О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 11.11.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети Ноември през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                                  МАРИЯ ХРИСТОВА     

 

          като разгледа докладваното от мл. с. М. Христова в.гр. дело № 583 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 278 ал. 1 от ГПК в сила от 1.03.2008 г.

         Образувано е по частна жалба от Г.И.Д. с ЕГН **********,***, чрез адв. С.М. от АК- Стара Загора, със съдебен адрес гр. Н.З., ул. „14 я.”№ *, против Определение № 453 от 15.09.09 г. по гр.д. 282/2009 г. на Районен съд Н.З., с което е прекратено, като недопустимо, поради липса на правен интерес и издаден изпълнителен лист за вземането по реда на чл. 414 и сл. от ГПК, производството по гр.д. № 282/2009 г. на НЗРС по предявения иск на жалбоподателя Д. срещу И.П.В. с ЕГН ********** *** за сумата 2000 лв. по договор за заем между тях от 07.06.2003 г. и запис на заповед, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 07.06.2004 г. до окончателното й изплащане.

         В жалбата се сочат основания за незаконосъобразност и неправилност на постановеното определение, тъй като издаденият изпълнителен лист бил обезсилен с определение № 103 от 13.03.2009 г. на СлОС, влязло в сила на 29.04.2009 г., което съдът можел да установи след извършване на служебна проверка. Сочи, че изпълнителното дело № 3/2009 г., образувано въз основа на издаденият изпълнителен лист е прекратено с постановление от 14.09.2009 г. на ДСИ при РС Н.З.. Сочи, че към момента на образуване на гр.д. № 282/2009 г. на НЗРС на 14.05.2009 г. изпълнителният лист е бил вече обезсилен, въз основа на него не би могъл да събере вземането си и е имал правен интерес от предявяване на претенцията си. Моли да се отмени атакуваното определение като незаконосъобразно и се възобнови производството по гр.д. № 282/2009 г. на НЗРС. Представя копие от определение № 103 от 13.03.2009 г. по ч.гр.д. № 65/2009 г. на СлОС за обезсилване на изпълнителния лист с подпис и печат от Районен съд Н.З., че е влязло в сила от 29.04.2009 г. и постановление от 14.09.2009 г. на ДСИ по ИД № 3/09-31 за прекратяване на изпълнителното производство. По делото е приложено гр.д. № 282/2009 г. на Новозагорски районен съд.  

         Жалбата е допустима, подадена е в законоустановения едноседмичен срок, от лице което има правен интерес от обжалване на определението.

         Разгледана по същество, същата се явява основателна по следните съображения:

         Видно от представените по делото писмени доказателства: копие от определение № 103 от 13.03.2009 г. по ч.гр.д. № 65/2009 г. на СлОС за обезсилване на изпълнителния лист с подпис и печат от Районен съд Н.З., че е влязло в сила от 29.04.2009 г. и постановление от 14.09.2009 г. на ДСИ по ИД № 3/09-31 за прекратяване на изпълнителното производство, жалбоподателят не би могъл да събере вземането си, поради липсата на изпълнително основание и е имал правен интерес от предявяване на претенцията си към датата на подаване на исковата молба 14.05.2009 г.

При тези данни определението на първоинстанционния съд за прекратяване на производството се явява незаконосъобразно и следва да се отмени и да се продължат съдопроизводствените действия. 

         Ръководен от гореизложеното и на осн. чл. 278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д Е Л И:

 

         ОТМЕНЯ определение № 453 от 15.09.2009 г. по гр.д. № 282/2009 г. по описа на Районен съд Н.З., с което е прекратено производството по делото, поради липса на правен интерес.

         ВРЪЩА делото на Районен съд Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: