О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 19.10.2009 г.

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                    МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                      мл. с. МИРА МИРЧЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 591 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против постановление на съдия по вписванията, с което е отказал издаване на констативен нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК вр. чл. 538 от ГПК.

Жалбоподателите твърдят, че постановлението е незаконосъобразно и искат то да бъде отменено. Развиват  съображения във връзка с придобиване на право на собственост върху недвижим имот по наследство и давностно владение, като заявяват, че въпреки изявлението на свидетелите, разпитани от съдията по вписванията, че има спор за мястото, самите свидетели знаели и считат двамата молители за собственици. Поради това считат, че исканият акт следва да бъде издаден по реда на охранителеното производство.

С частната жалба не са посочени нови факти и не са представени нови доказателства.

Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна, поради което следва да я отхвърли.

Частните жалбоподатели са подали молба до съдията по вписванията при КРС да им бъде издаден охранителен акт по реда на чл. 530 и сл. от ГПК – нотариален акт с констативен характер, за признаване право на собственост върху недвижим имот.

При служебната проверка, която съдията по вписванията е бил длъжен да извърши, за да провери налице ли са условията за издаване на искания акт, той е изслушал показанията на трима свидетели, посочени от молителите и се е запознал с представните от последните писмени доказателствени средства.

При осъществяване на въззивния контрол за законосъобразност, СлОС установи, че правилно съдията по вписванията е преценил, че не са налице изискуемите от закона предпоставки, поради което е постановил решение за отказ за издаване на охранителния акт.

За издаването на искания нотариален акт за право на собственост, е необходимо, с оглед претенцията за възникването на последното чрез оригинерен способ, да се констатират едновременно всички елементи на фактическия състав на придобивната давност по несъмнен и непререкаем начин. Установява се, обаче, че липсва категоричност относно няколко от тях,свързани с периода на владение и характера му на непрекъснато и явно. Освен това чрез еднозначните свидетелски показания става несъмнено и, че издаването на този акт ще засегне директно права на трети лица върху този имот, също имащи претенции за собственост върху него.

При това положение, след като, от една страна, за молителите не е налице извън всякакво съмнение фактическия състав на чл. 79 ал. 1, вр. чл. 82 от ЗС, а от друга – има индиции за конкуренция на заявеното от тях материално право от страна на трети лица, то охранителният констативен нотариален акт не следва да бъде издаден.

Молителите следва да предявят и докажат правото си на собственост по исков път в състезателно спорно производство, и след признаването му със сила на пресъдено нещо, могат да поискат отново издаване на охранителния акт.

Като е стигнал до идентични правни изводи, съдията по вписванията е издал атакувания отказ, който, като законосъобразен, следва да бъде потвърден.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба  вх. № 409/09.10.2009г. против Постановление № 335/02.10.2009г. по н.д.№ 335/09г. на съдия по вписванията при КРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Определението  не подлежи на обжалване.

 

                                                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: