О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 13.10.2009 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

        ЧЛЕНОВЕ:   МАРТИН САНДУЛОВ

                        Мл. с. МИРА МИРЧЕВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 579  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба вх.№7700 от 06.04.2009г. против разпореждане от 24.03.2009г. постановено по гр.дело №3612/2008г. на СлРС, с което е било постановено връщането на подадена въззивна жалба против постановено първоинстанционно решение като просрочена. В частната жалба се твърди, че изложените от районния съд мотиви за връщането на въззивната жалба са незаконосъобразни. Съдът бил приел, че делото е било разгледано по реда на „Бързото производство”, което обаче не било основателно. В конкретния случай не били изпълнени изискванията на разпоредбите, уреждащи разглеждането на спора по този ред. Съдът е извършил проверката за редовност на исковата молба не в деня на нейното постъпване, а няколко дни след това. Насрочил делото след срока по чл.312 ал.1 т.1 от ГПК, не е допуснал назначаването на експертиза с произнасянето по доказателствените искания, а е направил това в първото по делото заседание. Това е забавило разглеждането на делото, какъвто не е смисъла на това производство. Поради това, макар съдът да е приел, че се касае за бързо производство, то разглеждането на спора е станало по реда на основното и обжалването на решението става в срока, предвиден в чл.259 ал.1 от ГПК. Ето защо съдът, като е приел друго, е постановил неправилно връщана на жалбата против постановеното решение. Иска се отмяна на атакуваното разпореждане за връщане на въззивната жалба и връщане на делото в районния съд за даване ход на жалбата.

 

Насрещната страна не е подала отговор на частната жалба.

 

С разпореждане от 24.03.2009г. районният съд е върнал като просрочена подадената от адв. Ц.Б., в качеството на пълномощник, въззивна жалба вх.№6215/ 23.03.2009г. срещу решение № 167/04.03.2009г. постановено по гр. дело №3612/2008г. на СлРС. В мотивите си съдът е приел, че решението е съобщено на директора на училището на 09.03.2009г., а жалбата е депозирана на 23.03.2009г. т.е. след изтичането на двуседмичния срок за обжалване, тъй като този преклузивен срок започва да тече не от датата на съобщаване, а от датата на обявяването на решението – аргумент от чл.315 ал.2 от ГПК. Поради това срокът е изтекъл на 18.03.2009г. и подадената въззивна жалба е просрочена.

Жалбата е допустима, но по същество е неоснователна. С определение от 11.11.2008г. в закрито заседание, съдът е изготвил доклад по делото и изрично е посочил, че е бързо производство. Това определение е било съобщено на страната на 14.11.2008г. В съдебно заседание, проведено на 09.12.2008г., страната, чрез процесуален представител по пълномощие по чл.32 т.1 от ГПК, не е оспорила доклада. Делото е приключило в съдебно заседание, проведено на 18.02.2009г. и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 01.03.2009г., от който ден тече срокът за обжалване на решението, което е било надлежно протоколирано. В това съдебно заседание страната също е била представлявана от редовно упълномощен представител адвокат. Денят 01.03.2009г. е неделя, неприсъствени са били и втори и трети март. Съгласно разпоредбата на чл.60 ал.6 от ГПК когато последният ден от срока е неприсъствен срокът изтича в първия следващ присъствен ден, който в случая е четвърти март. С оглед разпоредбата на чл.315 ал.2 от ГПК този срок е изтекъл на 18.03.2009г. и подадената на 23.03.2009г. въззивна жалба против решението е просрочена. Поради това съображенията на районния съд са правилни и законосъобразни, а подадената срещу съдебния акт жалба е неоснователна. Без съмнение съдът е положил всички усилия и е разгледал спора по реда на глава ХХV „Бързо производство” като малкото забавяне на приключването не е свързано с процесуални нарушения.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение като неоснователна частна жалба вх.№7700 от 06.04.2009г. против разпореждане от 24.03.2009г. по гр.дело №3612/2008г. на СлРС, с което е постановено връщането на подадена въззивна жалба против постановеното първоинстанционно решение като просрочена.

 

Определението  подлежи на касационно обжалване пред ВКС РБ  в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: