него. Твърди, че ако е било извършено реално измерване на сградите в имота е щяло да се установи, че те са с по-голяма площ отколкото е отразено в скицата на СГКК – С. и по този начин общата цена на продадения имот щяла да бъде по-висока. Моли се да се извърши проверка на обжалваното постановление, както и на извършения опис и след като се увери съда в допуснатите нарушения да ги отмени, като задължи ЧСИ да извърши повторно отменените действия. Направено е особено искане за спиране на изпълнителното дело на горепосочените основания до произнасяне по настоящата жалба от страна на съда като е посочено, че допълнително основание за искането е и  фактът, че при получаване заповедта за изпълнение длъжникът е оспорил вземането и взискателят е предявил в определения му от съда срок иск за установяване на вземането предмет на изпълнение.

         По делото е постъпила молба от длъжника „Д.”ЕООД, с което е поискано повторно спиране на изпълнителното производство, тъй като  в законния едномесечен срок  след извършеното оспорване на задължението по издадената заповед за изпълнение, кредиторът не бил представил писмени доказателства, че е предявил иск по чл. 415 ал. 1 от ГПК, поради което с Определение № 2523/07.09.2009 г. по ч. гр. д. 2058/2009 г. на СлРС издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист са били обезсилени, а производството по делото е било прекратено. В молбата е посочено, че това определение на СлРС не е влязло в сила, но независимо от това наличието му било основание за спиране на изпълнителното производство, за да не се стигне до потвърждаване на постановлението на ЧСИ и продажбата да бъде осъществена, а с влязло в сила съдебно решение издаденият изпълнителен  лист бъде обезсилен и се установи, че взимането не съществува.

По делото е постъпило възражение от „И.А.Б.” АД – гр. София против частната жалба, като е посочено, че същата е процесуално недопустима, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е било възложено по най-високата предложена цена, което в настоящия случай не било налице. Освен това е посочено, че с определение, изготвено по реда на чл. 47 ал.1 от ГПК, залепено на 19.08.2009 г. длъжникът е бил уведомен за изготвеното постановление за възлагане на процесния имот, но не е депозирал частната жалба в законоопределения в чл. 461 ал. 1 от ГПК едноседмичен срок – 26.08.2009 г., а на 08.09.2009 г . – след изтичане на преклузивния срок.

В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ЧСИ е посочил, че жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност се установи следната фактическа обстановка:

На 27.05.2009 г. била депозирана молба от „И.А.Б.” АД,  с която било поискано образуване на изпълнителното производство срещу „Д.” ЕООД – гр. С.. С молбата била представена Заповед № 1327 за незабавно изпълнение на парично задължение въз основа на документ, както и изпълнителен лист от 18.05.2009 г., издаден на основание посочената заповед, от които било видно, че длъжникът „Д.” ЕООД бил осъден да заплати на кредитора сумата от 399 640,60 лв. главница по Договор за кредит от 28.05.2008 г., договорна лихва за периода 01.05.2009 г. – 16.05.2009 г. в размер на 3 395,65 лв., лихва за забава  за периода 01.02.2009 г.  - 30.04.2009 г. в размер на 10 581,41 лв., законна лихва върху главницата, такса за вписване на ипотека в размер на 240 лв. и деловодни разноски в размер на 12 855,73 лв.  По депозираната молба  било образувано изпълнително дело № 20098370400453 на ЧСИ П.Г.. По изпълнителното дело било депозирано искане от взискателя за вписване на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. С., кв. „Р.”, ул.„Св. И.Р. „ № 1 с площ 5 516 кв. м., идентификатор № 67338.703.313 и находящите се в него административна сграда, постройка на допълващо застрояване и две промишлени сгради. На 03.06.2009 г. била вписана исканата възбрана в Агенция по вписванията. На 08.06.2009 г. до длъжника била изпратена покана за доброволно изпълнение и тъй като на адреса на фирмата не бил намерен представител, на когото поканата за доброволно изпълнение да бъде връчена, същата била оформена по реда на чл. 47 ал.1 от ГПК. Призовка за принудително изпълнение била изпратена на длъжника „Д.”ЕООД на адрес гр. С., кв. „Р.”, ул.”К.” № 15, изх. № 4694/08.06.2009 г., с която длъжникът бил уведомен, че на 18.06.2009 г. в 13.00 ч. ЧСИ ще пристъпи към принудително изпълнение, като ще извърши опис на посочения по-горе недвижим имот. При връчване на призовката длъжностното лице отбелязало, че Управителят на дружеството К.К.отказва да  подпише разписката и същата е била подписана от свид. К. Д.. На фирмата – длъжник било изпратено уведомление на 03.06.2009 г., с което било съобщено за вписаната възбрана на недвижимия имот. Уведомлението отново било оформено с отказ на Управителя да подпише и свидетел на този отказ. Все пак на длъжника била връчена покана за доброволно изпълнение на 16.06.2009 г., която била получена лично от Управителя на дружеството длъжник – К.К.. Същият подписал на 16.06.2009 г. и уведомлението за наложена възбрана, както и призовката за принудително изпълнение.

На 18.06.2009 г. ЧСИ извършил опис на възбранения недвижим имот. Описът бил извършен в присъствието на Управителя на дружеството-длъжник К.К.и бил подписан от него. По самия протокол за опис длъжникът не направил възражение. Такова било депозирано на 19.06.2009 г. като възражението било не по отношение на начина на извършване на опис на недвижимия имот, а относно това, че длъжникът не дължи на взискателя сумата по заповедта за изпълнение.

На 25.06.2009 г. В.Л. М.Г. депозирала становище по изпълнителното дело като посочила, че пазарна стойност на имота с идентификатор № 67338.703.313 е 628 940 лв.

На 26.06.2009 г. на длъжника било връчено уведомление за това, че по изпълнителното дело е насрочена публична продан на описания с Протокол от 18.06.2009 г. недвижим имот. Длъжникът бил уведомен за това, че продажбата ще се извърши в служба „Съдебно изпълнение” в Районен съд – С. за времето от  03.07.2009 г. до 03.08.2009 г., като наддавателните предложения ще бъдат отворени на 04.08.2009 г.

На 29.06.2009 г. ЧСИ съставил уведомление за публична продан на описания недвижим имот., като в него посочил, че оценката на описания имот е 628 940 лв. и съгласно разпоредбата на чл. 485 и 468 от ГПК началната продажна цена на имота е 471 705 лв.

На 04.08.2009 г. ЧСИ съставил протокол за постъпили наддавателни предложения по насрочена публична продан, в който посочил, че единственият купувач направил наддавателно предложение е ипотекарния кредитор „И.А.Б.”АД и същият е направил предложение за закупуване на имота за сумата от 471 706 лв. Взискателят бил обявен за купувач на описания по-горе имот като представил единствено валидно наддавателно предложение и най-висока предложена цена.

Междувременно на 22.07.2009 г. между Управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството –длъжник „Д.” ЕООД – К.С.К. и  С.В.Д. *** бил сключен договор за прехвърляне на дружествени дялове по силата на който К.К.прехвърлил на С.Д. притежаваните от него 50 дяла от капитала на „Д.” ЕООД. По договора преобритателят Д. придобил всички активи и пасиви на дружеството. Видно от извлечението от Търговския регистър към 03.08.2009 г. настъпилите  промени в собствеността на дяловете на длъжника били отразени в Търговския регистър. От това извлечение е видно, че към тази дата, макар едноличен собственик на капитала да е С.В.Д., управители на дружеството са Д. и К..

На 18.08.2009 г. ЧСИ се разпоредил новият собственик и Управител С.В.Д. да бъде уведомен за изготвеното постановление за възлагане на недвижимия имот.  На адреса, посочен в Търговския регистър, като седалище на длъжника „Д.” ЕООД – гр. С., ул.”К. Д.” бл. 13 ап. 4 било изпратено уведомление за изготвеното постановление за възлагане на имота, което било връчено на 18.08.2009 г.  По разписката обаче не е отбелязано получателят на уведомлението А.М.С.в качеството си на каква е получила уведомлението. На 19.08.2009 г. ЧСИ се разпоредил да се залепи уведомление по реда на чл. 47 от ГПК на адреса на фирмата гр. С., ул. „Д. Д.” 13 ап. 4. На 19.08.2009 г. връчителят залепил исканото уведомление.

По изпълнителното дело било представено търговско пълномощно , с което С.В.Д. в качеството си на Управител на „Д.” ЕООД упълномощил К.Н.Г.да извършва всички правни действия от името на дружеството и да го представлява пред всички лица, организации и учреждения. На пълномощника на длъжника било връчено уведомление за наличието на постановление а възлагане на недвижим имот от публична продан на 02.09.2009 г. Процесната жалба била депозирана на 08.09.2009 г.

Видно от удостоверение изх. № 02-09-9568/12.10.2009 г. на С.ски районен съд с Определение № 2523/7.09.2009 г. по ч.гр.д. 2058/2009 г. е била обезсилена заповедта за незабавно изпълнение и издаденият на основание на нея изпълнителен лист, поради непредставяне на доказателства за предявен иск от заявителя. В удостоверението е посочено, че определението за обезсилване на заповедта за незабавно изпълнение е обжалвано в срок от заявителя и все още не е влязло в сила.

При така установената фактическа обстановка , съдът направи следните правни изводи :

Частната жалба се явява процесуално недопустима. Същата е подадена в законния срок, тъй като единственото редовно уведомление на длъжника за  постановеното постановление за възлагане на недвижим имот от 07.08.2009 г. е било съобщено на 02.09.2009 г.  Предишните уведомления не са връчени по законоустановения ред.  Въпреки това жалбата е недопустима, поради  своя предмет. Обжалвани са действия от длъжника, които не подлежат на обжалване.

         В разпоредбата на чл. 435 ал. 2 от ГПК изрично са изброени действията извършвани от СИ, които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство. Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което той смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението.  В разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК е посочено, че постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, но само и единствено на две основания: ако той твърди, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или ако твърди, че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

В настоящия случай действието, което се обжалва е постановление за възлагане на недвижим имот и свързаните с процедурата по публична продажба опис и оценка на недвижим имот. В частната жалба не се съдържат оплаквания за нередовно наддаване при публичната продан и за невъзлагане на имота на наддавателя предложил най-висока цена. Такива нарушения не се и откриха при проверка действията на ЧСИ по изпълнителното дело. Обжалваното действие не подлежи на обжалване от длъжника по реда на чл.435 ал. 3 от ГПК, поради което производството по делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

         Съдът намира, че искането за спиране на производството е неоснователно . Не са налице нито една от посочените в чл. 438 и чл. 432 от ГПК хипотези и жалбата му е недопустима. Доводът, че производството следва да бъде спряно поради висящността на спор по обжалване и обезсилване заповедта за незабавно изпълнение, е неоснователен. Въпросното производство не е приключило, но в самото възражение по изпълнителното дело, направено от управителя на дружеството-длъжник във връзка с извършения опис на недвижимия имот, е посочено, че дружеството не дължи сумата по заповедта за изпълнение, но не и че не дължи сума на банката кредитор. Ето защо искането за спиране на производството следва да бъде отхвърлено.

По тези съображения, съдът  

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.В.Д. Управител на „Д.”ЕООД – гр. С., против Постановление за възлагане на недвижим имот от 07.08.2009 г. по изп.д. № 20098370400453 на ЧСИ  П.Г. като процесуално НЕДОПУСТИМА

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 574/2009 г. на С.ски окръжен съд поради недопустимост на жалбата.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на С.В.Д. -Управител на „Д.”ЕООД – гр. С. за спиране на изпълнителното производство по изп.д. № 20098370400453 на ЧСИ  П.Г. като неоснователно.

 

         Определението подлежи на обжалване в едноседмичен дневен срок от получаване на съобщението пред БАС .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                   2.