ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

11.11.2009 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на единадесети  ноември……...……………………….

през две хиляди и дeвета година в състав:

Председател: ВЕСЕЛА НИКОЛОВА

                                                              Членове: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ХРИСТИНА МАРЕВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  613 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание в чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по частната жалба на Й.И.Д., чрез пълномощника си адв. М.С. против Определение от 11.09.2009г., постановено по гр.д. № 2888/2009 г. по описа на СлРС. В жалбата се твърди, че постановеното определение, с което е прекратено производството е неправилно и незаконосъобразно. Счита че отношенията по сключените договори за кадрова военна служба се уреждат действително в ЗОВС (отм.), но по своята природа те се доближават до трудовоправните, поради което и за претенциите по тях следва да има освобождаване от държавна такса. Счета че кадровите военнослужещи попадат в хипотезата на “служители” по чл. 83 ал.1 т.1 от ГПК. Моли съда да постанови определение, с което отмени атакуваното от него определение на СлРС.

          Частната жалба  е допустима и подадена в срок. Разгледана по съществото си е неоснователна.

          Ищецът Й.И.Д. е подал до СлРС, искова молба против Поделение на МО 42 170 гр. Сливен, с която е пискал да бъде осъден ответника  да му заплати сумата  2 640 лв., представляваща неизплатени месечни възнаграждения за положен  извънреден и нощен труд и работа в празнични дни.

          С разпореждане от 30.07.2009г., състав на СлРС  е оставил без движение исковата молба, като е дал указания на ищеца с допълнителна молба да посочи поотделно за всеки един отделен месец, включен в общия посочен период, в какъв размер е всяко едно от претендираните трудови възнаграждения за положен извънреден, нощен и труд през празнични дни, както и да внесе д.т. по сметка на СлРС върху цената на иска в размер на 150 лв. (по 50 лв. за всеки от трите предявени иска).

          С молба от 12.08.2009г., ищецът е посочил че не може да направи уточнение с оглед разпореждането на съда тъй като поради характера на поделението, степента на секретност след преструктурирането му и начина на получаване на месечните възнаграждения не е в състояние да посочи  размера на възнаграждението за всеки месец за положен  извънреден и нощен труд и работа в празнични дни. Твърде че след представяне на ведомостите на вещо лице (тъй като същите са секретни) ще внесе уточнение в претенциите си. Посочва също така, че не дължи държавна такса за предявените искове, тъй като правоотношението му с работодателя му е приравнено на трудово.

          С атакуваното определение, СлРС е приел че  не са отстранени нередовностите на исковата молба  и е прекратил производството на основание чл. 129 ал.3 и ал.4 от ГПК.

          Изводите на СлРС за дължимост на държавна такса са неправилни. Действително правоотношението от което ищеца черпи права не е трудово, но вземането на ищеца произтича от задължение за заплащане на положен труд, а в тези случаи съгласно разрешението дадено в Определение № 449/30.12.2008г.  на ВКС по ч гр.д.№ 1430/2008г., ІV г.о. не се дължи държавна такса.   

          По отношение на другото основание за връщане на исковата молба като нередовна:  В подадената от ищеца искова молба не е посочено кога за периода от 03.12.2003г. до 13.09.2007г. той е положил извънреден труд и каква сума претендира за положения извънреден труд; кога е положил допълнителен труд за същия период и каква е претендираната сума за допълнителен труд и кога е работил в празнични и почивни дни и каква сума счета че му се дължи за това.  Въпреки че уточняването на тези факти в исковата молба може да е непълно (и в последствие с оглед доказателствата да се доуточни) то все пак ищеца следва да наведе твърдения в исковата молба, от които да произтичат претендираните от него права.  За да се иска заплащане на положен извънреден, допълнителен и труд в почивни дни следва да са налице твърдения от ищеца кога (по месеци, тъй като възнаграждението е помесечно), в какъв размер е положен този труд. Без посочването в исковата молба на фактите, от които ищеца твърди че  черпи правата си не е възможно да се установи основателността на исковата претенция. Дори и да не посочи детайлно как е бил положен този труд, ищецът е следвало да уточни какви суми претендира за положен допълнителен, извънреден и труд в почивни и празнични дни, тъй като се касае за отделни искове. 

          С оглед изложените съображения следва да бъде оставена без уважение частната жалба, тъй като не са отстранени в срок  нередовности на исковата молба.

          Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                     

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Й.И.Д. ЕГН ********** ***-А-7, чрез пълномощника му адв. М.С.,*** против Определение за прекратяване на производството от 11.09.2009г., постановено по гр.д. № 2888/2009 г. по описа на Районен съд – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му  на жалбоподателя пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: