О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 20.10.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на двадесети октомври, през две хиляди и девета година,

 в състав:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

               ЧЛЕНОВЕ:           МАРГАРИТА ДРУМЕВА

          МАРТИН САНДУЛОВ                          

 

При секретаря …………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 590  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази: Обжалвано е ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2486/02.09.2009 г. постановено по гр.д. № 2245/2009 г. на Сливенски районен съд, с което  е отхвърлена молбата на Х.К.Р. и В.М.Р.,*** за присъждане на разноски на основание чл. 78, ал.4 от ГПК, като неоснователна. Пълномощникът им по делото- адв. Е.П. *** намира определението за неправилно и моли след като бъде отменено съдът да присъди претендираните направени от доверителите й разноски. Твърди, че макар да не е имало съдебно заседание ответниците лично и чрез процесуалния си представител са депозирали отговор на исковата молба и са ангажирали доказателства в негова подкрепа. Не са имали пасивно поведение спрямо депозираната искова молба, а активно са участвали в производството, като са бранили правата си и са приложили договори за правна помощ.

          Ответникът по жалбата “Т.” ЕАД ищец в процеса, чрез пълномощника си адвокат П. Г. от АК Сливен в писмения си отговор моли частната жалба бъде отхвърлена, като неоснователна. Счита, че правилно са приложени разпоредбите на ГПК, като молителите не представляват страни в процеса, не могат да бъдат конституирани като такива и не следва да претендират разноски.

Съдът намира частната жалба за допустима, като подадена в едноседмичен срок, съгласно чл. 275, ал.1 от ГПК от надлежни страни, на които съдът не е уважил претенцията за присъждане на разноски, направени по делото и имащи правен интерес от подаването й.

Разгледана по същество частната жалба е  неоснователна:

Предявеният в СлРС иск е с  правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК за установяване на дължимост на суми срещу К. Х. Р. за неплатена топлинна енергия за времето 30.04.2006 г. до 31.10.2008 г., за която в полза на дружеството ищец е издадена Заповед № 600 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК на 16.03.2009 г., но е направено възражение. Исковата молба е входирана в канцеларията на СлРС на 25.05.2009 г., а ответникът починал на 27.07.2001 г., според удостоверение за наследници № 1368/04.10.2001 г., издадено от Столична община, район”П.”, гр. С. /л. 13 от делото/. За наследници оставил съпруга В.М.Р. и син Х.К.Р.. Наследниците ангажирали адвокатска защита в лицето на адв. Е. П. *** и представили по делото отговор на исковата молба с искане за събиране на  доказателства. Заплатили всеки един от тях по 300 лв. за адвокатска защита- л. 14 и 15.

                Съдът прекратил производството по делото, като недопустимо, тъй като смъртта на ответника е настъпила преди подаване на исковата молба срещу него, както и преди подаване на заявлението по заповедното производство, поради което е прието за неприложима разпоредбата на чл. 227 от ГПК.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл. 78, ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски при прекратяване на делото.  Частните жалбоподатели не са имали качество на ответници в процеса. Ищецът не е искал заменяне на страни в процеса, защото не е имал правен интерес от това- издадената заповед е против наследодателя. Жалбоподателите не са ответници и направените от тях разноски не следва да бъдат възстановени от ищеца. Едва, ако бяха налице условията на чл. 227 от ГПК за правоприемство /страната да е умряла след завеждане на иска/ и делото беше прекратено, този текст можеше да се приложи.   

Съдът споделя правните изводи на СлРС и ще потвърди обжалваното определение.  

Въз основа на приетото, съдът  

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2486/02.09.2009 г. постановено по гр.д. № 2245/2009 г. на Сливенски районен съд, като правилно.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          ЧЛЕНОВЕ :