О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 11.11.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито заседание на единадесети ноември, през две хиляди и девета година,

 в състав:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

               ЧЛЕНОВЕ:           НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          МАРТИН САНДУЛОВ                             

При секретаря …………………….и в присъствието на Прокурора…………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА ч.гр.д. № 610  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

С въззивната си жалба против Р. № 707/30.09.2009 г. по гр.д. № 2886 по описа на Сливенски районен съд за 2009 г. въззивникът  И.И.В. е поискал да бъде освободен от заплащане на държавна такса, вносима по сметката на СлОС за обжалването. Докладчикът по делото на СлРС разпоредил молбата /инкорпорирана в самата въззивна жалба/ за освобождаване от д.т. да се изпрати на СлОС за произнасяне.

Съдът разпореди в едноседмичен срок молителят да представи декларация и доказателства за доходите си и тези на семейството си, за имущественото си състояние, семейно положение, здравословно състояние, трудова заетост и други обстоятелства. В дадения срок последният изпрати декларация, изготвена на 06.11.2009 г. и входирана в СлОС на 11.11.2009 г., в която декларира, че: няма доходи и не е семеен; че изтърпява от 06.07.2006 г. 4 годишна присъда в затвора гр. Бургас. Декларира, че има 3 леки автомобила, като два от тях се намират в РПУ Сливен и са обект на вземания на Агенцията за държавни вземания. Декларира, че дължи на държавата 5000 лв. Притежавал идеална част от двор с къща в с. Ж.В., придобити по наследство. Че е диабетик и инсулинозависим. Посочва, че знае за наказателната отговорност при невярно дадена декларация.

                С обжалваното решение молителят е осъден да заплати на друго физическо лице сумата 5300лв. Дължимата ДТ по обжалването е 106 лв.

Сливенският окръжен съд намира, че молбата на В. за освобождаване от заплащане на държавна такса по обжалването на първоинстанционното решение на СлРС е основателна. Молителят представлява физическо лице, което  няма достатъчно средства да заплати ДТ, поради факта, че няма доходи и имущество, с което да я заплати, че изтърпява присъда в затвора гр. Бургас и е с недобро здравословно състояние. 

Въз основа на приетото, съдът  на основание чл. 83, ал.2 от ГПК

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че И.И.В.,***, в момента в затвора, гр. Бургас няма достатъчно средства да заплати ДТ по обжалването на Р. № 707/30.09.2009 г. по гр.д. № 2886 по описа на Сливенски районен съд за 2009 г. и го ОСВОБОЖДАВА от заплащане на ДТ.

Връща делото на СлРС за продължаване на процесуалните действия по обжалването- чл. 258 - чл. 265 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

ЧЛЕНОВЕ :