ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

гр. Сливен, 23.10.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети октомври 2009 г. в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                          МИРА МИРЧЕВА

разгледа докладваното от младши съдия Мирчева ч. гр. дело № 597 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е по реда на чл. 279 във връзка с чл. 274 – 278 от ГПК.

            Постъпила е частна жалба от „Ю.” АД – гр. София срещу разпореждане № 9192 от 24.07.2009 г. на Сливенския районен съд по ч. гр. дело 3444/2009 г., с което е отхвър­лено искането на банката за издаване на заповед за незабавно изпълнение на осно­вание чл. 417, т. 2 от ГПК срещу Т.К.А. ***. Съдът е счел, че заповед не следва да се издаде, тъй като представените със заявлението документи удостоверяват вземане на „Б.П.Б.” АД, а липсват доказателства и въобще твърдения от заявителя за това, че „Ю.” АД е правоприемник на „Б.П.Б.” АД.

            С жалбата се твърди, че промяната на наименованието от „Б.П.Б.” АД на „Ю.” АД е ноторно известен факт и не е основание за отхвърляне на заявлението. Към жалбата е приложено удостоверение за актуално състояние на банката, издадено от Софийския градски съд и отразяващо промяната на наименованието. Иска се да бъде отменено обжалваното разпореждане и да бъдат издадени в полза на банката заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

            Частната жалба е подадена в срок от лице, което има интерес от обжалването. По същество тя е основателна.

В заявлението не е посочено в какво отношение се намира заявителят „Ю.” АД с посочения в договора за предоставяне на овърдрафт заемодател „Б.П.Б.” АД. В заявлението е посочен ЕИК на заявителя и проверка в търговския регистър показва, че на 01.11.2007 г. в него е вписана промяна на наименованието на „Б.П.Б.” АД на „Ю.” АД. Търговският регистър е общодостъпен и се предполага, че вписаните в него обстоятелства са известни на всички. Чл. 23, ал. 4 от ЗТР дори изрич­но уточнява, че държавните органи нямат право да изискват доказ­ването на вписани в него обстоятелства, ако е посочен единният идентификационен код.

Вярно е, че заявителят не само не е представил доказателства за промяната на името (което с оглед чл. 23, ал. 4 не е длъжен да прави), но не е направил и твърдения в тази насока. Следвало е наистина той да уточни в заявлението причината, поради която претендира вземане на „Б.П.Б.” АД. Явно е обаче, че възможно­стите са две: става дума за правоприемство или за промяна на наименование, и проверката в търговския регистър позволява идентичността на заявителя да бъде лесно установена.

Печатът на извлечението от счетоводни книги съдържа актуалното наименова­ние на заявителя, съвпадащо с посоченото в заявлението, а съгласно чл. 417, т. 2 от ГПК това извлечение е достатъчно основание за издаване на заповед за незабавно изпъл­нение.

По горните съображения и на основание чл. 278 от ГПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя разпореждане № 9192 от 24.07.2009 г. по гр. дело № 3444/2009 г. на Сливенския районен съд.

Да се издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение въз осно­ва на документ по чл. 417 от ГПК срещу Т.К.А., ЕГН **********, л.к. № 155894199, изд. на 02.09.2002 г. от МВР – Сливен, с адрес: с. Б., общ. С., ул. „К.” *, с която да и бъде разпоредено да заплати на „Ю.” АД – гр. София, бул. „Ц. О.” 14, ЕИК *****, сумата 130,54 лв., представляваща главница на задължение по договор за овърдрафт от 09.08.2006 г., сумата от 19,81 лв., представляваща договорена наказателна лихва за периода от 09.08.2007 г. до 22.06.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата от 22.07.2009 г. до изплащане на задължението, както и направените по делото разноски в размер общо 145 лв., от които 25 лв. държавна такса и 120 лв. адвокатско възнаграж­дение.

Да се издаде изпълнителен лист на „Ю.” АД срещу Т.К.А. за тази сума.

Заповедта за незабавно изпълнение с отбелязване за издаден изпълнителен лист да се връчи от съдебния изпълнител.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в двуседмичен срок от връчване на заповедта за незабавно изпълнение.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.