О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 29.10.2009 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

        ЧЛЕНОВЕ:   МАРГАРИТА ДРУМЕВА                                      МАРТИН САНДУЛОВ

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 609  по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба против разпореждане №9120 от 21.07.2009г. по гр.дело №3166/09г. на СлРС, с което е върната искова молба с вх.№15070/3.07.2009г. и е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно и трябва да бъде отменено.

Подадената искова молба е с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК – за признаване за установено, че не се дължи на „ВиК” ООД исковата сума – главница и лихва, поради погасяването на това задължение по давност. С разпореждане от 7.07.2009г. молбата е оставена без движение като е дадено указание да конкретизира твърдението си, че вземането на ответника е погасено по давност – към кой момент, според ищцата, е погасено. С допълнителна молба тя е посочила, че поддържа твърдението си и сочи период, за който се отнася. С атакуваното разпореждане съдът е върнал исковата молба и е прекратил производството. В мотивите е посочил, че и след дадената възможност не е било посочено към кой момент се претендира да е изтекла давността. Изложените от ищцата аргументи били неясни, поради което следвало да бъде върната исковата молба.

Жалбата е допустима и основателна. В подадената искова молба изрично е посочено, че за периода от 31.01.2001г. до 28.02.2005г задължението е погасено по давност. Изрично е посочено, че този извод се извлича с оглед нормата на чл.111 б”в” от ЗЗД. По този начин е несъмнено, че съдържанието на подадената искова молба отговаря на законовите изисквания посочени в чл.127 от ГПК и не е било необходимо тя да бъде оставена без движение още повече да бъде върната като нередовна. Поради това атакуваният съдебен акт, като незаконосъобразен, трябва да бъде отменен, а делото да се върне на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия по образуваното производство.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ №9120 от 21.07.2009г. по гр.дело №3166/09г. на СлРС, с което е върната искова молба с вх.№15070/3.07.2009г. и е прекратено производството по делото като незаконосъобразно.

     

Определението е окончателно

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                 

 

         ЧЛЕНОВЕ: