О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 18.12.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански състав, в закрито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 МАРИЯ ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА въззивно ч. гр. дело № 581 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на гл. ХХІ от ГПК.

          Образувано е по частна жалба на  адв. В., в качеството му на процесуален представител на В.-К.Й.Н. ЕГН ********** *** против Определение от 07.07.2009 г.по гр. д. 5591/2007 г. по описа на Сливенски районен съд за спиране на гр.д. № 5591/2007 г. до влизане в сила на решение по гр. д. №  578/2009 г. и 591/2009 г. на СлРС. В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, тъй като гражданските дела № 578/2009 г. и 591/2009 г. са с правно основание чл. 33 ал. 2 от ЗС, а по делото за делба е бил предявен  инцидентен установителен иск, произнасянето по който ще е от съществено значение за постановяване на решенията по гр. д. № № 578/2009 г. и № 591/2009 г.  Твърди се, че инцидентният установителен иск е преюдициален, той касае прогласяването на  нищожност на извършено дарение на 1/30 ид.ч. от един от имотите, включен в делбената маса, с което според жалбоподателя се прикрива продажба на ид.ч. от съсобствен имот в нарушение на правилата за разпореждане със съсобствена вещ.  Твърди се, че исковете  по повод на които са образувани гр. д. № 578/2009 г. и 591/2009 г. с правно основание чл. 32 от ЗС и по тях не е бил предявяван иск за прогласяване на нищожност на дарението, поради което произнасянето по инцидентния установителен иск по делбеното производство се явява преюдициален въпрос по отношение на гр.д. № 578/2009 г. и 591/2009 г.  Моли се да бъде отменено определението за спиране на гр. д. № 5591/2007 г.

По делото е депозиран отговор от адв. С. в качеството на пълномощник на С.П.С. ***, със съдебен адрес: ул. „Ц.О.” № *. С отговора е оспорена частната жалба и е посочено, че по гр. д.578/2009 г. е бил предявен иск с правно основание чл. 33 ал. 2 от ЗС за изкупуване на ид. ч. от недвижим имот, която ид.ч. е била дарена с нот.акт № 118/2008 г. от М. М. на С.С..***78/2009 г. е бил предявен и инцидентен установителен иск с правно основание чл. 17 ал. 1 от ЗЗД за приемане за установено, че  посоченото по-горе дарение е привидно и прикрива продажба и като такова нищожно. В отговора се твърди, че  постановяване на решенията  по гр. д. № 578/2009 г. и № 591/2009 г.  с правно основание чл. 33 ал. 2 от ЗС  е от преюдициално значение за делбеното дело, тъй като те касаят правото на собственост на имот, който е включен като искова претенция в делбеното производство, тъй като от уважаването или отхвърлянето на исковете по чл. 33 ал. 2 от ЗС ще се определи точно между кои страни и при какви квоти следва да бъде допусната делба на процесния недвижим имот. Моли се частната жалба да се остави без уважение.

          От събраните по делото доказателства , преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

          На 18.12.2007 г. била депозирана искова молба  от М.М. и С.М. против Ж.С.С., А.Й.М., К.- Й.Н., С.Й.А., С.Й.К.П.М.П., С.М.М., Р.П. Ж.В. П.С., Й.Ж.Г., М.Ж.М., Т.Ж.М.И.  С.С., Н.С.С., Събин С.С., Д.В.М., Т.А.Л., Ж.А.М., Й.И.И., И.Б.И., Н.Й.М., Д.П.М. и Т.П.К. за делба на пет недвижими имота, а именно : 1.лозе от 1500 дка в м. „Старите лозя имот № 016045 по плана за земеразделяне с. Г.А.; 2. лозе от 2 дка в м. „Ормана”, имот № 069035 по плана за земеразделяне с. Г.А.; 3. овощна градина  от 2500 дка в м.  „ Сазлъ Тарла”, имот № 099044 по плана за земеразделяне с. Г.А.; 4.  посевна площ от 22.522 дка в м. „Гръбеша”, имот № 100006 по плана за земеразделяне на с. Г.А. и 5. нива от 4.749 дка в м. „Чьола Гьолджик”, имот № 116005 по плана на земеразделяне на с. Г.А..

          На 12.02.2009 г. бил депозиран инцидентен установителен иск от жалбоподателката Н. против  М.Т.М. и С.П.С.  за приемане на установено по отношение на двамата ответници, че дарението на имот  лозе с площ от 2000 дка в м. „Ормана”, съставляващо имот № 069035, извършено с нот. акт № 118/2008 г. е нещожно. Било поискано по отношение на двамата ответници да се признае, че прикритата с привидното дарение продажба е нищожна, да се отмени н.а. № 118/2008 г. и да бъдат присъдени разноски във връзка с този инцидентно-установителен иск.  Предявеният инцидентен установителен иск бил приет за съвместно разглеждане по гр. д. № 5591/2007 г. с протоколно определение  от  12.05.2009 г.

          Пред Сливенски районен съд  била депозирана  искова молба от жалбоподателката Н. против М.М. и С.С. с правно основание чл. 33 ал. 2 от ЗС, по което било образувано гр. д. № 578/2009 г.  От представената по делото извлечение от деловодна програма на СлРС е видно,че на 08.07.2009 г. било постановено решение № 596, с което бил отхвърлен предявеният от жалбоподателката против М. и С. иск с правно основание чл. 17 ал. 1 от ЗЗД за прогласяване на нищожност на прикрита с дарение покупко-продажба, което дарение било обективирано в н.а. № 118/14.11.2008 г. за дарение на недвижим имот 1/30 ид.ч. от лозе с площ от 2 дка, находящо се в м. „Ормана и съставляващо имот № 069035. Инцидентният установителен иск бил отхвърлен като неоснователен и недоказан. С решението на СлРС бил отхвърлен и искът за изкупуване с правно основание чл. 33 ал. 2 от ЗС, предявен от жалбоподателката Н. против М.М. на 1/30ид.ч. от описания по-горе недвижим имот, който бил дарен от М. на С..

          Пред СлРС бил предявен и иск с правно основание чл. 33 ал. 2 от ЗС от жалбоподателката против М.Т.М., С.Й.М., Ж.С.С., А.Й.М., С.Й.А., С.Й.К.П.М.П., С.М.М., Р.П.Ж.В.П.С., Й.Ж.Г., М.Ж.М., Т.Ж.М.И.  С.С., Н.С.С., Събин С.С., Д.В.М., Т.А.Л., Ж.А.М., Й.И.И., И.Б.И., Н.Й.М., Д.П.М., Т.П.К. и С.П.С., за изкупуване на съсобствен недвижим имот, представляващ лозе с площ от 2 дка в м. „Ормана”, съставляващ имот № 069035. По предявения иск било образувано гр. д. № 581/2009 г. по описа на СлРС. По делото не е постановено решение. Същото е било спряно поради настъпилата смърт на Събин С.С..

          На 14.11.2008 г. М.Т.М. дарила на С.П.С. 1/30 ид.ч. от съсобствения си недвижим имот, а именно: лозе с площ 2.000 дка, находящо се в землището на с. Г.А., в м. „Ормана” и съставляващо имот №  069035. За извършеното дарение бил съставен н.а. № 118 на Нотариус Н. Колев.

          На 22.12.2008 г. бил съставен н.а. № 20 за покупко-продажба на недвижим имот, а именно: 4/5 ид.ч. от лозе, с площ 2.000 дка в землището на с. Г.А., м. „Ормана”, съставляващо имот № 0689035. Продавачи по договора били  И.И., Й.И., Р.Ж., С.К., Т.М., В.С., И.Г., Т.К., Д.М., Д.М., И.С., С.А., С.М., Н.С., Ж.С., М.М., с. С., С.М., Н.М., П.П. и Т.Л., всички чрез пълномощника си С.П.С.. Купувач на имота по сделката бил С.П.С..

На жалбоподателката обжалваното определение било съобщено в съдебно заседание, проведено на 07.07.2009 г., чрез процесуалния й представител адв. В., който взел участие в него.  Частната жалба е депозирана на  14.07.2009 г. /видно от пощенско клеймо/,  в законноустановения едноседмичен срок.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество се явява неоснователна.

Целта на делбеното производство в първа фаза е със съдебно решение да се посочи между кого, по отношение на кои имоти и при какво съотношение на квотите от правото на собственост ще се допусне делба на процесните недвижими имоти. В настоящия случай преюдициален се явява въпросът за това кои от страните в делбеното производство и при какво съотношение в правото на собственост ще се явят съделители по отношение на недвижим имот с идентификационен № 069035 – лозе в м.”Ормана”. От писмените данни по делото /извлечение от деловодна програма на РС – Сливен/ се установи, че по отношение на процесния недвижим имот между жалбоподателката Н. и М. М. и С.С. е бил предявен инцидентен установителен иск във връзка със сключения договор за дарение на 1/30 ид.ч. от имота. Този инцидентен установителен иск е бил предявен по гр.д. № 578/09г. по описа на СлРС и по него е налице произнасяне на съда. По договора за дарение на 1/30 ид.ч. от имота страни са М.М. и С.С.. Договорът се оспорва единствено от жалбоподателката Н. и след като е налице съдебно решение, с което искът е отхвърлен като неоснователен не е необходимо произнасянето по предявения инцидентен установителен иск в делбеното производство за същата сделка да бъде постановявано преди постановяване на решения по гр.д. №№ 578/09г. и 581/09г. на СлРС. Следва да се отбележи, че двете дела са с основен предявен иск по чл.33 ал.2 от ЗС. По гр.д. № 578/09г. със страни Н., М. и С. е налице произнасяне на съда и то е във връзка именно с извършената сделка по дарение на 1/30 ид.ч. от недвижимия имот.

Предмет на гр.д. № 581/09г. по описа на СлРС е изкупуването на съсобствени части от недвижим имот, които са били продадени от останалите участници в делбеното производство на С.С. по друг договор за продажба на 4/5 ид.ч. от правото на собственост на процесния недвижим имот – лозе с идентификатор 069035. За произнасянето на съда по този спор е илеревантно обстоятелството дали договорът за дарение ще бъде обявен за нищожен или не.

С оглед изложеното съдът намира, че определението за спиране на гр.д. № 5591/07г. по описа на СлРС до приключване на гр.д. № 578/09г. и № 581/09г. по описа на СлРС е законосъобразно. След като са налице влезли в сила решения по горе описаните дела ще е възможно съдът, разглеждащ гр.д. № 5591/07г. на СлРС да съобрази точно между кои съделители и при какви квоти от правото на собственост ще бъде допусната делбата. 

          Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

                ПОТВЪРЖДАВА Определение от 07.07.2009 г.по гр. д. 5591/2007 г. по описа на Сливенския районен съд.

           

Определението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС на РБългария.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.